Digitaalinen nuorisotyö Tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä

Teknologinen kehitys ja digitalisaatio vaikuttavat yhteiskuntaan ja nuorten elämään monin eri tavoin. Nuorisotyön tärkeänä tehtävänä onkin tukea nuoren kasvua ja kehitystä alati digitalisoituvassa maailmassa. Nuorisotyöllä on myös tärkeä rooli digitaalisen kuilun umpeenkuromisessa ja digitaalisen osallisuuden edistämisessä. 

Digitaalisen nuorisotyön perusajatuksena on hyödyntää uutta teknologiaa nuorisotyössä, jotta nuorille suunnatut palvelut ja toiminnot olisivat laadukkaampia, saavutettavampia ja merkityksellisempiä. Digitaalisen nuorisotyön avulla voidaan luoda mahdollisuuksia ja tiloja, joissa nuoret voivat kehittää omaa kriittistä, eettistä ja innovatiivista ajatteluaan suhteessa teknologiseen kehitykseen ja digitaaliseen tulevaisuuteen.

Digitaalinen nuorisotyö keskittyy nuorisotoimialan ja nuorisotyön käytäntöjen digitalisointiin. Digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön työmuoto eikä menetelmä, vaan digitaalisuus kietoutuu kaikkiin nuorisotyön osa-alueisiin. Digitaalista nuorisotyötä voidaan tehdä esimerkiksi kulttuurisen nuorisotyön, osallisuustoiminnan, nuorten tieto- ja neuvontatyön, avoimen nuorisotyön, etsivän työn – eli siis minkä tahansa nuorisotyön työmuodon piirissä. 

Parhaimmillaan digitaalinen nuorisotyö linkittyy saumattomasti osaksi organisaation muuta nuorisotyötä ja sen tavoitteita. 

EU:n digitalisaatio ja nuoret -asiantuntijaryhmän (2018) mukaan digitaalinen nuorisotyö:

 • tarkoittaa digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä.
 • ei ole nuorisotyön menetelmä – digitaalinen nuorisotyö voi sisältyä mihin tahansa nuorisotyön muotoon (avoin nuorisotyö, nuorten tieto- ja neuvontatyö, etsivä nuorisotyö jne.).
 • omaa samat tavoitteet kuin nuorisotyö ylipäänsä, ja digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisen tulisi aina tukea näitä tavoitteita.
 • voi olla sekä fyysisessä että digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaa – tai näiden kahden sekoitus. Digitaalista mediaa ja teknologiaa voidaan hyödyntää nuorisotyössä välineenä, toimintana tai sisältönä.
 • on nuorisotyötä, jota ohjaavat samat arvot ja periaatteet kuin muutakin nuorisotyötä.

Digitaalinen nuorisotyö käytännössä

Koska digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön toimintamuoto vaan se voi kytkeytyä kaikkeen nuorisotyöhön, digitaalisen nuorisotyön toteuttamistavat ja -muodot ovat hyvin moninaisia.

Digitaalista nuorisotyötä voi tehdä ilman mitään digilaitteita. Digitaalista nuorisotyötä on esimerkiksi se, kun keskustelee nuoren kanssa pelikulttuuriin liittyvistä ilmiöistä tai ohjeistaa nuoria käyttäytymään somessa muita kunnioittavasti.

Muutamia esimerkkejä digitaalisen nuorisotyön käytännöistä:

 • Painopiste on nuorisotyön toimintojen digitalisoinnissa, jotta ne olisivat saavutettavampia ja merkityksellisempiä.

  • Digitaalisten välineiden hyödyntäminen osallisuustoiminnassa
  • Nuorten tavoittaminen sosiaalisen median avulla
  • Verkko-ohjaus erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville nuorille
 • Painopiste on tekemällä oppimisessa ja käytännön toiminnassa.

  • Pelikasvatuksellinen toiminta, kuten pelinkehityskerho
  • Digitaalinen värkkäily kädentaidoissa
  • Paikkatietopalvelujen hyödyntäminen seikkailukasvatuksessa
 • Painopiste on digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä.

  • Keskustelut verkossa kohdatuista ilmiöistä
  • Nuorten digitaalisiin kulttuureihin liittyvien tapahtumien, kuten tubemiittien, järjestäminen
  • Digitaalisen median, kuten blogien, hyödyntäminen itseilmaisussa

Digitaalisen nuorisotyön historia pähkinänkuoressa

Suomalaisessa nuorisotyössä on tavattu hyödyntää uuden median ja teknologian ominaisuuksia ja ilmiöitä usein hyvinkin nopeasti niiden ilmestymisen jälkeen. Esimerkiksi 1980-luvulta lähtien pelilaitteet ovat olleet enemmän tai vähemmän vakiokalustoa nuorisotaloilla biljardipöydän ohella.

Tietoverkkojen (videotex, internet) vyöryessä Suomeen alettiin nuorisotyössä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla rakentamaan ensimmäisiä verkkosivustoja tiedottamista varten. 2000-luvun alkupuolella nuoria ryhdyttiin kohtaamaan niissä verkon yhteisöissä ja sosiaalisen median palveluissa, missä he muutoinkin viettivät aikaansa. Tällöin yleistyi käyttöön termi verkkonuorisotyö, jolla tarkoitetaan erityisesti nuoren ja nuorisotyöntekijän välisiä verkkokeskusteluja esimerkiksi sosiaalisen median palveluissa.

Jotta digitaalinen media ja teknologia osana nuorisotyötä ymmärrettäisiin laajemmassa merkityksessä, tarvitaan verkkonuorisotyön ohelle digitaalisen nuorisotyön käsite.

Teknologian alati kiihtyvä kehitys heijastuu myös nuorisotyöhön, kun uudenlaiset verkkovälineet, tekoäly, puettava teknologia ja sosiaalisen median palvelut yleistyvät ihmisten arkikäytössä. Digitaalisen teknologian sulautuminen erottamattomaksi osaksi muuta toimintaa 2010-luvulla aiheutti viimeistään sen, että digitaalista nuorisotyötä ei ole tarkoituksenmukaista erottaa kasvokkaisesta toiminnasta eikä tarkastella sitä omana työmuotonaan. Digitaalista nuorisotyötä ei siis pidä rajata pelkästään verkossa tehtäväksi nuorisotyöksi, vaan ulottaa se kaikkeen nuorisotyöhön.

 

Lähteet:
Eurooppalaiset suuntaviivat digitaaliseen nuorisotyöhön: https://www.digitalyouthwork.eu/guidelines/

Lauha, Tuominen, Merikivi & Timonen 2016: Minne menet, digitaalinen nuorisotyö?

EU:n asiantuntijaryhmä ”Digitalisaatio ja nuoret”: Developing Digital Youth Work: https://op.europa.eu/fi/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1 

Materiaaleja

Puhelin kädessä ja selataan Instagramia

Kaipaatko vinkkejä digitaaliseen nuorisotyöhön?

Tutustu vinkkeihin