nuoret aidalla
nuoret aidalla

Verke

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti maaliskuussa 2020 kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta, joista kaikki ovat useamman eri toimijan yhteenliittymiä. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat vuosina 2020-2023 Helsingin kaupungin hallinnoima Verke ja Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Verke toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen hallinnoivana tahona ja vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan.

Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, että nuorisotyössä hyödynnetään ja käsitellään digitaalista mediaa ja teknologiaa. Digitaalisuus tulisi ymmärtää nuorisotyössä paitsi välineenä, myös sisältönä ja toimintaympäristönä. Digitaalisen nuorisotyön keskeisin tavoite on nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Osaamiskeskuksen ydintehtävänä on lisätä nuorisoalan kasvatuksellista osaamista digitalisaatioon liittyen sekä tukea nuorisoalaa kehittämään nuorisotyöllisiä palveluja ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle on määritelty valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa neljä tavoitetta. Niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu Verken ja Koordinaatin kesken seuraavasti koko nelivuotiskauden ajan:

 1. Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa – Verke
 2. Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen – Verke
 3. Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä – Verke ja Koordinaatti
 4. Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi – Koordinaatti

Tavoitteita ja tehtäviä täsmennetään osaamiskeskuksen ja OKM:n välisessä tavoiteohjausasiakirjassa. Tavoitteet ja tehtävät eivät ole laajuudeltaan yhteismitallisia, vaan ne sisältävät toimenpiteiltään ja kestoltaan erityyppisiä asioita. Resurssit on jaettu tehtävien mukaisesti siten, että 4/5 kohdentuu Verkelle ja 1/5 Koordinaatille. Henkilöstöresursseina tämä tarkoittaa Verkellä 7 henkilötyövuotta, Koordinaatilla 2.

Osaamiskeskuksen toiminnan ydinkohderyhmää ovat tavoitteiden 1-3 osalta kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä työskentelevät

 • nuorisotyötä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset
 • nuorisoalan johtajat
 • muut nuorille suunnattua työtä toteuttavat ja kehittävät ammattilaiset
 • nuorisotyön kouluttajat ja lehtorit

Muita kohderyhmiä ovat esimerkiksi virkamiehet ja päättäjät. Tavoitteen 4 osalta ydinkohderyhmä on valtionhallinto ja tiettyjen toimenpiteiden osalta nuorisoala.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus edistää nuorisolain 2§:n toteutumista esimerkiksi seuraavasti:

 • edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista digitalisaation näkökulmasta
 • tuo toiminnassaan esiin sitä, miten digitaalista mediaa ja teknologiaa voidaan hyödyntää nuorten kasvun, itsenäistymisen ja yhteisöllisyyden tukemisessa
 • korostaa digitaalisen kompetenssin merkitystä nuorten yhteiskunnalliselle toimintakyvylle
 • kehittää nuorisoalan toimijoiden kanssa sellaista harrastustoimintaa ja epämuodollisen vaikuttamisen keinoja, joissa hyödynnetään digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia
 • edistää nuorten omaehtoista toimintaa ja vastuurooleja diginuorisotyössä
 • edistää nuorten kasvu- ja elinoloja tukemalla nuorten muuttuviin tarpeisiin vastaavien teknologiaa hyödyntävien palvelujen kehittämistä


Osaamiskeskuksen ensimmäiselle toimintavuodelle (1.4.2020-31.3.2021) on suunniteltu seuraavia toimenpiteitä:

Tavoite 1: Digitaalista nuorisotyötä koskeva osaaminen vahvistuu nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa (Verke)

 • Live-verkkoluentoja digitaalisen nuorisotyön ajankohtaisista aiheista vähintään kerran kuukaudessa
 • Workshop nuorisotyön lehtoreille
 • Konsultointeja ja koulutuksia työyhteisöille
 • Sparrausryhmä nuorisotyön johtajille
 • Itseopiskeluaineistoon uusi moduuli sosiaalisesta mediasta
 • Digitaalisen teknologian ympäristövaikutukset: podcast-sarja ja monimediajulkaisu
 • Digitaalisen nuorisotyön käytäntöjä Euroopassa: podcast-sarja
 • Videoita digitaalisen nuorisotyön käytännöistä eri puolilla Suomea

Tavoite 2: Vahvistetaan tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämistä (Verke)

 • Kriteeristö digitaalisen nuorisotyön perusosaamiselle
 • Työkalu digitaalisen nuorisotyön osaamisen mittaamiseen
 • Blogikirjoitussarja tuoreesta tutkimuksesta koskien nuorten verkkokulttuureita
 • Monimediajulkaisu Mitä nuorisotyön tulisi tietää käännetään ruotsiksi

Tavoite 3: Vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä

 • Innoboksi käännetään ruotsiksi (Verke)
 • Työryhmä, jossa tuotetaan ja mallinnetaan uudenlaisia menetelmiä digitaaliseen nuorisotyöhön (Verke)
 • Osallistuminen koulutuskiertueelle nuorten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä (Verke)
 • SomeCamp verkkototeutuksena (Verke, Koordinaatti mukana)
 • Välinelainaustoiminnan uudistus (Verke)
 • Koulutuksia, podcasteja, videoita ja artikkeleita digitaalisesta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä (Koordinaatti)
 • Itseopiskeluaineisto aiheesta digitaaliset nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut  (Koordinaatti)
 • Koulutuksia medialukutaidoista ja mediakasvatuksesta osana nuorten tieto- ja neuvontatyön kasvatuksellista tehtävää (Koordinaatti)
 • Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ylläpitäminen (Koordinaatti)

Tavoite 4: Tuetaan hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi (Koordinaatti)

 •  Tilannekuva ja raportti ilmiön laajuudesta ja muodoista

Katso videolta esittely Verken toiminnasta, työntekijöistä ja toimistosta:

Tutustu Verken toimintaan vuoden 2019 toimintakertomuksessa (pdf)