Puhelin tietokoneen vieressä ja siinä auki chat-keskusteluja.

Arkisto

Opiskelijoiden kokemuksia verkkonuorisotyön opetuksesta

02. huhtikuun 2014

”Sen (netin hyödyntämisen) tulisi olla osa nuorisotyöntekijän perusosaamista, koska internet kuuluu yhä enemmän nuorten elämään. Nuoret viettävät paljon aikaansa sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa peleissä. Siksi olisi tärkeää että nuorisotyöntekijä osaa hyödyntää työssään internetiä ja työskennellä siellä missä nuoretkin ovat.”

Näin eräs nuorisotyön opiskelija perustelee sitä, miksi internetin nuorisotyöllinen hyödyntäminen tulee olla osa nuorisotyöntekijän perusosaamista. Kyseinen lainaus on ote nuorisotyön opiskelijoille loppuvuodesta 2013 toteuttamamme kyselyn avovastauksista. Kyselyllä selvitimme, miten verkkonuorisotyötä ja internetin nuorisotyöllistä hyödyntämistä koskevat sisällöt näkyvät opiskelijoiden koulutuksessa, millaista osaamista ja osaamistarpeita opiskelijoilla on aihepiiriin liittyen sekä miten kyseistä opetusta tulisi heidän mielestään kehittää.

Tämä opiskelijoille suunnattu kysely on osa laajempaa selvitystä. Nimittäin toukokuussa 2013 selvitimme samaan aihepiiriin liittyviä kysymyksiä myös nuorisotyön opetushenkilökunnalta. Tässä kirjoituksessa käyn läpi opiskelijoille suunnatun kyselyn tuloksia sekä pohdin, miten me Verkessä ja nuorisotyön opetuskentällä laajemminkin voisimme vastata kyselyistä nousseisiin osaamistarpeisiin ja kehittämisideoihin. Tekstiä elävöittämään olen valinnut otteita kyselyn avoimista vastauksista.

Verkkonuorisotyö osaksi nuorisotyöntekijän perusosaamista

Opiskelijoille suunnattu selvitys toteutettiin avoimena verkkokyselynä marraskuussa 2013. Kohderyhmänä olivat kaikkien nuorisotyön oppilaitosten opiskelijat Suomessa. Vastauksia tuli runsaasti, kaikkiaan 206 kappaletta. Vastaajista suurin osa (60 %) ilmoitti opiskelevansa nuorisotyötä ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogi- tai sosionomi-linjalla (lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto). Ammatillisessa oppilaitoksessa nuoriso- ja vapaa- ajanohjaajan tutkintoa ilmoitti suorittavansa 38 prosenttia vastaajista.

Kyselyn tulosten mukaan nuorisotyön opiskelijat suhtautuvat varsin myönteisesti netin hyödyntämiseen nuorisotyössä. Jopa 93 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain sitä mieltä, että kunnallisen nuorisotyön tulee toimia internetissä. Valtaosa myös koki, että nettiä tulisi käyttää enemmän nuorisotyössä. Tärkeänä netin nuorisotyöllinen hyödyntäminen koettiin muun muassa tiedottamisessa ja markkinoinnissa, yhteydenpidossa nuoriin, vaikuttamistoiminnassa sekä kohtaamisessa ja neuvonnassa. Lisäksi opiskelijat olivat pääosin (89 %) sitä mieltä, että netin nuorisotyöllinen hyödyntäminen tulee olla osa nuorisotyöntekijän perusosaamista.

Verkkonuorisotyön opetusta toivotaan lisää

Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 74 prosenttia tiesi, että heidän oppilaitoksessaan järjestetään opetusta netin hyödyntämisestä nuorisotyössä ja 62 prosenttia ilmoitti suorittaneensa itse opintoja kyseiseen aihepiiriin liittyen. Yleisimmin käsiteltyinä teemoina mainittiin mediakasvatus, nuorten verkkokulttuurit ja -käyttäytyminen, sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä sekä ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet. Ne vastaajat, jotka eivät olleet aihepiiriä opiskelleet selittivät asiaa yleisimmin sillä, että aihepiiriä tullaan käsittelemään vasta myöhemmässä vaiheessa opintoja.

Suuri osa opiskelijoista (56 %) toivoi, että nuorisotyön opetuksessa käsiteltäisiin enemmän aihepiirejä, jotka liittyvät netin hyödyntämiseen nuorisotyössä. Kyseistä kantaa perusteltiin muun muassa sillä, että nuorisotyön koulutuksen on pysyttävä ajan hermolla.

”Nuorisotyön uudet suuntaukset tulisi ottaa mukaan opetussuunnitelmaan ja pystyä kouluttamaan oppilaita ajan hermolla olevista aiheista. Näistä olennainen osa on internetin hyödyntäminen nuorisotyössä. Toivottavasti digitaaliset pelit tulevat osaksi tätä myös.”

Osa opiskelijoista toivoi, että aihepiiristä järjestettäisiin enemmän niin sanottuja kaikille pakollisia kursseja, valinnaisten kurssien sijaan. Tärkeänä myös koettiin, että aihepiiri olisi vahvempi ja integroidumpi osa muuta nuorisotyön tutkintorakennetta.

”Enemmänkin, että opetuksessa itsessään olisi tämä (aihepiiri) huomioituna, eikä vain vapaasti valittavissa, kuten nyt on. Se on tärkeä osaamisen alue, ja nyt sen voi valita vain, jos on itse aktiivinen ja sumplii omaa opinto-kokonaisuuttaan.”

”Mielestäni oppilaitoksessani on muutamia kursseja tarjolla. Toki niitä saisi olla lisääkin, mutta ennemminkin ehkä ottaisin sen (aihepiirin) vahvemmaksi osaksi jo olemassa olevia kursseja.”

Tarvetta osaamisen vahvistamiselle ja opetuksen kehittämiselle

Entä millaista osaamista ja osaamistarpeita nuorisotyön opiskelijoilla on netin nuorisotyölliseen hyödyntämiseen liittyen? Vahvimpina osaamisalueinaan mainittiin sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorisotyössä, vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä sekä nuorten verkkokulttuurit ja -käyttäytyminen. Kiinnostavaa on, että lähes samat aihepiirin nousivat esiin, kun opiskelijoita pyydettiin kertomaan, millaisia teemoja he erityisesti toivoisivat opetuksessa käsiteltävän. Lisäksi opiskelijat halusivat kehittää erilaisten mediasisältöjen, kuten videoiden, blogien ja pelien, tuottamiseen liittyvää osaamistaan. Opetussisällöiltä toivottiin monipuolisuutta, syvällisyyttä, ajanmukaisuutta ja hyödyllisyyttä.

”Vaikka me olemme sitä sukupolvea, jotka ovat kasvaneet tässä digitaalisessa maailmassa, se ei tarkoita sitä että tietäisimme aivan kaiken. Netti uudistuu ja kehittyy jatkuvasti ja verkkonuorisotyöhön kuuluu paljon muutakin kuin tekninen osaaminen (esim. vuorovaikutus, kohtaaminen, etiikka yms.).”

”Aiemmin opetetut asiat ovat olleet sisällöltään vanhentuneita ja jäljessä aikaa. Toivoisin saavani oikeasti hyödyllistä ja käyttökelpoista opetusta koskien verkkonuorisotyötä.”

”Aihetta on käsitelty pintapuolin, syvempää aiheeseen tutustumista toivoisin enemmän.”

Opetusmenetelmien kannalta opiskelijat kokivat tärkeänä muun muassa käytännönläheisyyden sekä tiiviin yhteistyön työelämän toimijoiden kanssa.

”Osallistuvin menetelmin. Verkkoilmiöitä ja esim. sosiaalisen median luonnetta tai vaikkapa pelaamista ymmärtää parhaiten itse kokeilemalla ja oikeasti tutustumalla.”

”Tekemällä vierailuja paikkoihin, joissa hyödynnetään internetiä nuorisotyössä. Tekemällä ryhmätöitä aiheesta ja tekemällä yhteistyötä / kehityshankkeita ammattilaisten kanssa. Esimerkkejä. Nuorisotyöntekijät voisivat tulla kertomaan miten he toimivat ja mikä on toiminut, mikä ei.”

Yhteenvetoa ja pohdintaa

Kuten edellä mainitsin, Verke selvitti samaan aihepiiriin liittyviä kysymyksiä aiemmin samana vuonna myös nuorisotyön opetushenkilökunnalta. Kyseisen selvityksen tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin opiskelijoiden vastaukset. Onkin ilahduttava huomata, että netin hyödyntämiseen nuorisotyössä sekä sen opettamiseen osana nuorisoalan koulutusta suhtaudutaan varsin myönteisesti. Sekä nuorisotyön opiskelijat että opettajat ovat vahvasti sitä mieltä, että netin nuorisotyöllinen hyödyntäminen tulee olla osa nuorisotyöntekijän perusosaamista. Ja nuorisotyön koulutuksella koetaan olevan tärkeä rooli tämän osaamisen vahvistamisessa.

Aihepiiri näkyykin yhä enenevissä määrin nuorisotyön opetussuunnitelmissa ja koulutusrakenteissa. Esimerkiksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinnon tavoitteissa todetaan, että opiskelija osaa valmistuessaan käyttää nykyaikaisen teknologian välineitä ja laitteita sekä tiedostaa verkko-ohjauksen haasteet nuorisotyössä (Opetushallitus, 2009). Niin ikään Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ammattikorkeakouluille asettamien kompetenssisuositusten mukaan opiskelijan tulee valmistuessaan osata hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa osana oman alansa työtehtäviä (Arene, 2010). Osassa ammattikorkeakouluja ollaankin viime vuosien aikana uudistettu nuorisotyön opetussuunnitelmia siten, että muun muassa verkkonuorisotyölliset aihepiirit ovat saaneet lisää jalansijaa opetussisällöissä (esim. Humak).

Toisaalta netin nuorisotyöllistä hyödyntämistä käsittelevää opetusta toivotaan edelleen lisää nuorisotyön koulutukseen, ja aihepiiriin liittyvää osaamista halutaan vahvistaa. Samansuuntaisia viitteitä antaa nuorisotyöntekijöille tehdyn kyselymme tulokset, joiden mukaan lähes kaikki nuorisotyöntekijät kokivat tarvetta kehittää osaamistaan internetin käyttämiseksi nuorisotyössä (Hyry, 2013). Myös aihepiiriin liittyvää opetusta halutaan kehittää niin sisällöllisesti kuin menetelmällisesti, ja osa opettajista sekä opiskelijoista toivoo, että aihepiiri integroitaisiin kiinteämmin osaksi nuorisotyön muita opetussisältöjä.

Edellä esitettyjä toiveita voi hyvin ymmärtää. Netti ja sosiaalinen media ovat keskeinen osa nuorten kasvuympäristöä, ja nuorten arjessa fyysinen sekä digitaalinen maailma kietoutuvat kiinteästi yhteen. Nuorisotyön koulutuksen tulee reagoida tähän kehitykseen vahvistamalla opiskelijoiden ammatillista osaamista verkkoon ja digitaaliseen mediaan liittyen, sekä huomioimalla aihepiiri yhä vahvempana ja moniulotteisempana osana nuorisotyön opetussisältöjä. Netin nuorisotyöllinen hyödyntäminen ei ole oma erillinen työmuotonsa, vaan pikemminkin nuorisotyön kenttää ja työmuotoja läpileikkaava ulottuvuus. Näin ollen aihepiiriin liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen tulee huomioida nuorisotyön opetussuunnitelmaa läpäisevänä teemana ja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa. Lisäksi alan oppilaitokset voisivat tarjota yhä enemmän täydennyskoulutusta netin hyödyntämiseksi nuorisotyössä, ja olla näin osaltaan vahvistamassa työelämässä jo olevien nuorisotyöntekijöiden osaamista aihepiiriin liittyen.

Huomionarvoista on, ettei koulutuksen kehittäminen lähde ainoastaan yksittäisten opettajien aktiivisuudesta ja innokkuudesta. Se edellyttää myös yhteistä tahtotilaa ja toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, sekä ennen kaikkea rakenteellisia tekijöitä, kuten opetussuunnitelmien ja kurssivalikoiman uudistamista, hallinnon tarjoamaa tukea, työaikaan ja laitteistoon liittyviä resursointeja sekä opettajien osaamisen aktiivista vahvistamista.

Myös me Verkessä haluamme olla aktiivisesti mukana nuorisoalan koulutuksen kehittämisessä. Haluamme, että yhä useammalla nuorisotyön opiskelijalla ja ammattilaisella on mahdollisuus vahvistaa ja syventää osaamistaan netin nuorisotyöllisestä hyödyntämisestä! Mikäli kiinnostuksesi heräsi, niin lisätietoa oppilaitosyhteistyömme muodoista löytyy täältä.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto