Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä, yksi heistä katsoo tietokoneen näyttöä.

Arkiv

Trust Room – digitalt förtroende och samarbete

24. april 2019

Vad är Trust Room? Trust Room är en metod som utnyttjar digitala spel, vars mål är att utveckla samarbetet för ett par eller en grupp. Den lämpar sig särskilt för ungdomar som spelar till sin hobby eller som är intresserade av spel, men deltagarna behöver inte ha någon form av tidigare spelerfarenhet. Ledaren kan även tillsammans med en ungdom eller en grupp med ungdomar spela spel med olika utmaningar och på detta sätt bemöta ungdomen. Metoden har utvecklats och byggts hos ungdomstjänsterna i Lahtis tillsammans med ungdoms- och fritidsledarstuderande från Koulutuskeskus Salpaus.

Utöver ungdomar lämpar sig metoden även för alla slags par eller grupper som vill utveckla och prova på gemensamma arbetsfärdigheter. Trust Room innehåller spel med olika åldersgränsrekommendationer, så att de kan utnyttjas hos de allra yngsta till de äldre deltagarna i så mångsidig miljö som möjligt.

Ledarens roll i genomförandet av Trust Room är central och viktig. Med sin verksamhet ger hen deltagarna tillräckligt med utrymme att arbeta och bearbeta sina gruppfärdigheter, men känner även till situationen då ledaren behövs. Det krävs att hen har kännedom om spelande, spelens olika mekanik och om hur de valda spelen fungerar. Ledaren behöver inte vara en bra spelare, utan de resterande sakerna som är betydelsefulla för metoden kommer från färdigheten att observera gruppen. I observationsarbetet följer man särskilt med deltagarnas kommunikation, kroppsspråk och samarbete som utförs under spelet samt deltagarnas rollbesättning.

Metodens innehåll och ledarens roll

Av färdiga utmaningar samlar ledaren för metoden ihop ett lämpligt och tillräckligt långt innehåll för deltagarna. Hittills har metoden arrangerats som en 1,5–2 h lång version. Paret eller gruppen som deltar i metoden får i början en möjlighet att berätta för varandra vad ett gott samarbete egentligen är och vad man själv upplever som ett gott samarbete.

Sedan placeras spelarna vid olika spel och spelmekanik, varvid de strävar efter att utföra utmaningen som berättas av ledaren. Ledaren finns som stöd för deltagarna under hela spelsessionen, men efter spelets nödvändiga information fokuserar hen på att observera växelverkan hos deltagarna. Om samarbetet fungerar kan ledaren vid behov höja på utmaningsnivån.

Ledaren har valt spelen och utmaningarna som används i verksamheten så, att de stöder ett gott samarbete. Det behövs diskussion, lyssnande och andra kunskaper, som tillhör en god växelverkan och gemensamma sysslor för att spelen skall framskrida och för att man skall klara dem framgångsrikt.

Avslutningsvis diskuterar ledaren igenom upplevelsen med deltagarna. Spelarna ger varandra respons om hur samarbetet gick och hur det kändes, varefter ledaren berättar om sina egna observationer om deras arbete. Om det för spelarna kändes utmanande att fungera tillsammans, funderar ledaren vid behov tillsammans med paret eller gruppen på hur man kunde utveckla samarbetet.

I observationen och genomgången av situationen kan ledaren tillsammans med gruppen utnyttja följande frågor:

Vad gör någon? Hur gör någon? Vad händer? Vem fungerar som uppmuntrare, koordinator, inspiratör? Hurdana par uppstår? Vilka roller finns i gruppen? Vem bestämmer när arbetet är färdigt? Hurdana styrkor, svagheter och behov finns det i gruppen?

Man strävar även i metoden efter att stöda deltagarnas observations- och tolkningsförmåga. Vid tolkning av deltagarnas verksamhet bör ledaren alltid framhäva att det handlar om hens tolkning. Man kan återvända till observationerna, utvecklingsobjekten och de övriga känslorna om spelarna i ett senare skede på nytt deltar i metoden.

Användningsändamålen hittills

Hittills har vi tillsammans med egna anställda använt metoden vid ungdomstjänsterna i Lahtis. Metodens uppgift var att utveckla det egna samarbetet med arbetsparet samt bekanta sig med nyttan av metoden i den egna arbetsbeskrivningen. Under våren 2019 har projektet Digiutmaningen tillsammans med anställda på ungdomsgården i Joutjärvi genomfört och arrangerat Trust Room för personer med intresse för metoden. Skolor inom Lahtis regionen och anställda i vår organisation som saknade tidigare erfarenhet av metoden har deltagit i den.

Responsen har varit bra och även andra erfarenheter av positiva framgångar har funnits med, så som mod till att bekanta sig med något nytt, stiga ut ur den egna bekvämlighetszonen samt iver för nya metoder och överlag för spel. Metoden har konstaterats stöda skapande av förtroende och testa även samarbetsförmågan, om den används hos par eller grupper som redan länge agerat tillsammans.

Kontakta oss om du blev intresserad av metoden eller har en grupp med ungdomar färdig!

Nedan finns exempel på ett Trust Room-innehåll som genomförts:

Gemensam start: (ca 5 min.)

Följande frågor genomgås med ledarens ledning tillsammans med paret eller gruppen:

 • Vad är Trust Room?
 • Hurdant samarbete gör ni till vardags/i det vardagliga livet? Hur ofta?
 • Vad är ett gott samarbete?
 • Presentation av programmet

Man berättar kortfattat för deltagarna vad de kommer att delta i, vad det innehåller och vad ledaren gör under och efter verksamheten. Deltagarna kan även berätta för varandra vad de upplever som gott samarbete. Om personer utan tidigare erfarenhet av spelande deltar i metoden presenteras styrdonen och deras knappar som används i handledningen.

Start av den operativa delen och spelande (ca 20 min/kontroll):

 • Tema och spelets idé
 • Kontroller
 • Den operativa delen samt eventuella tilläggsanvisningar under spelets gång

Tillsammans med deltagarna går ledaren igenom varje kontroll, hur samarbetet syns i spelet och vilken som är utmaningen i spelet som spelarna skall lösa. Ytterligare berättar ledaren om spelens grundkontroller och ger deltagarna under spelets gång nödvändig tilläggsinformation, till exempel om förändrade eller ökade funktioner.

Ledaren använder sin egen yrkesskicklighet till att identifiera behoven av t.ex. eventuell handledning av tilläggsstöd enligt spelarnas verksamhet. Förövrigt koncentrerar sig ledaren på att observera spelarnas samarbete och dess framgång. Vid behov kan ledaren ändra på svårighetsgraden av utmaningen eller totalt lämna bort en hel kontrollhelhet.

Avveckling: (ca 5–10 min.)

 • Man går igenom saker som möjliggör gott samarbete
 • Respons till spelkompisen eller spelkompisarna
 • Instruktörens respons
 • Deltagarnas respons om Trust Room

Man pratar med unga deltagare (vid behov) om saker som möjliggör ett gott samarbete och en god växelverkan. Ungdomarna kan ge varandra respons om hur de upplevde att samarbetet lyckades, varefter de får respons av ledaren. Till slut har jag vid handledningen samlat ihop utvecklingsidéer och allmän respons om Trust Room som metod.

Om du blev intresserad av metoden eller det uppstod några frågor, kan du kontakta mig via kontaktuppgifterna nedan!

Jari Karjalainen
Projektkoordinator / projektet Digiutmaningen
Ungdomstjänsterna i Lahtis stad
jari.karjalainen@lahti.fi

tfn 044 018 7332

Visa alla blogginlägg

Arkiv