Kaksi nuortaa aikuista tableteilla

Arkisto

Nuorten aikuisten digiperustaidot

09. tammikuun 2023

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeessa (ESR) toteutamme maksutonta yksilö- ja ryhmävalmennusta digitaitoihin, koulutukseen ja työllistymiseen liittyvistä teemoista satakuntalaisille nuorille aikuisille. Toteutamme valmennusta kasvokkain, hybridinä ja etänä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on parantaa kohderyhmän digitaitoja ja digitaalisia valmiuksia sekä ylläpitää opiskelun ja työllistymisen edellyttämiä sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta.

Nuoriin aikuisiin kohdentuva digiperustaitohanke – miksi?

Pohdi hetki sanoja nuori aikuinen ja digiperustaidot. Välähtikö mielessäsi termi diginatiivi? Hankkeessa ajattelemme kaiken olevan hyvin, mikäli diginatiivi-sanaa käytetään sen alkuperäisessä merkityksessä kuvaamaan sukupolvea, joka ei ole kokenut aikaa ennen internetiä ja mobiililaitteita. Sen sijaan ongelmallisempaa on, jos termiin kytkeytyy ajatus erityisestä tai jopa sisäsyntyisestä tietoteknisestä taidokkuudesta. Tällöin on vaarana, että nuorten aikuisten digitaitoihin liittyvät tuen tarpeet jäävät tunnustamatta ja tunnistamatta.

Lukija varmaan arvaakin, että hankkeemme on heittänyt niin sanotun diginatiivimyytin romukoppaan. Näemme nimittäin, että tiettyyn ikäryhmään kuuluminen ei määritä nuoren aikuisen digitaitoja, eikä niitä haasteita, joita hän kohtaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Iän sijaan digitaitoihin ja koettuihin digitaitopulmiin vaikuttavat ennemminkin muut asiat: esimerkiksi monenlaiset oppimisen pulmat, taloudellinen tilanne tai vaikkapa kielivähemmistöön kuuluminen.

Kun diginatiivimyytti viskataan sivuun, on helpompi tunnistaa ja tunnustaa digiperustaitoihin liittyviä tuen ja harjaannuttamisen tarpeita.

Lisäksi on todettava koronapandemia ja sen yhteiskunnan digitalisoitumista entisestään nopeuttanut vaikutus. Etätoimintaan ja -koulutukseen siirtyminen vaati nuorilta aikuisilta suurta itsenäisen vastuunkannon harppausta sekä aivan uudenlaisia digitaalisia valmiuksia. Siirtymä pandemian aikaiseen ja jälkeiseen aikaan on haastanut ja haastaa erityisesti heitä, joilla on yksilöllisiä tuen tarpeita omassa elämäntilanteessaan.

Ajankohtaisia digiperustaitotarpeita Satakunnasta

Diginatiivimyytin purkamisen puolesta puhuu sekin, että digitaitoihin liittyvät vaatimukset muuttuvat ajassa. Nuorilla aikuisilla digitaitojen kehittäminen on elämänmittainen prosessi, sillä teknologia ja toimintatavat kehittyvät – ehkä tavoilla, joita emme vielä osaa edes kuvitella. Tällä hetkellä hankkeen kohderyhmä saattaa tarvita paitsi uusia teknisiä taitoja, myös yleisempiä taitoja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa.

Keväällä 2022 selvitimme Satakunnan alueen ammattilaisten ja kohderyhmän ajatuksia nuorten aikuisten digiperustaitotarpeista. Ammattilaisten (N = 33) mukaan kohderyhmä tarvitsee monipuolisesti lisää digitaitoja, mutta erityisesti liittyen työnhaun asiakirjojen tekoon, erilaisten ohjelmien käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Kohderyhmän tarpeita selvitettiin case-tyyppisesti (N = 13) ja vastaajat toivoivat monipuolisesti teemoja, joista eniten kannatusta saivat työnhaun asiakirjat, tietoturva ja tiedostojen hallinta.

Nuorten aikuisten digiperustaitotarpeiden TOP 3 Satakunnan ammattilaisten mukaan.

Alkukartoitukseen saamamme vastaukset heijastelevat mielestämme tämänhetkistä ajankuvaa. Esimerkiksi työnhaun ja sähköisen asioinnin taidoille annettiin suuri merkitys, eikä ihme – omien asioiden hoitaminen ja edistäminen tapahtuu nykyisin tehokkaimmin digitaalisia työkaluja ja järjestelmiä käyttämällä. Tietoturvaan liittyvien taitojen esiin nostaminen puolestaan heijastaa ajanmukaista ymmärrystä siitä, että on tarpeellista suojata omia tietojaan erilaisten huijausten ja muiden ikävyyksien varalta.

Erilaiset digiperustaidot kuin taivaan tähtikartta

Tunnistamme, että alkukartoituksemme tulokset kuvaavat paitsi nyky-yhteiskuntaa myös oman hankkeemme raamituksia. Koulutus- ja työelämäosallisuuden näkökulmat ovat vahvasti läsnä – mikä on ymmärrettävää, mutta itse asiassa myös hieman tympeää! Digi on käytännössä erottamaton osa kaikkia muitakin elämämme osa-alueita, eikä se tiivisty esimerkiksi pelkäksi työnhauksi tai viranomaisviestinnäksi.

Hankkeemme käsittääkin digiperustaidot laaja-alaisesti: työnhaku, viranomaisasiointi ja tietoturva ovat toki ehdottoman tärkeitä, mutta niin ovat esimerkiksi myös sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen, luova omaehtoinen sisällöntuotanto ja omasta digihyvinvoinnista huolehtiminen. Eri digiperustaidot muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Toisaalta nämä osa-alueet ovat toisistaan erillisiä taitoja, joita voi kutakin harjoitella ja harjaannuttaa.

Hankkeessamme on tehty alustava visuaalinen työkalu, joka kulkee nimellä digitaitojen tähtikartta. Digitaitojen tähtikartan avulla valmentaja voi kartoittaa yhdessä osallistujan kanssa keskustellen, mikä on hänelle jo tuttua, mitä hän haluaisi oppia lisää ja mistä ”tähtikuviosta” aloitetaan. Ryhmäohjauksissa tähtikarttaa voi hyödyntää samoin tai vaihtoehtoisesti sen avulla voidaan käydä herättelevää ja/tai vertaistuellista keskustelua nykypäivän digitaitojen moninaisuudesta.

Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa -hankkeessa tuotetut materiaalit ovat avoimesti kaikkien käytettävissä.
Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto