Nuorten verkkomedia Vaikute.netissä julkaistaan nuorten tekemiä juttuja, kuten artikkeleita ja kolumneja, jotka käsittelevät nuoria kiinnostavia teemoja ja yhteiskunnan monimuotoisuutta. Toiminta mahdollistaa nuorten aidon osallistumisen Vaikute.netin sisältöjen suunnitteluun, tuottamiseen ja arviointiin. Vaikute.net-toiminnan tarkoituksena on nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen. Samalla se tarjoaa turvallisen ympäristön nuorelle tuoda julki omia mielipiteitään sekä kehittää mediataitojaan.

Kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet 13-29 -vuotiaat nuoret ympäri Suomen.

Tavoitteet

Suomen nuorisovaltuustojen liiton – Nuva ry:n koordinoiman Vaikute.net -toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia niin kirjoittamisen, kuvaamisen kuin piirtämisen keinoin. Nuoria halutaan kannustaa omaehtoiseen sisällön tuottamiseen, jolloin Vaikute.net toimii väylänä omien mielipiteiden esille tuomisessa.

Koko Suomen kattava verkkomedia tukee nuorten vaikuttamista kunnissa, se antaa myös hyvän ja turvallisen ympäristön nuorelle tuoda julki omia mielipiteitään. Tietoa omaksuessaan ja tuottaessaan nuori oppii kriittisyyttä sekä mediaa, että muuta olemassa olevaa tietoa kohtaan. Toiminta on nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa.

Toteuttaminen

Vaikute.net on sisällöiltään täysin nuorten luoma. Myös kaikki juttuideat ovat löhtäisin nuorilta itseltään. Vaikute.netin julkaisujen takana on toimittajakunta. Toimittajakunta koostuu eri-ikäisistä nuorista, joilla on intoa ja paloa juttujen tuottamiseen. Juttujen aiheet käsittelevät nuoria itseään kiinnostavia aihepiirejä sekä yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Toimittajakuntaa koordinoi hanketyöntekijä, joka neuvoo ja opastaa nuoria toimittajakuntalaisia juttujen tekemisessä. Oleellista Vaikute.netin toiminnassa on nuorten innostaminen ja tukeminen verkkojulkaisujen tekemiseen, apua on aina saatavilla oikeinkirjoituksesta juttuideoihin. Toimittajakuntaa koulutetaan myös heidän omien toiveidensa mukaan.

Resurssit

Nuorten verkkomedia Vaikute.net on saanut toiminnan kehittämiseen hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, mikä on mahdollistanut mm. palvelun pilotoinnin. Toimintaa tullaan jatkamaan myös hankkeen jälkeen. Työntekijäresursseja on käytetty Vaikute.netin päätoimittamiseen, mutta päätoimittajina ovat toimineet myös nuoret itse. Sivusto vaatii ylläpitäjää, joka esimerkiksi oikolukee sekä aikatauluttaa juttuja. Toimittajat saavat myös halutessaan apua ja tukea juttujensa tekemiseen. Hyvin organisoituna ja aktiivisella toimittajakunnalla verkkomedia toimii Nuorisovaltuustojen liiton yleistoiminnan ohella. Tärkein tekniikka on yhdessä tekeminen.

Kokemuksia

Vaikute.net verkkomediajulkaisu on Nuorisovaltuustojen liiton piirissä näkyvä ja suosittu tiedotus- ja viestintäkanava. Sitä kautta nuoret pääsevät tuomaan esille ajankohtaisia ja heitä itseään kiinnostavia juttuja. Verkkojulkaisu on myös ”turvallinen” paikka tuoda omia mielipiteitään julki ja saada kokemusta kirjoittamisesta.

Vaikute.netin näkyvyydessä muualla kuin nuorisojärjestökentän sisällä on parannettavaa. Tarkoitus on saada julkaisua tunnetuksi myös liiton ulkopuolisille toimijoille. Kokemukset toimittajakunnan toiminnasta ovat olleet erittäin myönteisiä ja kannustavia. Mediaseurantapalvelumme osoittaa, että jutut Vaikute.netistä leviävät myös sosiaalisessa mediassa.

Arviointi

Vaikute.net on saanut myönteistä palautetta sekä lukijakunnaltaan, että liiton yhteistyötahoilta. Palautetta julkaisuista pyydetään vuosittain lukijoilta ja liiton jäsenistöltä. Vuonna 2013 jäsenet arvioivat Vaikute.netin olevan tehokas keino tuoda nuorten ääntä kuuluviin. Samana vuonna Vaikute.net myös kasvatti sisältöään ja julkaisutiheys on nopeutunut.
Vaikute.netin lukijakokemuksia arvioidaan niin määrällisesti kuin laadullisesti. Käyntejä sivustolla on noin 5000 kk:ssa, keskimääräisen käyntiajan ollessa minuutin verran. Kävijäkunta on reilusti alle 30-viotiaita. Lukijat ovat luonnehtineet verkkojulkaisua mm. mm. ”ainutlaatuiseksi” sekä ”toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa on mielenkiintoista sisältöä”.

Lukijoiden ja liiton jäsenistön ohella Vaikute.nettiä arvioidaan myös liiton omasta toimesta vuosittain, jolloin vertaillaan mm. julkaistuja artikkeleita ja kävijämääriä. Saatua palautetta ja arviointien tuloksia käytetään Vaikute.netin kehittämiseen.

Hyödyt nuorisotyön kannalta

Puoluepoliittisesti sitoutumaton Vaikute.net-toiminta tarjoaa nuorille koulutusta, kokemuksia, mahdollisuuksia ja tietoa vaikuttamisesta. Toimittajakunnan kautta nuorille tarjotaan apua omien juttujensa hiomiseen ja oman toimittajakokemuksensa kartuttamiseen. Vaikute.net on mediakriittinen ja kriittiseen ajatteluun ohjaava verkkoalusta nuorten itsensä aloittamalle keskustelulle.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
pääsihteeri Verna Castrén, verna.castren@nuva.fi, puh. 044 331 1194

Linkkejä

Nuorten verkkomedia Vaikute.net
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry