Arkiv

Nästa steg i församlingarnas digitala ungdomsarbete bör tas i en mer målinriktad riktning

24. februari 2023

Vuxna som uppfattas som trygga stärker ungas aktörskap, välbefinnande och känsla av trygghet även digitalt. För detta behövs kompetensutveckling, arbetsredskap, tid samt stöd för att orka och planering av arbetet. I Lasten ja nuorten keskus ry:s och kyrkostyrelsens utredning 2022 om digitaliseringen av ungdomsarbetet och småbarnspedagogiken i den evangelisk-lutherska kyrkan, fann man att majoriteten av ungdomsarbetarna och småbarnspedagogerna i den finländska evangelisk-lutherska kyrkan skulle använda digitaliseringen mer i sitt arbete. Man upplever att den digitala kompetensen har blivit starkare, men för lite arbetstid och bristfälliga mål är en utmaning för användningen av digitalisering.

108 personer besvarade Lasten ja nuorten keskus ry:s och kyrkostyrelsens ungdomsarbetsenkät och 120 personer besvarade småbarnspedagogikens enkät. Trots de få respondenterna representerar respondenterna fördelningen av anställda på ett rimligt sätt när frågan granskas utifrån stiftens läge samt respondenternas åldersgrupper. Tidigare har utredningar om temat genomförts år 2016 och 2019.

 

Digitaliseringen skulle kunna användas mer i arbetet

Utgående från resultaten av utredningen var ungdomsarbetarnas inställning till digitalisering mycket positiv. Fler än 90 procent av respondenterna ville hålla sig à jour med digitaliseringen och teknologiutvecklingen, och cirka 60 procent tyckte att det var lika äkta att träffa unga i digitala miljöer som att träffas ansikte mot ansikte. Majoriteten upplevde att digitala medier och teknologi borde användas mer i församlingens ungdomsarbete. Utvärderingarna av den egna kompetensen hade också stärkts sedan den föregående utredningen 2019 – nu bedömer hälften av respondenterna att de är bra, mångsidiga digitala experter. Samtidigt uppfattades den egna digitala kompetensen som anställd inom ungdomsarbetet vara sämre än den allmänna eller tekniska digitala kompetensen. Även småbarnspedagogernas inställning till digitalisering var mer positiv än tidigare och jämförbar med inställningen i ungdomsarbetet.

I församlingarnas ungdomsarbete används olika digitala verksamhetsformer eller verksamhetsformer som drar nytta av webben på ett ganska omfattande sätt. Andra digitala möjligheter användes mindre i verksamheten. Till exempel hade bara var tionde respondent ledd verksamhet för spelande. I småbarnspedagogikens utredning av digitala verksamhetsformer lyftes användningen av sociala medier i reklam för evenemang och kommunikation med familjer fram som viktiga former. Digitalisering hade också använts vid mässor, gudstjänster eller andaktsliv. En dryg tredjedel av småbarnspedagogerna uppgav att de hade diskuterat digitaliseringsteman med barnen.

Liksom i tidigare utredningar upplevdes otillräcklig arbetstid som en utmaning, vilket 74 procent av respondenterna i ungdomsarbetets enkät bedömde som det största hindret för användningen av digitalisering. I småbarnspedagogikens enkät var detta det största hindret enligt så många som 83 procent av respondenterna. Svaren av cheferna inom småbarnspedagogiken återspeglade samma sak: ungefär hälften av de anställda i chefsposition svarade att digitalisering har beaktats i församlingens strategi och mindre än en femtedel svarade att församlingen hade ställt upp mål för användningen av digitalisering. Drygt 40 procent av ungdomsarbetarna ansåg att bristen på mål som arbetsgivaren satt upp var ett ganska eller mycket betydande hinder eller bromsade användningen av digitalt ungdomsarbete.

 

Nya fenomen är utmanande 

Ett nytt tema i enkäten 2022 var sexuellt våld och identifieringen av våldet i digitala miljöer. Hälften av respondenterna i ungdomsarbetets enkät hade upptäckt sexuellt ofredande eller våld mot unga i digitala miljöer och något fler sa att de unga hade talat med dem om saken. Fyra av fem upplevde att de kunde identifiera situationer med sexuellt våld och nästan lika många upplevde att de kunde hjälpa de unga vidare i situationerna. Samtidigt ville mer än hälften ha mer information om temat. Av detta kunde man dra slutsatsen att det särskilt i församlingarnas ungdomsarbete finns trygga vuxna som de unga vågar berätta även svåra saker för, eftersom siffrorna är förbluffande stora. Å andra sidan behandlades temat inte utförligt i enkäten och det finns ingen tidigare jämförelsepunkt för frågan, men det skulle vara intressant att utreda temat mer i framtiden.

Enligt utredningen hade en del församlingar börjat använda många nya nätfunktioner under coronaåren, och i en del hade de anställdas ungdomsarbetsverksamhet på webben blivit mer mångsidig. I synnerhet ungdomsarbetet som skedde via webben under coronarestriktionerna orsakade oro över att nå de unga: Digitaliseringen var tröttsam och en del av de bekanta unga använde inte verksamheten. Inom småbarnspedagogiken i församlingarna tog man kanske ett ännu större digitalt språng under coronatiden än i ungdomsarbetet. I de öppna svaren beskrev de anställda inom småbarnspedagogiken en inspirerande atmosfär där man tryggt hade utvecklats. Utvecklingen syntes både i verksamhetsformerna, användningen av applikationer och i utvärderingarna av den egna kompetensen, som alla nu låg på en högre nivå än vid den tidigare enkäten 2019.

Dessa resultat kanske inte är stora överraskningar i sig – kanske är den största överraskningen ungdomsarbetets starka identifiering av sexuellt ofredande. Digitaliseringen erbjuder dock många olika möjligheter för ungdomsarbetet och småbarnspedagogiken. Samhällets digitaliseringsutveckling kommer sannolikt inte att göra en helomvändning. När man reflekterar över framtiden för både ungdomsarbetet och småbarnspedagogiken skulle det vara viktigt att vidga bilden av det digitala arbetets möjligheter som något annat än ett verktyg för att nå någon och mötas. Det är viktigt att stödja tillväxten, aktörskapet, deltagandet och jämlikheten även digitalt.

 

Källor

Lasten ja nuorten keskus och kyrkostyrelsen 2022. Digitaalinen nuorisotyö seurakunnissa. Ref. 19.12.2022. Kan läsas på webben på https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/materiaali/digitaalinen-nuorisotyo-seurakunnissa/

Lasten ja nuorten keskus och kyrkostyrelsen 2022. Digitaalinen varhaiskasvatus seurakunnissa. Ref. 19.12.2022. Kan läsas på webben på https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/materiaali/digitaalinen-varhaiskasvatus-seurakunnissa/

 

Visa alla blogginlägg

Arkiv