Rikosuhripäivystys (RIKU/nuoret) edistää nuorten rikosuhrien asemaa tarjoamalla tietoa ja matalan kynnyksen verkkopalveluita 13─28-vuotiaille nuorille. Nuorten nettisivuilla on kohdennetusti tietoa nuorille rikoksen uhreille, heidän läheisilleen sekä rikosasiassa todistaville. Sivuilta löytyy myös kohdennetut osiot nuorten parissa toimiville aikuisille ja ammattilaisille. Rikosuhriasioihin liittyvät verkko- ja mobiilipelit Rikosvisa ja Rikos Mobihubu lisäävät nuorten rikosprosessitietoutta ja tietoisuutta rikosuhriasioista yleensä.

RIKUn verkkotyöhön kuuluu myös chat palvelut. Kahdenkeskinen anonyymi chat mahdollistaa valtakunnallisen avun piiriin ohjauksen matalalla kynnyksellä. Chatpalvelut tarjoavat nuorelle mahdollisuuden kysyä, kertoa tai keskustella itseen tai ystävään kohdistuneesta rikoksen yrityksestä, rikoksesta tai yleisesti rikosuhriasioihin liittyvistä asioista. Tavoitteena on, että nuoret uhrit löytäisivät helposti tarvitsemaansa tietoa, tulisivat autetuiksi ja selviytyisivät paremmin kokemastaan.

Kohderyhmä

RIKUn verkkotyön ensisijainen kohderyhmä on 13─28-vuotiaat nuoret rikosuhrit, uhrien läheiset ja rikosasiassa todistavat. Toisena kohderyhmä ovat nuorten parissa toimivat aikuiset.

Tavoitteet

RIKUn verkkotyön tavoitteena on edistää nuorten rikosuhrien asemaa kehittämällä tehokasta ja kohdennettua viestintää rikosuhrien oikeusturvasta ja tuesta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuoret löytäisivät helposti tarvitsemaansa tietoa verkosta ja tiedon polkua seuraten ohjautuisivat avun piiriin. Tavoitteena on myös, että nuoret ohjautuisivat oman alueensa palveluihin, saisivat tarvitsemansa avun ja tuen sekä selviytyisivät paremmin kokemastaan.

Nuorten nettisivut tarjoavat nuorten parissa toimiville aikuisille ja ammattilaisille lisätietoa ja ohjeita nuorten rikosuhrien tunnistamiseen, kohtaamiseen ja tukemiseen. Tiedon ja ohjeistuksen tavoitteena on edistää nuorten parissa toimivien aikuisten tietoisuutta rikosuhriasioista ja tätä kautta lisätä varhaista uhrien tunnistamista ja tuen sekä avun piiriin ohjaamista.

Toteuttaminen

RIKU toimii aktiivisesti verkossa ja julkaisee sekä omaa että yhteistyökumppanien ja yhteistyöverkostojen tuottamaa materiaalia rikosuhriasioista.

RIKUn kahdenkeskinen chatpalvelu on avoinna arkisin työntekijöiden työskennellessä omalla toimipisteellään. Chatin kautta kohdataan nuoria, nuoria aikuisia ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia. RIKUlla on myös oma yhteisö IRC-Galleriassa. IRC-Gallerian yhteisössä käydään sekä kahdenkeskisiä että ryhmämuotoisia chat keskusteluja.

RIKUn ryhmämuotoinen chat järjestetään noin kerran kuussa ja se pohjautuu aina yksittäiseen teemaan ja aiheeseen. Ennen teemallista ryhmächattia RIKUn yhteisössä julkaistaan aiheeseen liittyvä verkkokirjoitus ja -kysely teemasta. Lisäksi ryhmächattejä markkinoidaan RIKUn Facebook yhteisössä.

Kirjoitusten ja kyselyiden tavoitteena on motivoida nuoria osallistumaan keskusteluun ja tätä kautta syventää nuorten tietoa yksittäisestä rikosuhriasioihin liittyvästä aiheesta. Teemallinen ryhmächat tarjoaa nuorelle mahdollisuuden osallistua verkossa toteutettavaan ja ammatillisesti ohjattuun vertaistukeen.

RIKUn verkkotyötä toteutetaan myös ”visitor” toimintana, mikä tarkoittaa asiantuntijavierailuja muiden toimijoiden ja yhteistyökumppanien nettialustoille.

Resurssit

RIKUn hanketiimi koostuu kolmesta työntekijästä, joita ovat projektipäällikkö ja kaksi suunnittelijaa. Tiimin jäsenet toimivat vastuuvuoroisesti ryhmächatin prosessin taustatyössä ja kolme tuntia kestävässä kerran kuukaudessa käytävässä online-keskusteluissa on aina mukana kaksi työntekijää. Teemachatin taustatyöhön käytetään aikaa vaihtelevasti teemasta riippuen. RIKUn nuorten verkkosivujen kahdenkeskinen chat on auki mahdollisuuksien mukaan arkisin klo 9-15 ja IRC-Galleriassa torstai-iltapäivisin.

Kokemuksia

RIKUn verkkosivut avautuivat tammikuussa vuonna 2013. Samalla käynnistyi muu aktiivinen toiminta verkossa kuten verkkokirjoittaminen, verkkokyselyt ja chat palveluun ohjaus. Molemmat chat palvelut sekä anonyymi kahdenkeskinen että ryhmächat ovat osoittautuneet toimiviksi keinoiksi madaltaa kynnystä rikosuhriasioista kysymiseen, keskustelemiseen ja avun hakemiseen. Lisäksi palvelu on toiminut hyvin tilanteissa, missä rikoksen uhrin ystävä on etsinyt tietoa ”miten auttaa ystävää”. RIKUn nuorten verkkopalvelut ovat saaneet myönteistä palautetta nuorilta.

Nuoret eivät yleisesti hakeudu uhripalveluiden piiriin. Lisäksi uhripalveluiden käyttäjäkunta painottuu usein naissukupuoleen, sillä miehet eivät pääsääntöisesti hakeudu uhripalveluiden piiriin. Mielenkiintoisena yksityiskohta on, että RIKUn etsivä työ verkossa on tavoittanut ensimmäisen vuoden aikana erityisesti poikia ja nuoria miehiä.

Arviointi

RIKUn nuorten verkkotyön arviointi toteutetaan strukturoidusti arviointisuunnitelmaa noudattaen. Tilastointi liittyy tärkeänä osana verkkotyön arviointiin. Nuorilta kerätään palautetta niin nettisivujen sisällöistä, tuotetuista materiaaleista kuin verkkopalvelujen toimivuudesta ja palvelun laadusta.

Verkkokyselyjen tulokset ja osa käydyistä keskusteluista analysoidaan tilastollisin menetelmin ja tulokset raportoidaan mm. nuorten verkkosivuilla. Tulosten analysointi mahdollistaa nuorten mielipiteiden ja näkökulmien esiin nostamisen ja tiedon jakamisen nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Artikkelit liitetään kohdennetusti ammattilaisille suunnattuun tieto-osioon.

Hyödyt nuorisotyön kannalta

Lapset ja nuoret kohtaavat väkivaltaa hyvin erilaisissa arkipäiväisissä ympäristöissä kuten kotona, koulussa, vapaa-ajalla ja internetissä. Nuoruudessa kohdattu väkivalta on erityisen haavoittavaa ja sen seuraukset välittyvät usein pitkälle aikuisuuteen. Traumaattisen tapahtuman uhri selviää harvoin tapahtumasta tuetta. Häiriöillä on usein pitkäkantoiset seuraukset uhrin elämään ja tulevaisuuteen. Tämän vuoksi rikoksen uhriksi joutuneelle nuorelle on tarjottava apua automaattisesti ja aktiivisesti.

Nuorten selviytymiskeinot rikosuhritilanteessa ja traumaattisten kokemusten jälkeen eivät ole aikuisen tasoisia. Lisäksi rikoksen uhriksi joutumiseen liittyy usein häpeää, joka voi pahimmillaan estää asiasta kertomisen ja avun sekä tuen hakemisen. Kynnys ottaa itsenäisesti yhteyttä poliisiin, lähteä poliisilaitokselle rikosilmoitusta tekemään tai yleensä kysyä tapahtuneeseen liittyvistä asioista on nuorille korkea. Nuoret eivät myöskään aina tiedä, missä menee rikoksen rajat ja ovatko he joutuneet rikoksen uhriksi.

Reaaliaikaiset chat palvelut tarjoavat nuorille mahdollisuuden kysyä rikosuhriasioista anonyymisti. Lisäksi Rikosuhripäivystyksen valtakunnallinen palvelupisteiden verkosto mahdollistaa nuoren ohjaamisen oman alueensa avun ja tuen piiriin. Chat palvelut tarjoavat myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille mahdollisuuden konsultoida rikosuhriasioista, uhrin oikeusturvasta tai yleisesti rikosprosessiin liittyvistä asioista.

Rikosuhripäivystyksen nuorille suunnattua verkkotyötä toteutetaan kohderyhmille suunnattujen tarvekartoituskyselyiden tulosten pohjalta. RIKUn verkossa tapahtuva työ perustuu suunnitelmalliseen toimintaan ja vastaa sekä nuorten että nuorten parissa toimivien ammattilaisten esittämiin toiveisiin ja lisätiedon tarpeisiin.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Rikosuhripäivystys
projektipäällikkö Maatu Arkio, puh. 040 6744 895, maatu.arkio@riku.fi

Yhteistyökumppanit

  • Ensi- ja turvakotien liitto
  • Kirkkohallitus
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Suomen Mielenterveysseura
  • Suomen Punainen Risti
  • Suomen Setlementtiliitto
  • IRC-Galleria

Linkit

Rikosuhripäivystyksen nuorten sivut
RIKUn IRC-Gallerian yhteisö
Rikosuhripäivystyksen verkkosivut