Verkk@rit ovat 13-19-vuotiaita verkkotukioppilaita, jotka toimivat netissä samaan tapaan kuin tukioppilaat kouluissa. Verkk@rit edistävät yhteisöllisyyttä ja nostavat puheenaiheiksi nuoruuteen liittyviä asioita. Verkk@rit siis auttavat netissä toisia nuoria. Verkk@rit ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat pääasiassa MLL:n Nuortennettiä, joka on nuorille suunnattu sivusto.

Verkk@ritoimintaa toteutetaan MLL:n paikallisyhdistysten toimintana. Yhteistyö muiden, esimerkiksi nuorisotoimen tai koulun kanssa on suotavaa. Verkk@ritoiminnan ohjaajat voivat olla vapaaehtoisia tai tehdä sitä työnsä puolesta.

Kohderyhmä

MLL:n verkk@rit ovat iältään 13-19 -vuotiaita nuoria. MLL:n Nuortennetti on suunnattu myös 13-19 –vuotiaille, joten verkk@ritoiminta on vertaistukea.

Tavoitteet

Verkk@ritoiminnan tavoitteena on lisätä MLL:n paikallisyhdistysten nuorisotoimintaa ja nuorten vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on myös tarjota tukea nuorilta nuorille esimerkiksi mediatuotosten ja keskustelupalstan välityksellä.Vertaistuki toimii nuoren kasvun tukena ja yhteisöllisyyden luojana hieman samaan tapaan kuin tukioppilastoiminta kouluissa. Nuoret auttavat ja kannustavat toinen toisiaan, jolloin nuorten hyvinvointi verkossa lisääntyy. Taustalla on kuitenkin aina turvallinen aikuinen, joka ohjaa nuorten toimintaa.

Toteuttaminen

Verkk@riryhmiä voidaan perustaa paikallisesti ympäri Suomea. Ohjaajat käyvät MLL:n piirijärjestön toteuttaman perehdytyksen ja voivat sen jälkeen hyödyntää Verkk@ritoiminnan valmiita materiaaleja ryhmän käynnistämisessä sekä sen toiminnan aikana. Valmiita koulutusmateriaaleja löytyy esimerkiksi blogin kirjoittamiseen, keskustelupalstalle vastaamiseen ja erilaisten ajankohtaisten asioiden läpikäymiseen.

Ryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa, yleensä muutaman tunnin ajan ilta-aikaan sekä tekevät vapaaehtoistyötä myös kotoa käsin. Ryhmät itse päättävät millaista toimintaa tekevät, ja jokainen itse pystyy vaikuttamaan kuinka paljon ja minkälaisessa toiminnassa haluaa olla mukana.

Resurssit

Verkk@ritoimintaa ohjaa aikuinen, joka voi olla MLL:n vapaaehtoinen tai esimerkiksi koulun tai nuorisotoimen työntekijä. Ryhmää voidaan myös ohjata pareittain, jolloin vastuuta esimerkiksi kokoontumisista voidaan jakaa. Verkk@rit ovat nuoria, jotka saavat toiminnastaan todistuksen sekä kokemusta vapaaehtoistyöstä.

MLL:n paikallisyhdistys on toiminnan tukena esimerkiksi markkinoimalla Verkk@ritoimintaa omilla nettisivuillaan, etsimällä vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia mukaan toimintaan sekä mahdollisesti järjestämällä esimerkiksi tiloja tai iltapalaa verkk@rikokouksiin. Paikallisyhdistys myös perehdyttää mahdolliset MLL:n toiminnan ulkopuolelta tulevat ohjaajat MLL:n toimintaan. Paikallisyhdistys saa myös mahdollisuuden verkk@ritoiminnalla kuulla, mitä alueella asuville nuorille kuuluu, sekä esimerkiksi pystyvät innostamaan uusia toimijoita myös paikallisyhdistyksen toimintaan jatkossa.

MLL:n piirijärjestön tehtävänä on tukea paikallisyhdistyksiä perehdyttämällä uudet ohjaajat tai ryhmää suunnittelevat verkk@ritoimintaan. Tähän on luotu koulutusmalli, jota piirijärjestö voi hyödyntää. Tämän jälkeen ohjaajat voivat aloittaa verkk@ritoiminnan toteuttamisen.

MLL:n keskusjärjestön tehtävänä on tukea piirijärjestöjä ja verkk@riryhmiä luomalla koulutusmalleja ja valmiita toimintaideoita. Keskusjärjestö järjestää myös jatkokoulutusta verkk@riohjaajille ja ylläpitää MLL:n Nuortennettiä sekä kuukausittain lähetettävää ohjaajien sähköistä uutiskirjettä. MLL kokoaa myös valtakunnalliset tilastot verkk@ritoimintaa koskien.

Kokemuksia

Verkk@ritoiminnassa on saatu hyviä kokemuksia kunnan toimijoiden ja vapaaehtoisten yhteistyöstä. Myös nuorten omat kokemukset toiminnasta ovat hyviä:

Tämä verkk@ri-toiminta on paras juttu missä olen koskaan ollut mukana. Tosi kivaa kun nuoret saavat tehdä niin paljon itse, eikä aikuiset vaan määräile mitä pitää tehdä. Saamme itse keksiä aiheita ja olla toteuttamassa niitä, se on todella hauskaa ja myös palkitsevaa kun tulokset ovat hyviä. Olen myös oppinut todella paljon, niin ohjaajilta kuin ryhmämme nuoriltakin, joista on tullut minulle myös hyviä kavereita. Odotan innolla aina jokaista tapaamista.”

”Parasta verkk@ritoiminnassa on se, kun on vastannut johonkin Nuortennetin keskustelussa johonkin kysymykseen ja sit on saanut siihen sellaista positiivista palautetta, et se on oikeesti auttanut jotain. Että saa palautetta, että on onnistunut auttamaan jotakuta oikeesti tässä hommassa.”

Lisäksi verkk@rit ovat kertoneet seuraavaa:

Parasta verkk@ritoiminnassa on se kun saa vaikuttaa asioihin ja niinku olla osallinen.”

”Verkk@ritoiminnalta odotan uusia kavereita, yhteisöllisyyttä ja uusia kokemuksia.”

”Pystyy auttaa tosia nuoria semmosissa tilanteissa, missä ehkä joskus ite on ollu.”

”Oppii ymmärtämään erilaisia asenteita.”

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
suunnittelija Liisa Kilpiäinen, liisa.kilpiainen@mll.fi, 050 599 0616.

Linkkejä

– MLL:n Nuortennetti

– Verkk@rit, eli verkkotukioppilaat eli verkkotukioppilaat

– Tulossa uudet aikuisille suunnatut sivut: http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/verkkotukioppilastoiminta