Hyvä käytäntö: Moniammatillinen nuorten palveluiden chat

Mies ottaa puhelimella kuvaa ulkona talvimaisemissa selkä kameraan päin.

Byströmin nuorten palvelut on Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen tuottama moniammatillinen matalan kynnyksen palvelu oululaisille nuorille.

Palveluista saa monialaisesti henkilökohtaista ohjausta, tukea ja neuvontaa saman katon alta. Byströmin talossa voi asioida sekä ilman ajanvarausta että ajanvarauksella. Byströmin nuorten palveluiden työntekijöistä osa on tavattavissa Byströmin chatissa maanantaisin klo 20–22. Kahdenkeskisessä chatissa ovat tavattavissa nuorisotyöntekijä, terveydenhoitaja, koulukuraattori, ammatinvalintapsykologi ja seksuaalineuvoja.

Kohderyhmä

Oulun seudulla asuvat 12–29-vuotiaat nuoret.

Tavoitteet

Byströmin nuorten palveluiden tavoitteena on tarjota alueellisesti henkilökohtaista tukea ja neuvontaa niin verkossa kuin reaalimaailmassa. Tavoitteena on myös madaltaa kynnystä hakea apua ja neuvontaa verkon ulkopuolelta oman alueen toimijoilta. Toiminta palvelee samalla haja-asutusalueen nuoria, joilla ei ole saatavissa lähipalveluita. Fyysisen palvelun ja paikallisen verkkopalvelun yhdistämisen etu on eteenpäin ohjaamisessa ja matalan kynnyksen palvelun tuottamisessa. Nuori saa reaaliaikaisen kontaktin haluamaansa työntekijään sekä verkossa että fyysisessä tilassa. Nuori voi esimerkiksi keskustella chatissa ammatinvalintapsykologin kanssa ja tarvittaessa varata ajan hänen vastaanotolleen. Verkkokohtaaminen madaltaa kynnystä tulla fyysiseen palveluun. Tarkoituksena on olla läsnä siellä missä nuoretkin ovat ja siten toteuttaa moniammatillista nuorisotyötä myös verkossa.

Toteuttaminen

Työntekijät on koulutettu verkossa tehtävään työhön, ja koulutuksessa on käsitelty muun muassa kohtaamista verkossa, nettislangia, sekä opastettu käytännön asioissa, kuten päivystysvuoron kulussa. Päivystysvuoron aikana työntekijät ovat yhteydessä toisiinsa Google Hangoutsin avulla, joka mahdollistaa työntekijöille kollektiivisen ja moniammatillisen työyhteisön sekä väylän haastavien tilanteiden jakamiseen. Paikallista palvelua toteutettaessa kohdennettu markkinointi on isossa roolissa, sillä kohderyhmä on huomattavasti rajatumpi kuin valtakunnallisissa palveluissa. Työ vaatii sitoutumista siinä mukana olevilta työntekijöiltä sekä koordinoivan tahon, joka vastaa muun muassa ylläpidosta ja seurannasta. Chatissa päivystävät työntekijät käyttävät työaikaa chat-työskentelyyn keskimäärin kolme tuntia viikossa omalla päivystysvuorollaan. Työn koordinoinnista vastaavat Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin työntekijät.

Kahdenkeskinen anonyymi chat (eli chat, jossa keskustellaan nimettömästi) on luonteeltaan lähtökohtaisesti ongelmakeskeisempi kuin ryhmächat. Nuori tulee usein keskustelemaan jonkin selkeän asian tai ongelman kanssa. Keskustelun päätteeksi nuori ohjataan tarvittaessa kasvokkaiseen tapaamiseen Byströmin nuorten palveluihin tai ottamaan yhteyttä muihin paikallisiin toimijoihin. Toiminnan alussa suurimmat haasteet liittyivät chatin aukioloaikoihin. Alkuun Byströmin nuorten palvelun chat toimi virka-aikaan eli klo 15–17, mutta nuorilta saadun palautteen myötä aukioloaikaa siirrettiin iltaan klo 20–22.

Byströmin chattia koskevista tunnusluvuista voidaan päätellä, että kävijöiden keski-ikä on 17 vuotta ja noin 25 prosenttia heistä asuu Oulussa tai lähiympäristössä. Noin 60 prosentissa keskusteluista nuoren asuinkunta ei käy ilmi. Määrällisesti eniten on lyhyitä, alle 10 minuutin keskusteluja ja toiseksi eniten yli tunnin keskusteluja. Suosituimpia puheenaiheita ovat muun muassa perheongelmat, alakulo, seksuaalisuus sekä työ- ja jatko-opiskelupaikat.

Arviointi

Byströmin nuorten palvelun chatin työntekijät kirjaavat jokaisen chat-keskustelun sähköiseen raportointilomakkeeseen, jossa kysytään muun muassa keskustelun kulusta, nuoren tukitoimenpiteistä sekä ohjauksen tarpeesta. Lisäksi työntekijää pyydetään arvioimaan omaa onnistumistaan keskustelustaan nuoren kanssa. Myös nuorelle annetaan keskustelun päätteeksi linkki kyselyyn, jossa hänellä on mahdollisuus kertoa, oliko hän tyytyväinen keskusteluun. Toiminnan arvioinnin pohjalta Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Napin työntekijät järjestävät puolivuosittain kehittämispäivän, jossa suunnitellaan seuraavan kauden toimintaa ja kehittämiskohteita sekä tarjotaan täydennyskoulutusta työntekijöiden kaipaamiin teemoihin liittyen.

Toteuttajataho

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelu

Linkit

http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut

Katso kaikki vinkit