Ikärajojen noudattaminen nuorisotyössä

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Nuorisotyön toiminnoissa hyödynnetään paljon mediaa ja muita sisältöjä, jotka lasketaan kuvaohjelmalain alaisiksi. Oli kyseessä niin elokuvien, tv-ohjelmien tai digitaalisten pelien sisällyttäminen osaksi toimintaa, on tärkeää huomioida kuvaohjelmalain ohjeistukset ikärajoista. Kuvaohjelmalain mukaan ikärajat eivät ole suosituksia, vaan niitä on velvollisuus noudattaa kuvaohjelmia tarjottaessa. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on julkaissut päivitetyn ohjeen ikärajojen noudattamisesta kuvaohjelmalain mukaisesti. Ohjeistus on löydettävissä kokonaisuudessaan KAVIn sivuilta.

 

Mitä tarkoitetaan kuvaohjelmalailla ja ikärajaohjeistuksella?

Kuvaohjelmalain tarkoituksena on lasten suojeleminen heidän kehitykselleen haitallisilta sisällöiltä. Kuvaohjelmalla tarkoitetaan elokuvaa, televisio-ohjelmaa, peliä tai muuta liikkuvina kuvina teknisin keinoin katseltavaksi tarkoitettua sisältöä. Kuvaohjelmien tarjoamista on siis esimerkiksi elokuvien tai tv-ohjelmien esittäminen julkisesti ja digitaalisten pelien luovuttaminen pelattavaksi julkisella paikalla tai julkisessa tilassa. Kuvaohjelman tarjoaja on se, joka päättää kuvaohjelman tarjoamisesta ja saattaa kuvaohjelman yleisön katseltavaksi. (Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710).

Kuvaohjelmille asetetut ikärajat ovat keino suojella lasten kehitystä, minkä vuoksi kaikilla julkisesti saatavilla olevilla kuvaohjelmilla tulee olla ikärajaluokitus ja -merkinnät, lukuun ottamatta lain tietyissä pykälissä määriteltyjä poikkeuksia. Ikärajaa arvioitaessa on huomioitu sisällön mahdollinen haitallisuus lapsen kehitykselle, jolloin kuvaohjelman tarjoajalla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei kuvaohjelma, jonka ikäraja on 7, 12 tai 16 vuotta, ole tätä ikärajaa nuoremman lapsen katseltavana. Alle 18-vuotiailta kiellettyä kuvaohjelmaa voidaan tarjota vain televisiotoiminnassa ja tästä ohjeistuksesta poikkeaminen on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa.

 

Poikkeukset – mitä ei tarvitse luokitella?

Kuvaohjelmaa ei tarvitse luokitella, mikäli kuvaohjelma pitää sisällään:

  • opetuksellista tai sivistyksellistä aineistoa 
  • musiikkia, urheilua, kulttuuri-, hartaustilaisuuksia tai muuta vastaavaa, esim. hyvinvointia, keskustelua, leikkiä, ruuanlaittoa, tietokilpailuja tai muita vastaavia kaikenikäisille tarjottavia aiheita
  • tavaroiden tai palvelujen markkinointiaineistoa (lukuun ottamatta kuvaohjelmien markkinointiaineistoa, esim. trailereita tai digitaalisten pelien mainoksia)
  • aatteellisesta tai poliittisesta toiminnasta tiedottavaa aineistoa 
  • ajankohtaista uutisaineistoa 
  • suorat lähetykset

 

Milloin ikärajasta voidaan joustaa?

Ikärajajoustosäännön mukaan kuvaohjelmaa voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen, lapsen hyvin tuntevan aikuisen seurassa. Ikärajaluokituksesta 18 ei kuitenkaan voida joustaa. Lapsen hyvin tuntevalla aikuisella tarkoitetaan KAVI:n tulkinnan mukaan pääsääntöisesti lapsen huoltajaa. Kyseessä tulisi siis olla henkilö, jolla on paras arvio lapsen kehitystasosta sekä herkkyydestä erilaisille mediasisällöille. Tämän vuoksi huoltajan suostumus tai esim. lupalappu ei ole riittävä toimenpide lasten suojelemiseksi haitalliselta sisällöltä. Mediasisältöä ovat elokuvien ja tv-sarjojen lisäksi digitaaliset pelit sekä niiden pelaaminen tai katselu. Ikärajajojen sitovuudesta poikkeamista on lähtökohtaisesti käytettävä harkiten.

On tärkeä huomioida, ettei ikärajajoustoa voida soveltaa lapsiryhmätoiminnassa. Tämä koskee kaikkea toimintaa, jossa kuvaohjelmia tarjotaan julkisesti. Ikärajajoustoa ei tule siten soveltaa esimerkiksi harrastustoiminnassa, kunnallisessa nuorisotyössä, järjestöissä tai seurakunnissa edes vanhempien luvalla tai ammattikasvattajan läsnä ollessa. Jos lapsiryhmässä halutaan esittää kuvaohjelmaa, tulee kuvaohjelman ikärajan vastata kaikkien ryhmän lasten ikää. Kaikille sallittuja kuvaohjelmia voi esittää lapsiryhmissä. Lisää ikärajan joustamisesta voi lukea täältä.

 

Muuta huomioitavaa

Julkisesti tarjottavalla digitaalisella pelillä on oltava voimassa oleva ikäraja. Mikäli esimerkiksi lapsille tai nuorille suunnatussa jatkuvaluonteisessa ryhmätoiminnassa halutaan käyttää digitaalista peliä jolla ei ole voimassa olevaa ikärajaa, tulee toiminnan tarjoajan hakea kansallinen ikäraja ikärajaluokitteluja tarjoavalta taholta. Jos luokittelematonta peliä toivotaan pelattavaksi tilaisuudessa joka on esimerkiksi kertaluontoinen pelitapahtuma, voidaan pelin esittämiseksi hakea esityslupa KAVIlta. 

 

Pohdittavaksi 

Ikärajojen ja kuvaohjelmalain noudattaminen nuorisotyön toiminnoissa herättää paljon keskustelua. On hyvä pohtia, kenellä on päävastuu lapsen tai nuoren pelikasvatuksesta; kodilla vai nuorisotyöllä. Toimintaan osallistuvilla nuorilla voi olla keskenään erilaisia sääntöjä pelien ikärajojen noudattamisesta kotona, eikä nuorisotyöntekijän tule kumota nuoren kotona asetettuja sääntöjä ikärajoihin liittyen. Noudattamalla KAVIn ohjeistuksia taataan osallistujille myös yhdenvertaiset säännöt pelitoiminnassa. Mikäli toiminnassa käytettävien pelien ikärajat eivät sovellu tietylle ryhmälle, on hyvä pohtia, voidaanko nuorisotyölliset tavoitteet saavuttaa hyödyntäen jotain toista peliä. 

Ikärajojen noudattamisessa voidaan törmätä myös nuorisotyön eettisiin kysymyksiin, joita on pohdittu muun muassa Hyvinkään nuorisotilalla. Nuorisotyössä tulisi ensisijaisesti mahdollistaa jokaisen osallistuminen toimintaa, jonka myötä kävijöiltä ei kerätä yhteys- tai muita henkilötietoja, joiden myötä kynnys toimintaan osallistumiselle nousisi korkeaksi. Samalla kunnioitetaan nuorten yksityisyydensuojaa. Hyvinkään nuorisotilalle on mahdollista saada jäsenkortti, mutta sen hankkiminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. 

Pelitoimintaan osallistuvien nuorten iästä voidaan varmistua ohjaajan ja nuoren välisen keskustelun ja kunnioittavan ilmapiirin kautta. Ohjaajat ovat aidosti läsnä ja kohtaavat jokaisen toimintaan osallistuvan nuoren hyvän kontaktin luomiseksi. Nuoren iästä voidaan saada viitteitä yleisen keskustelun myötä, mutta on kuitenkin tärkeää huomioida, ettei nuorisotyön toimintoihin osallistuvalta voida vaatia henkilöllisyystodistusten näyttämistä. On siis syytä pohtia, mitkä ovat nuorisotyön eettiset tavat varmistua nuoren iästä. 

 

Huom!

Tutustu myös KAVI.fi-sivuston UKK-osioon, josta löytyy tapausesimerkkejä.

Lisää pohdintaa kuvaohjelmalain asettamista ikärajoista nuorisotyössä Verken Digitaaliset pelit nuorisotyössä -verkkokurssilla.

Katso kaikki vinkit