Tietokoneita, joiden välissä pöydällä papereita ja käsi kirjoittaa jotain.

Arkisto

Nuorisotyön digitalisaatiota koskeva tutkimus käynnistyi

04. huhtikuun 2019

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke ja nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia toteuttavat 1.3.2019-31.8.2019 nuorisotyön digitalisaatiota koskevan tutkimuksen.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa laadullista tietoa siitä, miten digitalisoitumiseen liittyvä laajempi sosiaalinen muutos ilmenee nuorisotyössä ja miten nuorisoalan tutkintoon johtava ammatillinen opisto- ja korkeakoulutus vastaa nuorisotyön digitalisoitumiseen liittyviin osaamistarpeisiin. Tutkimushankkeessa toteutetaan kaksivaiheinen laadullinen tutkimus, jossa selvitetään sitä, miten digitalisaatio näkyy tällä hetkellä nuorisotyössä ja nuorisoalan opetuksessa.

Hankkeen ensimmäisen osatutkimuksen aineisto kerätään nuorisotyön asiantuntijoille suunnattavan tulevaisuuden trendeihin pohjautuvan eDelfoi-kyselyn ja fokusryhmähaastattelujen avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten nuorisotyön esimiehet ja suunnittelijat näkevät lähitulevaisuudessa digitaalisuuden ja nuorisotyön suhteen niin oman työnsä kuin organisaationsa näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää erityisesti digitaalista nuorisotyötä koskevia muutoksia asenteiden ja toimintakulttuurin näkökulmista ja kysytään, mitkä tekijät edistävät tai estävät toimintakulttuurin muutosta ja toiminnan kehittämistä nuorisotyön organisaatioissa.

Hankkeen toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan nuorisoalan koulutuslinjojen opetussuunnitelmia sekä kartoitetaan nuorisotyön opetuksen digitaalisista sisällöistä vastaavien lehtoreiden näkemyksiä. Tavoitteena on tutkia nuorisotyöntekijöiden tutkintoihin johtavan ammattiopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisten koulutusten valmiuksia vastata digitaalisuuden ja nuorisotyön digitalisoitumisen asettamiin laajempiin yhteiskunnallisiin ja nuorisoalaan erityisesti liittyviin haasteisiin. Tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisuuteen liittyvien valmiuksien karttumista nuorisotyön tutkintoon johtavilla koulutuslinjoilla.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa käytännön kehittämistyössä hyödynnettävää tietoa digitalisoitumisen potentiaalista nuorisotyössä ja laajemmin koko nuorisoalalla. Tutkimustiedon avulla voidaan syventää digitalisoitumisen vahvuuksia ja tarkentaa sen kärkiä nuorisotyön kehittämisessä sekä osoittaa mahdollisia ongelmakohtia digitalisoitumisen prosesseissa. Molempien osatutkimusten tulokset kootaan itsenäisiin raportteihin ja tuloksia levitetään nuorisoalan julkaisuissa ja tapahtumissa.

Katso kaikki uutiset