Nuori henkilö selkä kameraan päin, leikkii ulkona narujen kanssa.

Arkiv

Unga nöjer sig inte med att stå vid sidan om framtidsdiskussioner

02. oktober 2019

Det är beklagligt att man inom samhällsdiskussionen för väldigt lite etiska diskussioner med unga om i vilken riktning vi utvecklar teknologin. Världen omkring oss förändras nämligen snabbt, även ur ungas perspektiv.

Till exempel ojämlikhet, klimatförändring, digitalisering, omvälvningar inom arbetsliv och kompetens, samt urbanisering förändrar de ungas vardag. De här utvecklingsgångarna påverkar i hög grad ungas förmåga att uppfatta hur framtiden kan se ut och hur de kan påverka den. Det är nödvändigt att ta med unga i den samhälleliga framtidsdiskussionen, eftersom framtidens beslut fattas nu.

I vår Barn- och ungdomsstiftelsens, Tietos och Tulevaisuuskoulus utredning Suomi vuonna 2050 framgick det att en tredjedel av de unga upplever att det inte lyssnas tillräckligt mycket på dem i frågor som är viktiga för framtiden. Exempel på dessa är klimat-, utbildnings- eller arbetslivsfrågor. Det här är oroande, eftersom utformandet av framtiden påverkas kraftigt av de ungas föreställningar om framtiden och många beslut som redan nu har fattats i vardagen.

En intressant iakttagelse som framgick av enkäten är de ungas kluvna förhållning till den teknologiska utvecklingen. De anser det sannolikt att betydelsen av teknologi och digitalisering ökar inom olika sektorer i framtiden, men de tycker inte att utvecklingen är entydigt önskvärd. Unga uppfattar också ofta den teknologiska utvecklingen genom hot och förvrängda föreställningar. Det här syns starkt i de ungas branschspecifika branschval vid högskolan, som undantagsvis är kraftigt könsuppdelade (HS 30.9).

Dock upplever till och med 58 procent av de unga som besvarade enkäten att digitaliseringen som fenomen förändrar Finland mest fram till år 2050. Trots detta är det beklagligt att man inom samhällsdiskussionen för väldigt lite etiska diskussioner med unga om i vilken riktning vi utvecklar teknologin, för att det på bästa möjliga sätt betjänar ett betydelsefullt liv. Teknologiska innovationer har en central roll i byggandet av en hållbar framtid.

Enlig enkäten tror bara sex procent av de unga att man kommer att lyckas hejda klimatförändringen. Under det gångna året har vi emellertid sett flera unga demonstrera för en mer ambitiös klimatpolitik. Det är tydligt att de unga inte nöjer sig med att stå vid sidan om framtidsdiskussionen, och det borde de inte heller. Unga har rätt att delta och bli hörda i frågor som berör dem. Det är särskilt viktigt att ännu bättre ta med unga i diskussioner om teknologibranschen i framtiden, för att könsuppdelningen i branschen ska minska, diskussionen av värdefrågor ska öka och vi i fortsättningen på ett ännu mångsidigare sätt ska kunna lösa vår tids största samhällsutmaningar.

I och med att teknologin ständigt utvecklas och digitaliseringen avancerar med exponentiell fart, måste de unga redan nu inkluderas i beslutsfattandet. Man måste identifiera problempunkter och flaskhalsar i anslutning till stora, globala fenomen, till exempel bakom könsuppdelade yrkesval, i tid och se till att utvecklingen även tar hänsyn till unga. På så sätt säkerställs en ännu mer stabil och fungerande framtid för oss alla.

Sommaren 2019 publicerades Barn- och ungdomsstiftelsens, Tietos och Tulevaisuuskoulus utredning Suomi vuonna 2050, som besvarades av 4 318 ungdomar i högstadieåldern 13–16 år från olika håll i Finland.

Visa alla blogginlägg

Arkiv