nuori puhelimella bussissa

Arkiv

Rubrik Mindy – ett verktyg för att stärka välmåendet

03. juni 2024

Vi vet att ungdomars psykiska välmående har försämrats de senaste åren samtidigt som stora nedskärningar sker i alla välfärdsområden runt om i Finland. Denna oroande utveckling har påverkat Livslust-projektet på Ätstörningscentrum, vilket har inspirerat oss att agera. Vi vill skapa en helhet som erbjuder information, verktyg och stödformer som främjar ungas psykiska välmående. Efter ett år av intensivt utvecklingsarbete kan vi nu presentera appen Mindy, riktad till ungdomar i åldern 13-25. Utvecklingen av Mindy finansieras av Brita Maria Renlunds minne.

I svenskfinland finns en mängd aktörer inom tredje sektorn som arbetar för att stärka ungas välmående. De utarbetar informationspaket, lärarhandledningar, övningar och olika stödfunktioner. Många av dessa aktörer kontaktar skolor och andra instanser för att sprida information om deras verksamhet. Mindy såg en möjlighet att skapa en plattform tillsammans med dessa aktörer och även stärka synligheten för organisationernas värdefulla arbete. I samarbete med organisationer som Folkhälsan, Krisjouren, Mannerheims barnskyddsförbund, Finlandssvensk idrott, EHYT, Droglänken, Min stig, Ekvalita, Regnbågsalliansen, Marthaförbundet och andra har vi skapat tillförlitligt innehåll med en bred variation av information och verktyg för unga. 

En av fördelarna med Mindy är att appen möjliggör att omstrukturera information, som sakkunniga har skapat, till ett pedagogiskt, lättillgängligt och appvänligt format. Appformatet ger även möjlighet att skapa interaktiva komponenter av exempelvis psykoedukativt material som känns personligt för användaren. En

annan stor fördel med Mindy är att appen sammanfattar vad som erbjuds till ungdomar, vilket gör det enkelt för dem att hitta avgiftsfria stöd- och hjälpfunktioner via appens sökfunktioner. Appen har också gett professionella som arbetar med ungdomar en aha-upplevelse om hur mycket som faktiskt erbjuds avgiftsfritt åt unga i Finland. 

Flera piloter har redan genomförts med fokus på grundskolan (åk 7-9). Syftet med piloterna har varit att testa olika strukturer och samla information om ungas behov och intressen när det gäller stöd för välmående. Piloterna har bekräftat att ungdomarna tycker att Mindy är ett bra verktyg, särskilt i svåra livssituationer och när de inte vet vart de ska vända sig för stöd. Det har också visat sig att skolpersonal uppskattar appen, då många efterlyser bättre stödstrukturer för att främja ungas välmående i skolan. Mycket av innehållet som erbjuds i appen är sådant som de unga har efterlyst, skolpersonalen önskat och naturligtvis helheter som sakkunniga rekommenderat. Piloterna har varit extremt värdefulla för att samla in den informationen. För att stärka helheten och ibruktagande av appen påbörjas en implementeringsstudie i samarbete med Helsingfors universitet hösten 2024. 

Framtidsvisionen för Mindy är ambitiös. Nya helheter skapas regelbundet, som till exempel en tillförlitlig AI-chatbot som kan svara på kostrelaterade frågor. Vi strävar efter att göra Mindy till en naturlig och integrerad del av skolans stödstruktur och det förebyggande arbetet inom välfärdsområden i hela Finland. Vi hoppas också att applikationen fungerar som ett resursrikt 

undervisningsmaterial inom ämnet hälsokunskap och som ett stödverktyg för skolpersonal för att stärka välmåendet i skolmiljön. För närvarande erbjuds Mindy endast på svenska, men en finskspråkig och engelskspråkig version är planerade. 

Vi tror starkt på att Mindy kan stöda många olika organisationer, ungdomsgårdar, skolor, fritidsverksamheter och andra ställen där ungdomar vistas. Det kan även vara en bra resurs för personalen på dessa ställen att bekanta sig med appen för 

att få insyn i vilka former av stöd och verktyg som erbjuds via appen. Då personalen är medvetna om utbudet är det naturligtvis också enklare för dem att rekommendera appen för de unga.

Förutom Mindy utvecklas även andra produkter som riktar sig till patienter och professionella inom vårdsektorn. Ett exempel är VårdMindy, som för närvarande piloteras inom ätstörningsvården på Ätstörningscentrum och Fredrika-kliniken. 

Besök gärna www.mindyapp.net för att lära dig mer om vårt projekt. Vi söker ständigt efter samarbetspartners som är intresserade av att stödja ungas välmående och bygga upp fungerande stödstrukturer. Mindy är för närvarande tillgänglig för alla intresserade att prova under utvecklingsfasen. All testning och feedback är mycket värdefull för att skapa ett så bra verktyg som möjligt för att stärka ungas välmående. 

Mindy bygger på samarbete och viljan att stödja våra unga i Finland. Tillsammans kan vi skapa förändring!

Visa alla blogginlägg

Arkiv