Tulevaisuuden nuorisotyössä yhteiskunnan muuttuminen merkitsee vaihtelevia ja monimutkaistuvia toimintaympäristöjä nuorten ohjauksessa. Digitalisoituminen edellyttää yhä useampien tekijöiden huomioon ottamista nuorten elämänkäytännöissä ja digitaalisissa toimintakulttuureissa sekä niihin liittyvien riskien vaihtuvuuden ja yhtäaikaisuuden tiedostamista. Muutoksessa teknologian kehittymisellä on yhä suurempi rooli.

Digitalisoituminen on läpäissyt yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita hyvin konkreettisessa mittakaavassa ja vaikuttaa etenkin juuri nuorten elämään arjen tasolla. Digitalisoitumisen laajat yhteiskunnalliset vaikutukset tulee asiantuntijoiden mukaan ottaa yhä perusteellisemmin huomioon nuoria tukevassa työssä. Ytimenä on edelleen nuoren elämän ymmärtäminen ja tukeminen – mutta muuttuneissa välineissä ja konteksteissa. Asiantuntemus laajenee ja muuntuu edelleen teknologian yhä monimutkaisempien vaikutusten tunnistamiseen.

Muuttuvien elämänkäytäntöjen ymmärtäminen edellyttää monimutkaisten kulttuuristen ja yhteiskunnallisten mekanismien tunnistamista nuoriin, heidän arkeensa, elämäänsä ja valintoihinsa vaikuttavina tekijöinä. Nuorisotyön käytäntöjen hallitsemisen kannalta ei enää riitä se, että osaa asentaa videot nuorten kokoontumistilaan, vaan tulee osata huomioida digitaalisten välineiden sosiaalisia vaikutuksia nuorten elämässä ja toimia niiden perusteella proaktiivisessa, seurauksia ennalta huomioon ottavassa merkityksessä.

Nuorisotyön digitalisaatio 2030 -tutkimuksen kohteena ovat ammattilaisten näkemykset digitaalisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä digitalisoitumisen vaikutuksista nuorisoalaan. Nuorisotyön digitalisoitumista selvitettiin eDelfoi-menetelmän ja fokusryhmähaastatteluiden avulla. Delfoi-kyselyyn kutsuttiin asiantuntijoiksi kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyön esimiehiä ja suunnittelijoita sekä nuorisotyönohjaajia. Kyselyn aikajänne oli vuodessa 2030. Delfoi-kyselyn rinnalla tehtiin kuusi fokusryhmähaastattelua, joissa reflektoitiin aiempien kyselyjen ja Delfoi-kyselyn tuloksia.