Nuoret kokoontuneena tietokoneiden äärelle.

Arkisto

Turku Game Academy – nuorisotyötä e-urheilun parissa

04. marraskuun 2019

Se mikä kiinnostaa nuoria ja on ajankohtaista nuorten maailmassa, näkyy myös nuorisotyössä. Turku Game Academy, eli TGA, on Turun nuorisopalveluiden järjestämää kilpapelitoimintaa. TGA järjestää nuorille ohjattua joukkuetoimintaa, avoimia peli-iltoja ja toiminnan tukena laneilla ja tapahtumissa toimii vapaaehtoisten nuorten ryhmä TGA crew.

Elektroninen urheilu, eli e-urheilu tai esports, on kilpailullista pelaamista digitaalisten pelien parissa. TGA:n esports-toiminnan keskiössä on nuorisotyön arvot ja tavoitteet. Toiminta tähtää nuorten kasvun ja hyvinvoinnin, itsenäistymisen ja osallisuuden tukemiseen samalla tavalla kuin perinteisempi nuorisotyö. Työn välineenä vain toimii kilpapelaaminen.

Turku Game Academyn toiminnan tukikohtana on 12 konepaikalla varustettu pelitila Nexus. Pelitilassa järjestetään avoimia iltoja kahdesti viikossa, yksi ilta täysin vapaaseen pelaamiseen ja toisena päivänä tutustutaan teemoittain esports-peleihin. Pelitila toimii harrastuspaikkana, jossa pelaamisesta kiinnostuneet nuoret voivat testata laitteita ja pelejä, sekä kohdata toisia pelaamisesta kiinnostuneita nuoria.

Valmiit pelivälineet tarjoavat harrastusmahdollisuuden myös niille nuorille, joiden kotoa ei löydy tarvittavia laitteita. Erilaiset pelaamisen teemoihin keskittyvät peli-illat puolestaan saattavat yhteen samoista aiheista kiinnostuneita nuoria. Uusien pelikavereiden löytäminen, oman osaamisen jakaminen ja muilta oppiminen on helpompaa, kun tietää, että samoista teemoista kiinnostuneita nuoria on tiettyyn aikaan aina paikalla.

Nuoret toiminnan toteuttajina

TGA:n toiminnassa nuorten osallisuus näkyy vahvimmin crew-toiminnassa. Nuorista vapaaehtoisista koostuva TGA crew on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä peli- ja esports toimintaa TGA:n parissa. Tähän mennessä crew on ollut mukana esimerkiksi suunnittelemassa lan-tapahtumia, vetämässä työpajaa striimaamisesta ja esittelemässä toimintaa kouluissa ja tapahtumissa. Nuorten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen helpottaa myös työntekijän taakkaa. Toiminnan suunnitteluun on hyvä osallistaa nuoria, joilla on tietämystä oman suosikkipelin sisällön ja skenen, eli peliä ympäröivän yhteisön ja kulttuurin liikehdinnästä.

Toimintamahdollisuuksia löytyy myös esimerkiksi lanien, kisakatsomoiden, turnausten, streamauksen tai vaikka ihan vain pelikaverina toimimisen parista. Nuorisotyön tavoitteiden kannalta toimintamuodot, kuten lanit ja turnaukset, edistävät merkittävästi muutakin kuin nuorten osallisuutta. Lanien ja turnausten järjestäminen tarjoaa nuorelle paikan toteuttaa itselleen tärkeää kulttuuria, opetella vastuun ottamista ja jakamista, sekä harjoitella esimerkiksi ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi lanien kaltaiset tapahtuman tarjoavat nuorille paikan kerätä ansioluetteloon tai koulutehtäviin sisältöä esimerkiksi kehittämällä tapahtuman visuaalista ilmettä tai markkinointia.

Esports-toiminnassa on hyvä tiedostaa myös toimintaan osallistuvien nuorten omat tavoitteet. Nuorten tavoitteet voivat olla keskenään myös erilaisia. Osalle nuorista toimintaan osallistumisen tavoitteet voivat olla sosiaalisia. Toisille nuorille tavoite voi olla olla kohdata peleistä ja pelejä ympäröivästä kulttuurista kiinnostunut aikuinen. Toimintaan osallistumisen tavoitteena voi olla myös oman harrastusuran edistäminen. Tavoitteena voi olla omien pelitaitojen kehittäminen ja kilpailu muiden pelaajien kanssa, oman osaamisen jakaminen tai valmentamisen harjoittelu. Nuorten tavoitteet ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat ajan kanssa ja TGA:nkin parista nuoria on siirtynyt joukkueissa pelaajasta valmentajaksi tai mukaan muihin toimintoihin.

Osallistujien tavoitteiden ja motivaation moninaisuus haastaakin toiminnan järjestäjän rakentamaan monitasoista toimintaa, joka vastaa osallistujien erilaisiin tarpeisiin. Samalla toiminnan tulisi vastata juuri oman organisaation arvoja ja tavoitteita. Nuorisotyön näkökulmasta tärkeää onkin vuorovaikutus nuorten kanssa ja nuorten toiveiden ja tavoitteiden kuuleminen toimintaa kehittäessä.  Kaikessa toiminnassa ei tarvitse olla mukana ja toimintakenttää voi jakaa muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi enemmän tavoitteelliseen ja kilpailulliseen pelaamisen tähtäävä toiminta voi olla luonnollisempaa jo valmiiksi kilpaurheilun parissa toimiville, kuten paikallisille urheiluseuroille.

Nuorisotyöllistä joukkuetoimintaa

Toiminnan järjestäminen ei edellytä nuorisotyön ohjaajalta kykyä toimia pelillisenä valmentajana, vaan ohjaajana ryhmätoiminnassa. Nopeatempoisessa joukkuepelaamisessa pelaajilta vaaditaan taitoa osata sanoittaa pelisuunnitelma, välittää nopeasti informaatiota sekä osata antaa toisilleen palautetta harjoittelusta ja peleistä. Ohjaajaa tarvitaan näissä tilanteissa vuorovaikutus ja kommunikaatiotaitojen harjoitteluun, sekä tueksi palautteen antamiseen. Peleissä esiintyvä kilpailu tarjoaa väylän myös tunnetaitojen harjoitteluun: miten esimerkiksi kehittää omaa tappionsietokykyä ja palautua hävityistä pelikierroksista.

Turku Game Academyn järjestämässä joukkuetoiminnassa keskitytään enemmän ruohonjuuritason tekemiseen, harrastamiseen ja esports-maailmaan tutustumiseen. Joukkuetoiminnassa nuorten joukko harjoittelee keskenään tai pelillisen valmentajan johdolla. Joukkuetoiminta antaakin hyvät puitteet tutustua terveisiin pelitapoihin. Pelaajilta edellytetään riittävää lepoa, liikuntaa ja terveellistä ruokavaliota, jotta keskittyminen ja jaksaminen pysyy myös pelaamisen parissa.

Toiminnan yhtenä haasteena on löytää pelitaidollisesti keskenään lähes samantasoinen nuorten ryhmä. Liian suuri tasoero pelaajien välillä hankaloittaa joukkuepelaamista: on vaikea tehdä pelillisiä siirtoja jos pelaajien ymmärrys ja kyky analysoida pelitilannetta on eri tasolla. Myöskään pelin ymmärtäminen ja pelilukutaito ei välttämättä riitä, vaan mekaanisten taitojen on pysyttävä pelaamisessa mukana. Suuret tasoerot pelaajien välillä usein turhauttavat joukkueen ääripäissä olevia nuoria ja nuoret saattavat hakeutua toiminnan parista muualle.

TGA:n viimeisimmissä pelaajahauissa on tarjottu pelitaidoiltaan ja tavoitteiltaan täysin vapaata hakua joukkueisiin. Hakijoiden joukosta on pyritty löytämään keskenään noin saman taitotasoisia ja ikäisiä, sekä tavoitteiltaan samaan pyrkiviä pelaajia. Hakemusten joukosta valituille pelaajille on järjestetty tryout -tilaisuus, jossa pelaajien tavoitteita, taustoja ja motivaatiota selvitetään haastattelulla ja toimintaa joukkueympäristössä seurataan yhteisten pelien avulla.

Vaikka joukkuetoiminta antaa mahdollisuuden kehittää monitasoista toimintaa, kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan eikä kaikkea tarvitse tehdä yksin. Terveellisten elämäntapojen harjoittelussa voidaan toteuttaa yhteistyötä esimerkiksi kunnan liikuntatoimen kanssa ja pelillisten taitojen kehittämiseen voi hakea yhteistyötä e-urheilun ammattiorganisaatioilta. Myöskään kaikkiin mahdollisiin toiminnan rakenteisiin ei tarvitse tarttua heti, vaan toimintaa voi kehittää ajan kanssa. Joukkuetoiminnan ei tarvitse aina olla kilpailullista vaan se voi lähteä liikkeelle joukkueena yhdessä pelaamisesta ja toimintaan voidaan lisätä rakenteita ajan kanssa.

Kilpailu myös osa nuorisotyötä

Esports-kisat ja kisakatsomot ovat tasavertainen osa nuorten kilpapeliharrastusta. Kisamahdollisuuksien tarjoaminen nuorisotoiminnan parissa vastaa rennomman kilpailuympäristön tarpeeseen. Nuoret eivät aina osaa itse etsiä kisapaikkoja ja tunnetuimmat turnaukset ovat usein maksullisten lani-tapahtumien yhteydessä. Kisatoiminta tarjoaa nuorille osallisuuden mahdollisuuksia muuallakin kuin itse pelaamisessa. Nuorten kiinnostuksen mukaan kisatoiminta voi olla yksittäisiä kilpailuiltoja nuorisotilassa tai esimerkiksi suurempia turnaussarjoja muita nuorisotiloja vastaan.

Nuorisotyön tavoitteiden näkökulmasta toiminta mahdollistaa nuorten moninaisen osallistamisen kisojen järjestämiseen. Nuoret voivat toimia kisojen sääntöjen suunnittelussa, mainostamisessa, juontamisessa, streamaamisessa, tuomaroinnissa, kisakatsomon järjestämisessä tai esimerkiksi tarjoiluiden valmistamisessa.

Itse kisaamisen tavoitteena on tarjota nuorille onnistumisen kokemuksia, harjoitella tappionsietokykyä ja mahdollisuus kisaamiseen ammattitason pelaajista vapaassa ympäristössä. Ohjaajan tehtäväksi jää arvioida, halutaanko toimintaa asettaa taitotasorajoituksia ja miten sovittaa rajoitukset yhteen nuorisotyön arvojen kanssa. Osallistumismahdollisuuksia voidaan silti tarjota muun tekemisen parista. Nuorille voidaan tarjota mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi juonto-, tuomarointi- tai analysointitehtäviin. Tämä ei tietysti ole sama asia kuin päästä itse kisaamaan ja siksi onkin hyvä pohtia halutaanko järjestää kisoja erilaisissa sarjoissa.

Liikkeelle voi lähteä vaikka kisakatsomoista

Ohjatut pelihetket tarjoavat väylän toimintaan, jonka tavoitteena on uusien sosiaalisten suhteiden luominen ja nuorten vuorovaikutustaitojen edistäminen. Lisäksi nuoret saatetaan palvelun pariin, jossa ongelmallinen pelaaminen tulee herkemmin tunnistetuksi. Ohjatun pelitoiminnan perustuessa kilpailuun, esimerkiksi turnausten muodossa, toiminta tarjoaa mahdollisuuksia tunnetaitojen ja tappionsietokyvyn harjoitteluun. Samalla koko esports-toiminnan tavoitteena on positiivisen pelikulttuurin edistäminen ja verkossa esiintyvän vihapuheen ehkäiseminen.

Pelitilan perustaminen ja laitteiden hankkiminen on kallista touhua ja vaatii jonkin verran jo aiheen tuntemista. Esports-toiminnassa voi kuitenkin lähteä liikkeelle vaikka kisakatsomon järjestämisestä tai laneista, jonne nuoret tuovat omat pelitarvikkeensa. Kisaaminen ei myöskään vaadi aina tietokoneiden hankintaa, vaan turnauksia voi järjestää myös nuorisotilan pelikonsoleilla tai mobiililaitteilla. Esports-toiminnan järjestäminen vaatii jonkin verran aiheen, pelien ja esports-maailman tuntemusta. Onneksi aiheesta tuotetaan lisääntyvässä määrin erilaisia oppaita, luentoja, paneelikeskusteluja ja koulutuksia. Samalla tiedon lisääminen antaa hyvän syyn osallistaa kyseistä maailmaa tuntevia nuoria mukaan toiminnan suunnitteluun.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto