Tuoreiden tutkimusten mukaan yhteiskunnan muuttuminen merkitsee vaihtelevia ja monimutkaistuvia toimintaympäristöjä tulevaisuuden nuorisotyössä. Osallisuuden kehittäminen, teknologiakasvatus ja digitaalinen osaaminen korostuvat tulevaisuuden nuorisotyössä. Digitalisoitumisen laajat yhteiskunnalliset vaikutukset tulee ottaa yhä perusteellisemmin huomioon nuorisotyön käytännöissä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on toteuttanut kaksi kattavaa tutkimusta nuorisotyön digitalisaatiokehityksestä. Verken tilaamien tutkimusten tavoitteena oli tuottaa laadullista tietoa siitä, miten nuorisoalan ammattilaiset näkevät nuorisotyön digitalisaatiokehityksen seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä miten nuorisoalan tutkintoon johtava ammatillinen opisto- ja korkeakoulutus vastaavat nuorisotyön digitalisoitumiseen liittyviin osaamistarpeisiin.

Nuorisotyön opetuksen digitalisaatiota käsittelevä tutkimus tarkastelee nuorisotyön ammattiin valmistavan koulutuksen opetus- ja koulutussisältöjä. Tutkimuksessa analysoidaan opetussuunnitelmia sekä digitaalisista opetussisällöistä vastaavien lehtoreiden ja muun opetushenkilökunnan näkemyksiä. Tutkimuksessa nousi esille, että oppilaitosten välillä on paljon vaihtelua digitaalisissa opetussisällöissä. Opetuksessa käsitellään erityisesti mediakasvatuksellisia teemoja sekä verkkokohtaamista, jotka ovat digitaalisen nuorisotyön keskeisiä alueita, mutta kokonaisvaltainen käsitys nuorisotyön digitalisaatiosta uupuu opetuksesta.