Kolme ihmistä puhelimillaan

Arkisto

Digitaaliset taidot lisäävät heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallisuutta

21. elokuun 2023

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat kohderyhmä, joka jää helposti vaille digitaalisen osaamisen kehittymistä, sillä suuri osa erilaisesta digitaalisesta osaamisesta kertyy työssä ja koulutuksessa. Tämän vuoksi monissa kohderyhmän nuorille suunnatuissa palveluissa tarjotaan tietoteknisiin asioihin liittyvää koulutusta ja neuvontaa. Nuoria opastetaan esimerkiksi työn hakemiseen liittyvien asiakirjojen laatimisessa, työpaikkojen etsimisessä verkossa ja sosiaalisen median palveluiden hyödyntämisessä. Uusien asioiden oppiminen vaatii motivaatiota ja kiinnostuksen opeteltavaa aihetta kohtaan.

Monen nuoren kohdalla työn hakeminen ei kuitenkaan ole ajankohtaista. Elämässä voi olla monenlaisia haasteita, ja opiskelu- tai työelämä tuntuu kaukaiselta ajatukselta. Tällöin ansioluettelon tekeminen tai työhakemuksen kirjoittaminen tuntuu usein turhalta. Aitoa oppimista ei tapahdu, kun sisäistä motivaatiota ja innostusta asian opettelua kohtaan ei pääse syntymään. Näistä haasteista huolimatta nuorilla on oikeus pysyä mukana digitaalisessa kehityksessä ja oppia uusia taitoja, joita he voivat hyödyntää nyt ja myöhemmin elämässään.

Diakonissalaitoksen Vamoksen vuosina 2021–2023 toiminut Digistä voimaa -hanke on parin vuoden ajan pyrkinyt vastaamaan näiden nuorten tarpeisiin. Olemme kehittäneet työmuotoa ja valmennusmenetelmiä, joiden tarkoitus on innostaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita nuoria digitaalisten asioiden ja oppimisen pariin.

 

Digitaalinen osaaminen on paljon muuta kuin teknisiä taitoja

Digitaidot eivät ole ainoastaan teknisiä taitoja, vaan niihin kuuluvat muun muassa taito huolehtia omasta digitaalisesta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä liittyä verkkoyhteisöihin. Tärkeitä taitoja ovat myös kyky tunnistaa oma digitaalinen osaaminen ja sen puutteet sekä etsiä ja löytää luotettavaa tietoa verkosta. Tiedonhakutaidot ja kiinnostus uuden oppimiseen luovat perustan digitaitojen kehittymiselle. Teknisten asioiden opettamista tärkeämpää on luoda oppimisen mahdollistavia tiloja ja tilanteita, joissa tukevat luovuutta ja synnyttävät innostusta digitaalisia asioita kohtaan.

Digitaitojen jaottelu elämäntaitoihin ja kansalaistaitoihin

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten on tunnistettava verkossa tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen merkitys nuorten elämässä. Verkossa tapahtuva kohtaaminen on usein yhtä arvokasta ja välillä jopa arvokkaampaa kuin kasvokkainen kohtaaminen. Peliyhteisöt ja sosiaalisen median yhteisöt ovat paikkoja, joissa nuorten sosiaaliset taidot kehittyvät ja suuri osa arjen kanssakäymisestä tapahtuu. Ammattilaisten on osattava ottaa tällaiset yhteisöt huomioon nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tarkasteltaessa. 

Digitaalinen osaaminen on aina yksilöllistä. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat usein epävarmoja ja kriittisiä oman osaamisensa suhteen. Omien taitojen ja vahvuuksien sanoittaminen voi olla hankalaa, vaikka nuorilla on usein paljonkin taitoja, joista he voivat hyötyä esimerkiksi työelämässä tai koulutuksessa. Tämän vuoksi nuoret tarvitsevat tukea erityisesti omien taitojen tunnistamiseen ja sanoittamiseen. On tärkeää, että ammattilaiset ymmärtävät kuinka laajasta kokonaisuudesta digitaidoissa on kyse ja osaavat auttaa nuoria tunnistamaan omaa osaamistaan.

 

Avoin keskustelu ja kysyminen mahdollistaa vastavuoroisen oppimisen

Digitaaliseen osaamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita on helpointa käsitellä avoimen ja rohkean keskustelun kautta. Ammattilaisen ei tarvitse itse osata tai tietää kaikkea, vaan kiinnostus nuorten ajatuksia ja kokemuksia kohtaan riittää. Oman tietämättömyyden osoittaminen luo luottamusta, ja esimerkiksi yhdessä nuorten kanssa tehtävä tiedonhaku voi mahdollistaa hedelmällisten keskustelujen ja vastavuoroisen oppimisen syntymisen. Nuorten näkemysten ja kokemusten kuuleminen voi opettaa paljon myös heidän kanssaan työskentelevälle ammattilaiselle.

Digitaitovalmennuksen voi mielikuvitusta käyttämällä liittää osaksi lähes kaikkea arjen valmennusta ja yhteistä toimintaa. Niin kuin tiedämme, digitaalisuus on läsnä kaikkialla arjessamme, joten digitaitojen opetteluakaan ei tarvitse tai kannata rajata muusta tekemisestä erilliseksi kokonaisuudeksi. Tiedonhakutaitoa voi nuorten kanssa harjoitella etsimällä yhteiseen tekemiseen liittyvää tietoa. Nuorten kanssa voi tarkistaa verkosta faktoja, etsiä tietoa työ- ja opiskelumahdollisuuksista ja muista nuoria kiinnostavista aiheista. Tiedonhakutaidon harjoittelu on hyvä kotitehtävä valmennuksen tueksi – nuorta voi pyytää etsimään tietoa jostain valmennuksessa esiin nousseesta aiheesta, ja käsitellä tätä yhdessä seuraavalla tapaamisella.

 

Valmennusmateriaalit käyttöön nuorten digitaitojen parantamiseksi

Digistä voimaa -hankkeessa on kehitetty useita nuorten digitaitovalmennukseen soveltuvia menetelmiä ja valmiita tehtäviä, jotka voi ottaa osaksi valmennusta matalalla kynnyksellä. Nuorten Digitaidot -materiaali on julkaistu verkossa, ja se on vapaasti ladattavissa käyttöön Diakonissalaitoksen verkkosivuilta.

Digitaalisen kuulumisen ja verkossa rakentuvien sosiaalisten suhteiden tarkastelussa voi hyödyntää “Digitaalisten yhteisöjen elämänjana” -tehtävää. Se löytyy Nuorten Digitaidot -materiaalin sivulta 5. Tehtävä on omiaan herättelemään nuorten ajatuksia verkkoyhteisöihin kuulumisesta ja niiden merkityksestä heidän elämässään. Tehtävän tekeminen ryhmässä voi lisätä myös nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta, sillä monet nuoret ovat elämänsä varrella pelanneet samoja pelejä tai kuuluneet samoihin verkkoyhteisöihin.

Digitaalisten yhteisöjen elämänjana

Digitaalisen hyvinvoinnin teemoihin sekä arjen digitaalisten välineiden käyttötottumusten tutkailuun soveltuu Digitaalisen hyvinvoinnin ajatuskartta -tehtävä, jonka avulla nuoret voivat pohtia omaa verkon ja digitaalisten työvälineiden ja median käyttöään. Tehtävän avulla voi selvittää, millaiset verkon käytön tavat kasvattavat ja toisaalta taas vähentävät heidän hyvinvointiaan. Digitaalisen hyvinvoinnin ajatuskartta -tehtävä löytyy Digitaidot-materiaalin sivulta 8.

Digitaalisen hyvinvoinnin ajatuskartta

Tiedonhakutaitoon ja digitaaliseen luovuuteen liittyvä haastetehtävä löytyy materiaalin sivulta 13. Sen avulla voi harjoitella erilaisiin aiheisiin liittyvän mainoksen tai kannanoton tekemistä, ja sen avulla voi opetella myös kuvankäsittelyn alkeita. 

Kyberturvallisuuteen liittyvä Kansalaiskyberteko-tehtävä antaa vinkkejä oman digitaalisen turvallisuuden parantamiseen. Se toimii erityisesti ryhmävalmennuksessa, jossa nuoret voivat materiaaleihin tutustuttuaan jakaa toimivaksi kokemiaan vinkkejä muille ryhmän osallistujille. Kansalaiskyberteko on vuonna 2023 alkanut yleishyödyllinen kampanja, jonka tarkoituksena on pienten tekojen avulla vaikuttaa suuresti omaan ja läheisten digitaaliseen turvallisuuteen. Tehtävä löytyy Nuorten Digitaidot -materiaalin sivulta 18.

Esiteltyjen hankkeessa luotujen valmennusmateriaalien lisäksi Nuorten digitaidot -materiaali sisältää monia hyödyllisiä vinkkejä ja viittauksia hankkeessa hyödynnettyihin muiden toimijoiden tekemiin materiaaleihin. Esimerkiksi Mediakasvatusseuran tekemä Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalu toimii erittäin hyvin medialukutaidon opettelun ja siitä käytävän keskustelun avuksi nuorten ryhmissä.

Katso kaikki blogikirjoitukset

Arkisto