Uudet nuorisoalan osaamiskeskukset aloittivat nelivuotisen toimintansa 1.4.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti kuusi osaamiskeskusta, joista kaikki on useamman eri toimijan yhteenliittymiä.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen muodostavat seuraavien neljän vuoden ajan Helsingin kaupungin hallinnoima Verke ja Oulun kaupungin hallinnoima Koordinaatti. Verkessä ja Koordinaatissa yhdistyvät nuorisoalan monipuolinen ja pitkäjänteinen tuntemus sekä digitaalisen teknologian kehityksen ymmärrys. Tämä tarjoaa erinomaiset edellytykset digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen toiminnalle.

Digitalisaatio vaikuttaa nuoriin monella tavalla. Se esimerkiksi monipuolistaa nuorten tapaa kommunikoida, harrastaa ja vaikuttaa. Digitaalisen nuorisotyön keskeisin tavoite onkin nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Osaamiskeskuksen ydintehtävänä on lisätä nuorisoalan kasvatuksellista osaamista digitalisaatioon liittyen sekä tukea nuorisoalaa kehittämään nuorisotyöllisiä palveluja ja toimintamuotoja, joissa hyödynnetään digitaalista mediaa ja teknologiaa.

Osaamiskeskus kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista sekä nuorisoalan asiantuntija- ja muita palveluja kokoamalla, tuottamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta (Nuorisolain 19§).

Osaamiskeskuksen tehtävät jakautuvat organisaatioiden asiantuntemusalueiden mukaan

Verke ja Koordinaatti toteuttavat osaamiskeskuksen painopisteitä omien asiantuntemusalueidensa mukaan. “Olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä keskenämme, ja Valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa (VANUPO) asetetut tavoitteet digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle tukivat ajatusta Verken ja Koordinaatin välisen yhteenliittymän muodostamisesta”, kommentoi Verken toiminnanjohtaja ja yhteenliittymän vastuullinen johtaja Suvi Tuominen.

“Kevät on ollut ammatillisesti mielenkiintoista aikaa käydä verkeläisten kanssa pohdintoja siitä, millaisin toimenpitein ja tehtäväjaoin etenemme tulevina vuosina. Palaset ovat loksahtaneet erittäin hyvin kohdilleen ja olemme voineet edetä hyvässä yhteistyössä sekä suunnittelussa että toimenpiteiden käynnistämisessä. Jo aiemmin tehty yhteistyö on tukenut keskustelujen avoimuutta ja yhteistä tahtotilaa tulevaan”, toteaa Koordinaatin kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskukselle on määritelty valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa neljä tavoitetta, ja niihin liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on jaettu Verken ja Koordinaatin kesken seuraavasti koko nelivuotiskauden ajan:

1) Digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen vahvistaminen nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa – Verke

2) Tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämisen vahvistaminen – Verke

3) Nuorisotyöntekijöiden osaamisen ja tietoisuuden vahvistaminen digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä – Verke ja Koordinaatti

4) Hallinnonalojen välisen koordinaation tukeminen nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi – Koordinaatti

Tavoitteita ja tehtäviä on täsmennetty osaamiskeskuksen ja OKM:n välisessä tavoiteohjausasiakirjassa. Mainitut neljä tavoitetta eivät ole tehtävien laajuudelta yhteismitallisia, vaan ne sisältävät toimenpiteiltään ja kestoltaan erityyppisiä asioita. Resurssit on jaettu tehtävien mukaisesti siten, että 4/5 kohdentuu Verkelle ja 1/5 Koordinaatille. Henkilöstöresursseina tämä tarkoittaa Verkellä 7 henkilötyövuotta, Koordinaatilla 2. Suhteessa suurin osa henkilötyövuosista kohdistuu tavoitteen 1 alla oleviin toimenpiteisiin. Verke toimii digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksen hallinnoivana tahona ja vastaa osaamiskeskuksen toiminnasta opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan.

Ensimmäisenä toimintavuonnaan osaamiskeskus panostaa verkkokoulutuksiin ja digitaaliseen tiedonjakamiseen

Osaamiskeskuksen tuottamissa materiaaleissa ja koulutuksissa näkyy läpileikkaavana kaksi teemaa: 1) miten nuorisotyötä voidaan tehdä samanaikaisesti verkossa ja kasvokkain sekä 2) miten verkossa tehdään tavoitteellista ja toiminnallista nuorisotyötä. Osaamiskeskuksen ensimmäinen toimintavuosi kestää maaliskuun 2021 loppuun.

“Ensimmäisen toimintavuoden osalta koronatilanne laittoi suunnitelmiamme aika lailla uusiksi, ja koronan vaikutus nuorisoalan digitalisaatioon tulee näkymään varmasti vielä pitkään. Koemme, että tehtävämme osaamiskeskuksena onkin jatkaa nopeaa reagointia toimialan muuttuviin tarpeisiin digitalisaation suhteen,” Tuominen summaa.

Osaamiskeskuksen ensimmäiselle toimintavuodelle on suunniteltu esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

Tavoite 1: Digitaalista nuorisotyötä koskeva osaaminen vahvistuu nuorisotyön johtamisessa, suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa (Verke)

 • Live-verkkoluentoja digitaalisen nuorisotyön ajankohtaisista aiheista vähintään kerran kuukaudessa
 • Workshop nuorisotyön lehtoreille
 • Konsultointeja ja koulutuksia työyhteisöille
 • Sparrausryhmä nuorisotyön johtajille
 • Itseopiskeluaineistoon uusi moduuli sosiaalisesta mediasta
 • Digitaalisen teknologian ympäristövaikutukset: podcast-sarja ja monimediajulkaisu
 • Digitaalisen nuorisotyön käytäntöjä Euroopassa -podcast-sarja
 • Videoita digitaalisen nuorisotyön käytännöistä eri puolilla Suomea

Tavoite 2: Vahvistetaan tietoon perustuvan digitaalisen nuorisotyön kehittämistä (Verke)

 • Kriteeristö digitaalisen nuorisotyön perusosaamiselle
 • Työkalu digitaalisen nuorisotyön osaamisen mittaamiseen
 • Blogikirjoitussarja tuoreesta tutkimuksesta koskien nuorten verkkokulttuureita
 • Monimediajulkaisu ”Mitä nuorisotyön tulisi tietää” käännetään ruotsiksi

Tavoite 3: Vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä

 • Innoboksi käännetään ruotsiksi (Verke)
 • Työryhmä, jossa tuotetaan ja mallinnetaan uudenlaisia menetelmiä digitaaliseen nuorisotyöhön (Verke)
 • Osallistuminen koulutuskiertueelle nuorten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemisestä (Verke)
 • SomeCamp verkkototeutuksena (Verke, Koordinaatti mukana)
 • Välinelainaustoiminnan uudistus (Verke)
 • Koulutuksia, podcasteja, videoita ja artikkeleita digitaalisesta nuorten tieto- ja neuvontatyöstä (Koordinaatti)
 • Itseopiskeluaineisto aiheesta digitaaliset nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut  (Koordinaatti)
 • Koulutuksia medialukutaidoista ja mediakasvatuksesta osana nuorten tieto- ja neuvontatyön kasvatuksellista tehtävää (Koordinaatti)
 • Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin ylläpitäminen (Koordinaatti)

Tavoite 4: Tuetaan hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi (Koordinaatti)

 • Tilannekuva ja raportti ilmiön laajuudesta ja muodoista

Oleellinen osa osaamiskeskuksen toimintaa on nuorisoalan toimijoiden konsultointi heitä askarruttavissa digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Verke vastaa sille määriteltyihin tehtäviin liittyviin kysymyksiin osoitteessa info@verke.org ja Koordinaatti puolestaan osoitteessa nutikoordinaatio@ouka.fi. Ollaan yhteyksissä!