Kolme ihmistä puhelimillaan

Arkiv

Digitala färdigheter ökar deltagandet bland unga i svagare social position

03. november 2023

Unga som står utanför arbete och utbildning är en målgrupp som lätt saknar utveckling av digital kompetens, eftersom en stor del av olika digitala kunskaper förvärvas genom arbete och utbildning. Därför erbjuds i många tjänster riktade till målgruppens unga utbildning och rådgivning relaterad till IT-frågor. Unga vägleds till exempel i att skapa dokument relaterade till jobbsökning, att söka jobb online och att använda sociala medier. Att lära sig nya saker kräver motivation och intresse för ämnet som ska läras.

För många unga är dock jobbsökning inte aktuellt. Det kan finnas olika utmaningar i livet, och studier eller arbetsliv kan kännas som en långsökt tanke. I dessa fall känns det ofta meningslöst att skapa ett CV eller skriva en jobbansökan. Verkligt lärande sker inte om intern motivation och entusiasm för att lära sig ämnet inte uppstår. Trots dessa utmaningar har unga rätt att hålla sig uppdaterade med digital utveckling och att lära sig nya färdigheter som de kan dra nytta av nu och senare i sina liv.

Diakonissainstitutets Vamos har mellan 2021-2023 genomfört projektet ”Digistä voimaa”, som under några år har strävat efter att möta dessa ungas behov. Vi har utvecklat arbetsformer och coachningsmetoder i syfte att inspirera unga mellan 16 och 29 år som står utanför arbete och utbildning att engagera sig i digitala frågor och lärande.

 

Digital kompetens handlar om mer än tekniska färdigheter

Digitala färdigheter är inte bara tekniska färdigheter utan inkluderar till exempel att ta hand om den egna digitala välbefinnandet och säkerheten samt att vara del av online-gemenskaper. Viktiga färdigheter inkluderar också att kunna identifiera egen digital kompetens och dess brister samt att söka och finna tillförlitlig information online. Informationssökningsfärdigheter och intresse för nytt lärande skapar en grund för utveckling av digitala färdigheter. Viktigare än att undervisa tekniska saker är att skapa lärandemöjligheter och situationer som stöder kreativitet och väcker entusiasm för digitala frågor.

Yrkesverksamma som arbetar med unga måste identifiera betydelsen av social interaktion online i ungdomars liv. Mötande online är ofta lika värdefullt och ibland till och med mer värdefullt än ansikte mot ansikte-möte. Spelföreningar och sociala mediers gemenskaper är platser där ungdomars sociala färdigheter utvecklas och en stor del av vardagens interaktion äger rum. Professionella måste kunna ta hänsyn till dessa gemenskaper när de överväger ungdomars övergripande välbefinnande.

Digital kompetens är alltid individuell. Unga som står utanför arbete och utbildning är ofta osäkra och kritiska till sin egen kompetens. Att formulera sina egna färdigheter och styrkor kan vara svårt, även om unga ofta har många färdigheter som de kan dra nytta av till exempel i arbetslivet eller utbildningen. Därför behöver ungdomarna stöd, särskilt för att identifiera och formulera sina egna färdigheter. Det är viktigt att professionella förstår hur omfattande digitala färdigheter handlar om och kan hjälpa unga att identifiera sin egen kompetens.

 

Öppen diskussion och frågande möjliggör ömsesidigt lärande

Frågor relaterade till digital kompetens, välbefinnande och säkerhet hanteras bäst genom öppen och modig diskussion. En professionell behöver inte själv kunna eller veta allt, utan intresse för ungdomars tankar och erfarenheter räcker. Att visa egen okunskap skapar förtroende, och till exempel informationsökning tillsammans med unga kan möjliggöra uppståendet av fruktbara diskussioner och ömsesidigt lärande. Att lyssna till ungdomars synpunkter och erfarenheter kan lära även den professionella mycket.

 

Digital kompetens kan integreras i vardaglig coaching och gemensamma aktiviteter genom att använda fantasi. Som vi vet finns digitaliseringen närvarande överallt i vår vardag, så inlärning av digitala färdigheter behöver inte och bör inte separeras från andra aktiviteter som en särskild helhet. Informationssökningsförmåga kan övas med ungdomar genom att söka information relaterad till gemensam aktivitet. Med ungdomar kan man kolla fakta på nätet, söka information om arbets- och studiemöjligheter och andra ämnen som intresserar ungdomar. Att öva informationssökningsförmåga är en bra hemuppgift för att stödja coaching – en ung person kan bli ombedd att söka information om något ämne som kommit upp under coaching, och detta kan diskuteras tillsammans vid nästa möte.

 

Använda coachingmaterial för att förbättra ungdomars digitala färdigheter

I projektet ”Digistä voimaa” har flera metoder och färdiga uppgifter utvecklats för coaching i digital kompetens för ungdomar, vilka kan integreras i coaching med låg tröskel. Materialet ”Nuorten Digitaidot” har publicerats på nätet och kan fritt laddas ner från Diakonissalaitosens webbplats.

För att undersöka digitalt deltagande och sociala relationer som byggs upp online kan man använda uppgiften ”Digitaalisten yhteisöjen elämänjana”. Den finns på sida 5 i materialet ”Nuorten Digitaidot”. Uppgiften är särskilt lämplig för att väcka tankar hos ungdomar om att tillhöra online-gemenskaper och deras betydelse i sina liv. Att utföra uppgiften i en grupp kan också öka känslan av samhörighet bland ungdomarna, eftersom många ungdomar har spelat samma spel eller varit medlemmar i samma online-gemenskaper vid olika tidpunkter i sina liv.

 

Digitalt välbefinnande och undersökning av vardagliga digitala verktygs användningsvanor kan undersökas med uppgiften ”Digitaalisen hyvinvoinnin ajatuskartta”, genom vilken ungdomar kan reflektera över sin egen användning av nätverket och digitala verktyg och medier. Uppgiften kan användas för att ta reda på vilka typer av nätanvändningsvanor som ökar och å andra sidan minskar deras välbefinnande. Uppgiften ”Digitaalisen hyvinvoinnin ajatuskartta” finns på sida 8 i materialet ”Digitaidot”.

Uppgiften relaterad till informationssökningsförmåga och digital kreativitet finns på sida 13 i materialet. Med den kan man öva på att skapa annonser eller ståndpunkter relaterade till olika ämnen och man kan också lära sig grunderna i bildbehandling. Uppgiften relaterad till cybersäkerhet, ”Kansalaiskyberteko”, ger tips om hur man kan förbättra sin egen digitala säkerhet. Den fungerar särskilt bra i gruppcoaching, där ungdomarna efter att ha bekantat sig med materialet kan dela tips som de har funnit fungera med andra deltagare i gruppen. ”Kansalaiskyberteko” är en välgörenhetskampanj som startade 2023, med syfte att med små handlingar påverka den egna och nära och käras digitala säkerhet stort. Uppgiften finns på sida 18 i materialet ”Nuorten Digitaidot”.

Förutom de träningsmaterial som skapats i det presenterade projektet innehåller ”Nuorten digitaidot” -materialet många användbara tips och hänvisningar till material som skapats av andra aktörer och som utnyttjats i projektet. Till exempel är ”Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalu”, skapad av Mediakasvatusseura, mycket användbar för att lära sig mediekunnighet och som stöd för diskussioner om det med ungdomsgrupper.

Visa alla blogginlägg

Arkiv