Minna med ungdomar

Arkiv

Nya vindar i påverkan för ungdomar

04. september 2017

”Ett enda trälande”
”Deppigt, då 40 ungdomar väljs genom val och tre kommer på möten”
”Det finns officiell information och verklig information om saken”

Jag stötte tyvärr på dessa kommentarer när jag frågade om verksamheten i ungdomsfullmäktige i olika kommuner. Det betyder inte att det inte skulle finnas goda erfarenheter av ungdomsfullmäktigeverksamhet, men det finns utmaningar i verksamheten i många kommuner. När man ser och upplever allt möjligt, har jag ibland till och med börjat fundera över huruvida ungdomsfullmäktigeverksamheten ofta uppfyller kriterierna för ungdomsarbete. Å andra sidan är det klokare att börja bygga nya broar än att kritisera tidigare.

Dessa var utgångspunkterna då man i Pälkäne började skapa en ny slags modell för påverkan för ungdomar i syfte att möjliggöra påverkan från varje hus och stuga. Avsaknaden av kollektivtrafik och verksamhet i glesbygden ställer i sig fysiska krav på traditionell mötesverksamhet. Målet var en modell som inte ökar byråkratin utan i stället ger ungdomarnas röst hörd direkt i den kommunala beslutsprocessen. Skapandet av modellen utgick inte från att samla ungdomarna, då man ofta kan få ihop en grupp för att sedan diskutera dess verksamhet, utan i stället samlade man in ungdomarnas åsikter om hur ungdomarnas kunde ges en röst och hur den ska införas i beslutsprocessen. Detta krävde dock också att ungdomarna sammankallades och träffades fysiskt, men gruppen förblev öppen hela tiden och det var också möjligt att delta i den via sociala medier (vilket inte alltid betyder en videoförbindelse/Skype e.d., utan till exempel fungerade en WhatsApp-grupp som ett kommentarsverktyg).

Är lösningen en webbplats?

Det var ingen överraskning att sociala medier och internet genast kom upp i diskussionerna. Kommunens ungdomsarbetare hade tyvärr bara hamnat på efterkälken i den trenden redan för länge sedan, och därför sökte vi hjälp och stöd från Verke (det nationella tjänste- och utvecklingscentret som koncentrerar sig på utnyttjande av digitala medier och teknik) Efter att vi kommit med i VerkeFactori-utvecklingspartnerskapet fick vi den kompetens och det stöd som vi behövde för att förverkliga våra idéer.

Vi utgick från en grundidé. Modellen fokuserar mångsidigt på sakens kärna, dvs. ge ungdomar en röst i den kommunala beslutsprocessen. Ungdomarna ville ha en egen webbplats för saken. På så sätt började skapandet av webbplatsen nuortenpalkane.fi. Vi ville att webbplatsen skulle omfatta sådana ärenden som behandlas som ungdomarna kan kommentera och dessutom samlas bilder från Instagram till webbplatsen med hjälp av hashtaggar. För att fira Finland100-jubileumsåret testades sidans funktion genom att samla hundra bra anledningar att vara ung. Det förekom vissa utmaningar vid insamlingen, men idag återfinns 81 bra anledningar att vara ung på sidan. Det väsentliga är dock att vi för närvarande har en webbplats som möjliggör önskat sätt för ungdomarna att få sina röster hörda. I höst kommer vi att komma överens om spelregler för hur saker ska kunna lyftas upp för kommentarer redan i föredragningsskedet och även att engagera elevkårer i att utnyttja webbplatsen. Idén är att ungdomarnas tankar och synpunkter på begärda ämnen redan ska kunna läsas på kommunfullmäktiges möten.

Ungdomarnas påverkan och främjandet av det har åtminstone inte ännu blivit lättare i och med den nya modellen, men den potential som ingår i den skapar en tilltro till förändring. Endast få av dagens ungdomar är intresserade av påverkan, politik och kommunfullmäktiges verksamhet, och de verkar finna sin väg till olika slags funktioner och kommittéer. Ibland blir man orolig när man har sett vilken mängd brådska och stress som råder i en aktiv och duktig ung persons liv. Å andra sidan finns det många ungdomar som inte orkar intressera sig för beslutsfattande och inte kan se möjligheter att påverka. Ibland är trösklarna rentav märkliga ur en vuxens perspektiv.

När vi skapade denna modell gick det så att saker förbereddes i god anda och gruppen bestod av cirka 15 personer som gav kommentarer och deltog i planeringen. Webbplatsen offentliggjordes i kommunfullmäktiges sal, men bara en handfull unga var på plats. Efteråt sade en av de unga till mig att kommunfullmäktiges sal kanske inte var en bra plats. Folk hade blivit borta för att de inte upplevde platsen som sin egen. Ungdomsarbetaren hade fattat ett egenmäktigt, ”fint” beslut som sedan inte hade passat in i ungdomarnas värld.

Framtiden kan inte byggas färdigt

Ingen vet ännu hur webbplatsen börjar fungera som ett verktyg i kommunens beslutsprocess. Det finns en struktur och en plan har utarbetats, men det är delvis öppet hur saker kommer att utformas i praktiken. Vi kan främja det genom att förankra modellen och ge effektiviserat stöd. Dessutom måste vi vara beredda på de ändringar som vi vill ha och som gör att modellen fungerar bättre. Samtidigt kan vi konstatera att ungdomarna knappast någonsin har blivit tillfrågade om deras åsikter som nu, och de har knappast någonsin haft så många alternativ som i dag. Det finns påverkan och delaktighet på flera nivåer och de ska synliggöras för såväl ungdomarna som beslutsfattarna. Kanalerna som skapats för ungdomarnas påverkan är således endast ett led i en större helhet.

I våras konstaterade Erik Häggman (från RFV i Sydvästra Finland) att framtiden tryggas genom kompetens och kunskap, inte genom bestående strukturer. Ungdomarnas påverkan ska byggas på en grund som inte är ett uråldrigt berg, utan ett tillstånd där man hålls stående till och med på en rullande sten.

Tack till ungdomarna, tack till Verke – vi får se vad det här leder till ☺

Visa alla blogginlägg

Arkiv