god praxis

Arkiv

Den virtuella ungdomsgården /ungdomsklubben – Utforska den virtuella världen för ungdomars utveckling och engagemang!

23. augusti 2023

VR har potentialen att revolutionera ungdomsverksamheten, speciellt för ungdomar boende i glesbygd.  SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation, en liten och regional ungdomsledd organisation på Åland, som främst har verksamhet i skärgården, har sedan årsskiftet haft ett pilotprojekt i samarbete med Mariehamns stad. Här berättar jag om det och hur vi använder VR-teknik för att skapa en interaktiv och engagerande mötesplats för ungdomar. Vår (ungdomar samt ungdomsarbetare) resa har bara börjat och nu utforskar vi nya möjligheter och skapar en spännande framtid tillsammans  med och för ungdomar!

Partnerskap och samarbete
I december 2022 var jag  på konferens arrangerat SALTO Participation & Information Resource Centre som ingår i Europa kommissionens tränings satsningar. Konferensen hölls i Estland och en av workshopparna hölls av konsulten Barry Haughey där han presenterade VR som en möjlighet inom ungdomsarbetet och berättade om ett VR-projekt på Irland som han tidigare arbetat med. SKUNK verkar i en region med sex små kommuner och stora geografiska hinder pga skärgården, få ungdomar bor på olika öar. Så jag tänkte att om någon region ska ha den här möjligheten så är det vår, där man bor så isolerat. Jag tänkte också att om vi gör det här projektet så behöver vi en starkare partner, och kontaktade därför ungdomsenheten i Mariehamns stad som direkt hakade på. Det blev ett lyckat partnerskap.

SKUNK är en ungdomsledd förening och även om vi har små resurser, verksamhetsmedlen räcker knappt till mitt deltidsuppdrag som verksamhetsledare och en anställning som ungdomscoach, så såg vi att vi kunde omprioritera medel och köpa några headset. Vi fick också möjlighet att låna ett headset från Jyväskylä ungdomsenhet och fick på så sätt ihop de sju som vi behövde medan Mariehamnsgänget ordnade/hade sina egna.

 

Pilotprojektet
Vi inledde projektet med en pilotgrupp bestående av fem ungdomar och två ledare från SKUNK samt tre ungdomar och två ledare i Mariehamns stad. Vi gjorde avtal med ungdomarna och deras föräldrar och distribuerade headseten. Första träffen hade vi i Zoom utan headsets och inför nästa hade vi skapat inloggningar och möttes i Recroom. Innan dess hade vi alla tränat med våra headsets för att förstå de olika funktionerna och möjligheterna. Med Haugheys vägledning började vi utforska möjligheterna där. Recroom är en metaplattform för VR-upplevelser med mycket lek och spel, men också möjligheter att bygga och skapa. Vi skapade våra egna avatarer och testade olika aktiviteter som paintball, bowling, frisbeegolf och lasertag. Vi var alla fascinerade över hur närvarande och ”verklig” upplevelsen var i möten med de andra. Ungdomarna och de ledare som spelat med på dator och tvspel hade dock betydligt lättare att lära sig och hitta olika möjligheter än jag 60+. Det blev inte minst tydligt när vi  testade parkour och ungdomarna hade hunnit ett helt varv runt på olika nivåer och jag kämpade på med den första utmaningen. Men även jag lär mig och när vi t.ex. var på ett ”IKEA-varuhus” där vi på natten blev instängda och de kom monster så kunde även jag bidra med mat och grejer : ) Vi har under våren haft möten i Recroom en timme åt gången, vilka har varit en kombination av lek, bus och lärande. Från att först ha utforskat olika aktiviteter, har vi nu byggt, designat och utvecklat egna rum.

 

Upplägg och pedagogik
Både vi i SKUNK och Ungdomsenheten ställer stora krav på att verksamheten ska vara trygg och kvalitetsmedveten. Vi har bland annat haft seminarier kring EUs charter-dokument (se länk nedan) om öppen verksamhet. Haughey lyfte in några ledstjärnor för val av plattform och pedagogisk ram ”lämpligt”, ”privat”, ”tryggt” och ”möjligt för alla”. Det betyder t.ex. att vi inte släpper in obehöriga på våra aktiviteter, att vår verksamhet är kostnadsfri och att vi gör upp regler för umgänget, vilket innebar också att vi skapade ett gruppkontrakt med nyckelord i starten.
* var respektfull
* var inkluderande
* var vänlig
* inget förtryckande språk.

Projektet bygger på en ”learning by doing”-metodik och att ungdomar och ledare lär sig tillsammans. Något jag tror att vi i mycket högre grad måste göra på flera områden inom ungdomsarbetet, är att vi måste lära och arbeta med ungdomarna om vi ska få till bra, främjande verksamhet med delaktighet i fokus, vilket är nödvändigt för vårt demokratiska samhälle. Aktiva medborgare och samhällsengagemang kommer inte av sig själv. I våra verksamheter kan vi aktivt arbeta med att skapa förutsättningar för att alla ungdomar kan engagera sig och vara delaktiga.

Majoriteten av ungdomarna och ledarna hade ingen tidigare erfarenhet av VR- eller Recroom-plattformen, vilket gjorde detta till en spännande resa för oss alla.

 

Nu och framtiden
Vi har nu byggt en levande mötesplats i VR och ungdomarna har också börjat skapa sina egna rum som vi besökt. Möjligheterna att träna och lära sig hantera tekniken och att vara kreativ ger färdigheter för framtiden. Vi fortsätter att utforska nya plattformar, tekniker och möjligheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har tillsammans med ungdomsenheten bestämt att vi ska bygga ihop tre bas rum, ett SKUNK-rum, ett UNCAN-rum (som är namnet på deras ungdomsgård) och ett gemensamt rum SKUNKCAN och att vi under hösten ska erbjuda träffar och aktiviteter tillsammans. Vi i SKUNK planerar att köpa minst 10 headsets och dela ut till de intresserade äldre ungdomarna i skärgårdskommunerna så att de kan ta del i verksamheten. I höst kommer vi att integrera VR med demokrati och delaktighet tack vare stöd från Erasmus+ för ett nytt projekt. Vi tror att vi genom VR både kan nå ungdomar som inte annars nås av vår och andras fritidsverksamhet och att ungdomsarbete med hjälp av VR som en metod utöver lek och spel också kan ge unga möjligheter att bli mer aktiva samhällsmedborgare i framtiden. Dessutom får det erfarenheter av en teknik som ligger i framkant för många delar i arbetslivet.

Den 23 maj släppte vi en kortfilm om projektet. Den är skapad genom ett Leaderprojekt ”Demokrati med film” och några av ungdomarna i pilotgruppen har tillsammans med filmaren David Lundberg vid Luwidfilm gjort den under ett av våra läger.  

Skärgårdungdomarnas intresse organisation Virtuell gemenskap SKUNK
Skärgårdungdomarnas intresse organisation Virtuell gemenskap SKUNK

Möjligheter för framtiden
För mig var det oklart hur verksamheten skulle fungera och utvecklas, jag kunde inte ens gestalta hur VR plattformarna och aktiviteterna där skulle fungera innan vi började. Nu vet jag lite mer. Jag har lärt mig mycket och har mycket kvar att testa och lära, bara tiden sätter gränser. 

Vårt pilotprojekt har också öppnat dörrar för nya samarbeten och projekt. Vi fortsätter att samarbeta med vår konsult Haughey som arbetar genom sitt företag HoloGen och med ungdomsenheten i Mariehamn. Vi har varit i kontakt med Åbo universitet som utvecklat VR-pedagogiska aktiviteter och appar och ska tillsammans titta på möjliga samarbeten på olika plan. Vi har också förstås haft kontakt med Verke för att se hur vi kan bidra med våra erfarenheter och lära av andra. Framtiden är full av möjligheter, och vi ser fram emot att fortsätta utforska och utveckla den virtuella världen tillsammans med  ungdomarna.

 

Avslutning
Vi lever i en spännande tid där tekniken erbjuder oss nya sätt att engagera och stötta ungdomar. Genom att omfamna möjligheterna i den virtuella världen kan vi skapa en dynamisk och inkluderande miljö för unga att växa och utvecklas. Vårt VR-projekt har visat oss att det finns obegränsade möjligheter för lärande och att rusta ungdomarna för framtidens arbetsliv. Vi uppmanar alla ungdomsverksamheter att tillsammans med ungdomarna utforska den digitala världen med allt från maker space med robotar och programmering till den virtuella världen och se hur den kan berikar ert arbete och ge unga nya plattformar och möjligheter för utveckling och engagemang. 

 

Möjligheter för framtiden
Vi har blivit en del av ett nordiskt VR-demokrati- och VR-projekt som leds av den isländska föreningen SAMES. Där utvecklar de en plattform som kan nås via mobil eller dator. Det finns otroligt många möjligheter för framtiden, och vi ser fram emot att fortsätta samarbeta med vår konsult Barry Haughey och ungdomsenheten i Mariehamn.

henkilö pelaa vr-laseilla

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet
Är en gemensam europeisk plattform nödvändig för dialogen om öppen fritids- och ungdomsverksamhet? Den är ett verktyg som fungerar som en checklista som intressenter kan samlas kring för att diskutera vilka åtgärder som eventuellt kan behövas för den fortsatta utvecklingen av den öppna fritids- och ungdomsverksamheten samt säkerställa att inga aspekter eller perspektiv förbises och att genomförandet av öppen fritids- och ungdomsverksamhet sker på bästa och mest effektiva sätt. https://europegoeslocal.eu/home/

SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorgansation
är en förening belägen i Ålands skärgård. Föreningen jobbar främst med de sex Åländska skärgårdskommunerna men verksamheten är öppen för alla unga på Åland. Föreningens syfte är att engagera sig i ungas intressen i dubbel bemärkelse, dels genom att bevaka ungas intresse i kommunerna, på landskapsnivå samt riksnivå, dels genom att stärka, utveckla och arrangera fritidsverksamhet. Allt som görs bygger på ungas egna idéer och engagemang men engagerar även vuxna för olika ändamål. Föreningen arbetar för unga i åldern 7–25 och främst för gruppen 13–16 år. Styrelsemedlemmarna består av ungdomar i åldern 15–25. SKUNK grundar sig i en tro på vikten av att stärka ungdomars möjlighet att vara delaktiga och påverka samhället idag och i framtiden. Föreningen ser inte ungdomar som en resurs som står på tillväxt utan menar att de är kompetenta här och nu. Ett aktivt ungdomsarbete ger större förutsättningar för en levande skärgård i framtiden. Ungdomar som känner att deras idéer och initiativ blir tillvaratagna och satsade på mår bättre och har större framtidstro och engagemang.
www.skunk.ax

 

Om filmen: Virtuell gemenskap SKUNK
Filmen skapades av fyra ungdomar från pilotprojektet under ett läger, en helg, inom projektet Demokrati med film. Projektet stöds av den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lokalkraft Leader Åland, Ålands landskapsregering och Svenska kulturfonden. Projekt har haft som mål att ge ungdomar möjlighet att få kunskap om demokrati, om sina rättigheter och möjligheter till att påverka i samhället samt att kunna använda film som redskap för att uttrycka sig. Målet är även att lära sig om hur film kan användas för att föra fram budskap och hur film idag används i samhället. Projektet ska också ge möjlighet för ungdomar att utveckla sig själva och med hjälp av moderna, digitala metoder kunna utveckla samhället de lever i på kort och på långt sikt. Ungdomarna får även kunskap i hur de själva kan påverka och arrangera aktiviteter eller annat utifrån sina intressen. 
www.skunk.ax/demokrati-med-film.html
https://www.youtube.com/channel/UCg2r9_J9YP-Yhgen43MH4_A


Virtuell nordisk ungdomsplattform
Samfes på Island arrangerar i samarbete med Nordiska ministerrådet den nordiska ungdoms månaden i november 2023. Målet är att samla unga från Norden på en virtuell plattform, men också några unga IRL, på ett evenemang den 24–25 november 2023 i Harpa på Island. Samfes kommer att skapa en interaktiv plattform för unga 13–25 år. Plattformen planeras bli ett ställe för möten och lärande och man ska kunna delta via dator, mobil eller padda. Idén är att man kan komma dit och gå runt och ta del av olika workshops, musikevenemang, seminarier, konversationer. Det blir också ett spännande projekt som SKUNK är partner i.
www.samfes.is

Visa alla blogginlägg

Arkiv