Nainen tietokoneella verkkotapaamisessa

Arkisto

Nuorisotyön digitalisaatio etenee kunnissa – ymmärretäänkö mahdollisuudet laaja-alaisesti?

07. joulukuun 2021

Verken tuoreen selvityksen mukaan kuntien nuorisotyön digitalisaatio on edennyt koronapandemian aikana. Digitaalisuutta hyödynnetään nuorisotyössä monin tavoin ja verkkonuorisotyöllisissä toiminnoissa on tapahtunut kasvua. Työntekijöiden digiosaaminen näyttäisi myös parantuneen aiempaan kyselyyn verrattuna ja digitaalista nuorisotyötä arvioidaan monipuolisemmin. Samaan aikaan digitaalinen nuorisotyö vaikuttaa kaventuneen lähinnä verkossa tapahtuvaksi nuorisotyöksi, eikä digitalisaation laaja-alaiset mahdollisuudet nouse työntekijöiden ja esihenkilöiden vastauksissa juurikaan esiin.

Nuorisotyössä ei näytä tapahtuneen oleellista muutosta asenteissa, digitaalisissa palveluissa, toimintamuodoissa ja välineissä, kun tuloksia vertaillaan vuoden 2019 tuloksiin. Selvityksessä tarkastellaan myös sitä, millaisia muutoksia kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiossa on tapahtunut vuosien 2019 ja 2021 välillä huomioiden erityisesti koronapandemian vaikutukset.

Koronapandemia on näyttäytynyt kunnallisessa nuorisotyössä ja sen digitalisaatiossa organisaatioista riippuen eri tavoin. Osa kunnista sopeutui tilanteeseen varsin joustavasti ja kykeni kokeilemaan uusia toimintamuotoja ja vahvistamaan henkilöstön digiosaamista. Toisaalta osalle kunnista kyse oli lähinnä selviytymiskamppailusta. Mitään laajamittaista nuorisotyön digiloikkaa ei koronapandemian aikana ole kunnallisessa nuorisotyössä kyselyn tulosten perusteella kuitenkaan otettu. – Heikki Lauha, Verke

Nuorisotyöntekijällä on säännöllisessä nuorisotyöllisessä käytössään keskimäärin seitsemän digitaalista palvelua, ja digitaalisuutta hyödynnetään eniten yhteydenpitoon ja nuorten kohtaamiseen. Vastaajista yli 90 % halusi pysyä kartalla digitalisaation ja teknologian kehityksestä ja totesi olevansa kiinnostunut nuorten digitaalisista kulttuureista. Noin puolet katsoi, että nuorten kohtaaminen digitaalisissa ympäristöissä on yhtä aitoa kuin kasvokkainen kohtaaminen. Vähän vajaa puolet arvioi, että työyhteisössä jaetaan ymmärrys siitä, mitä on digitaalinen nuorisotyö.

Yli neljä viidestä esihenkilöistä arvioi, että kunnan nuorille suunnatut digitaaliset palvelut olivat parantuneet viimeisen vuoden aikana. Kolme neljästä esihenkilöistä totesi, että digitalisaatio on huomioitu kunnan nuorisopalveluiden toimintasuunnitelmassa. Toisaalta vain joka kolmas esihenkilö ilmoitti, että työyhteisössä on asetettu tavoitteet digitaaliselle nuorisotyölle. Yleisimmät tavat arvioida digitaalista nuorisotyötä ovat työyhteisökeskustelut, nuorille suunnatut kyselyt sekä itse- ja vertaisarvioinnit. Esihenkilöistä vajaa kolmannes ilmoitti, että digitaalista nuorisotyötä arvioidaan tunnuslukujen avulla.

Merkittävimpinä digitaalisen nuorisotyön haasteina koettiin työntekijöiden keskuudessa riittämätön työaika, puutteellinen osaaminen sekä tavoitteiden uupuminen. Esihenkilöt pitivät suurimpina nuorisotyön digitalisaation haasteina osaamisen sekä henkilöstö- ja taloudellisten resurssien puuttumista. Esihenkilöiden mukaan kunnan nuorisopalvelujen digitalisaatiota vauhdittavat eniten sellaisten valmiiden nuorisotyöllisten toimintamallien ja teknisten ratkaisujen hyödyntäminen, jotka eivät vaadi organisaatiolta investointeja.

***

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021 on järjestyksessään viides kuntien nuorisotyön digitalisaatiota ja digitaalista nuorisotyötä kartoittava selvitys. Aiemmat selvitykset on toteutettu vuosina 2013, 2015, 2017 ja 2019. Selvitys perustuu syys-lokakuussa 2021 tuotettuun kyselyyn, joka toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyyn vastasi 784 nuorisotyöntekijää ja 123 nuorisotyön esihenkilöä 227:stä kunnasta.

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatiota käsitellään selvityksessä viiden teemakokonaisuuden kautta: 1) suhtautuminen digitalisaatioon, 2) digitaalisuuden hyödyntäminen, 3) digitaalinen osaaminen, 4) digitalisaation haasteet ja mahdollisuudet sekä 5) digitalisaation strateginen kehittäminen.

 

Lisätietoa ja tiedustelut oman kunnan tuloksista:

Heikki Lauha, heikki@verke.org, p. 040 336 1856

Kunnallisen nuorisotyön digitalisaatio 2021
Katso kaikki uutiset