Arkiv

Grundläggande digitala färdigheter för unga vuxna

27. februari 2023

I projektet Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa (ESF) ordnar vi avgiftsfri handledning om teman som rör digitala färdigheter, utbildning och sysselsättning för unga vuxna i Satakunta. Vi ordnar handledning ansikte mot ansikte, som hybridmodell och på distans i samarbete med andra aktörer i området. Vårt mål är att förbättra målgruppens digitala färdigheter och digitala beredskap samt upprätthålla de sociala relationer och den interaktion som krävs för studier och sysselsättning.

 

Ett projekt om digitala färdigheter för unga vuxna – varför?

Fundera ett ögonblick på begreppen ung vuxen och grundläggande digitala färdigheter. Kom du att tänka på termen diginativ? I projektet tänker vi att allt är bra om ordet diginativ används i sin ursprungliga betydelse för att beskriva den generation som inte har upplevt tiden före internet och mobiltelefoner. Det är dock mera problematiskt om termen kopplas till en tanke om särskilda eller till och med medfödda datatekniska färdigheter. Då finns en risk för att unga vuxnas stödbehov i fråga om digitala färdigheter inte identifieras och erkänns.

Som läsaren säkert kan gissa har vi i vårt projekt slängt den så kallade diginativ myten i sophögen. Vi anser nämligen att det faktum att en ung vuxen tillhör en viss åldersgrupp inte definierar hens digitala färdigheter eller de utmaningar som hen möter i det digitala samhället. Det är främst andra faktorer än åldern som påverkar de digitala färdigheterna och problemen med dem: exempelvis olika inlärningssvårigheter, en persons ekonomiska situation eller kanske att personen tillhör en språkminoritet.

Man måste också beakta coronapandemin, som har lett till en snabbare digitalisering av samhället. Övergång till verksamhet och utbildning på distans krävde ett stort språng mot självständigt ansvarstagande för unga vuxna och helt nya digitala färdigheter. Övergången till pandemitiden och tiden efter pandemin har utmanat och utmanar särskilt dem som har individuella stödbehov i sin livssituation.

När den digitala myten kastas åt sidan är det lättare att känna igen och erkänna behovet av stöd och utbildning relaterat till grundläggande digitala färdigheter.

Aktuella behov av grundläggande digitala färdigheter i Satakunta

Det faktum att kraven på digitala färdigheter förändras över tid talar också för att myten om diginativa behöver krossas. För unga vuxna är utvecklingen av digitala färdigheter en livslång process, eftersom tekniken och tillvägagångssätten utvecklas – kanske på sätt som vi ännu inte ens kan föreställa oss. För närvarande kan projektets målgrupp, utöver nya tekniska färdigheter, också behöva mer allmänna färdigheter för att verka i det digitala samhället.

Våren 2022 utredde vi yrkespersoners och målgruppens tankar om unga vuxnas behov av grundläggande digitala färdigheter i Satakunta. Enligt yrkespersonerna (N = 33) behöver målgruppen mångsidigt mer digitala färdigheter, men i synnerhet i anknytning till skapande av dokument för arbetssökning, användning av olika program och digitala tjänster. Målgruppens behov utreddes på case-basis (N = 13), och respondenterna önskade mångsidigt olika teman, varav dokument för arbetssökning, datasäkerhet och filhantering fick mest stöd. 

TOP 3 grundläggande digitala kompetensbehov hos unga vuxna, enligt Satakuntas yrkespersoner.

De svar vi fått i den inledande kartläggningen återspeglar enligt vår uppfattning den aktuella tidsbilden. Exempelvis färdigheter för arbetssökning och användning av elektroniska tjänster tillmättes stor betydelse, och det är inte så konstigt – när man använder digitala verktyg och system kan man numera effektivare sköta och främja sina egna ärenden. Att färdigheter inom datasäkerhet lyftes fram återspeglar en tidsenlig förståelse för att man måste skydda sina uppgifter mot bedrägerier och andra problem.

 

Olika grundläggande digitala färdigheter är som en stjärnkarta

Vi är medvetna om att vår inledande kartläggning utöver dagens samhälle också beskriver ramarna för vårt projekt. Delaktighet i utbildning och arbetslivet är ett starkt närvarande perspektiv – vilket är begripligt, men egentligen också lite trist! Det digitala är i praktiken en oskiljbar del av alla delar av vårt liv, och koncentreras inte bara till arbetssökning eller myndighetskommunikation.

Vårt projekt omfattar också grundläggande digitala färdigheter i ett brett perspektiv: arbetssökning, kontakter med myndigheter och datasäkerhet är förstås väldigt viktiga, men det är också viktigt att upprätthålla sociala relationer, skapa eget kreativt innehåll och ta hand om sitt eget digitala välbefinnande. Olika grundläggande digitala färdigheter bildar en mångsidig helhet. Å andra sidan är dessa delområden separata färdigheter som man kan öva på.

I vårt projekt har vi gjort ett preliminärt visuellt verktyg som går under namnet Stjärnkartan för digitala färdigheter. Med hjälp av stjärnkartan för digitala färdigheter kan handledaren genom att diskutera med deltagaren kartlägga vad deltagaren redan känner till, vad hen vill lära sig mer om och vilken ”stjärnbild” man ska börja med. I handledning för grupper kan stjärnkartan användas på samma sätt, eller alternativt kan man använda den för att föra diskussioner som ger insikter eller kamratstöd om mångsidigheten i dagens digitala färdigheter.

Materialet som produceras i projektet Valoa digiperustaitoihin Satakunnassa är öppet tillgängligt för alla.
Visa alla blogginlägg

Arkiv