Nettiryhmien tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Nettiryhmissä käsitellään nuorten aikuisten elämää koskettavia asioita, kuten yksinäisyyttä, sinkkuutta ja eroa. Ryhmät ovat ammattilaisen ohjaamia vertaisnettiryhmiä, joissa on mahdollista jakaa omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Nyytin Nettiryhmät ovat avoimia ja niissä käyty keskustelu on kenen tahansa luettavissa. Nettiryhmiin voivat kirjoittaa korkeakouluopiskelijat. Kirjoittaminen edellyttää rekisteröitymistä.

Kohderyhmä

Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, korkeakouluopiskelijat.

Tavoitteet

Nettiryhmien tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia, terveyttä ja elämänhallintaa. Nettiryhmissä käsitellään nuorten aikuisten elämää koskettavia asioita, kuten yksinäisyyttä, sinkkuutta ja eroa. Ryhmät ovat ammattilaisen ohjaamia vertaisnettiryhmiä, joissa on mahdollista jakaa omia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Yksinäisyys-ryhmän tavoitteena on lisäksi etsiä uusia näkökulmia ja löytää keinoja, joiden avulla voi helpottaa yksinäisyyttä. Sinkkuna-ryhmässä tavoitteena on oman elämäntilanteen ymmärtäminen ja hyväksyminen sekä uusien näkökulmien etsiminen. Eroryhmän tavoitteena on auttaa selviämään erokriisistä. Ryhmä tukee jaksamista kriisin keskellä ja auttaa tunnistamaan tunteita ja eroon johtaneita syitä.

Toteuttaminen

Nettiryhmät ovat määräaikaisia ja toimivat vuoden aikana kolmessa periodissa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Keväisin ja syksyisin toimivat kaikki kolme ryhmää ja kesäisin Yksinäisyys-ryhmä. Periodit kestävät kerrallaan 14 viikkoa, ja niiden välissä on 3 – 4 viikon tauko. Jokaisessa ryhmässä on ohjaaja, joka tukee ryhmää kokonaisuudessaan ryhmän tavoitteiden suuntaan ja huomio yksittäisten kirjoittajien tilanteen.

Ryhmiin voi kirjoittaa anonyymisti rekisteröitymisen jälkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä kerätään taustatietoina sukupuoli, syntymävuosi, opiskeluala, opiskelupaikkakunta, koulu ja opintojen aloitusvuosi. Rekisteröityessään kirjoittaja sitoutuu noudattamaan nettiryhmien toimintaperiaatteitta ja netikettiä. Kaikki ryhmiin lähetetyt viestit luetaan ennen niiden julkaisemista. Viestejä julkaistaan klo 8 – 20 välillä kaikkina viikonpäivinä. Ohjaajalla on mahdollisuus lähettää ryhmään kirjoittaneelle yksityisviesti. Yksityisviestejä lähetetään, kun kirjottajan tilanne on erityisen huolestuttava ja häntä halutaan tukea erityisellä tavalla. Yksityisviestiä käytetään myös jos viestiä joudutaan muokkaamaan ennen julkaisemista tai jos viesti joudutaan jättämään julkaisematta. Toisten kirjoittajien yhteydenottopyynnöt ohjaaja voi välittää yksityisviestillä.

Resurssit

Nettiryhmiä ohjaavat Nyytiin työsuhteessa olevat, verkkotyöhön koulutetut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Nettiryhmien moderointi iltaisin klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin toteutetaan ostopalveluna. Nettiryhmät vaativat toiminta-aikanaan arviolta yhden työntekijän kokopäiväisen työpanoksen lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin toiminnassa on vain yksi ryhmä. Ryhmien ohjaajat osallistuvat säännöllisesti kehittävään ja tutkivaan työnohjaukseen, jota pitää ulkopuolinen työnohjaaja. Teknologisena resurssina tarvitaan keskustelualusta ja sen hallinnointi- sekä tilastointityökalut. Nämä palvelut on toteutettu ostopalveluna. Käyttäjät puolestaan tarvitsevat ryhmiä lukeakseen ja niihin kirjoittaakseen internet-yhteyden ja nettiselaimen. Parhaiten ryhmät ovat käytettävissä pöytäkoneilla ja kannettavilla, mutta lukeminen ja kirjoittaminen on mahdollista myös mobiilisti tableteilla ja älypuhelimilla.

Kokemuksia

Nettiryhmiin osallistuvat ovat kokeneet ryhmät erittäin hyödyllisiksi. Ryhmissä käyty keskustelu koetaan laadukkaaksi ja foorumi turvalliseksi paikaksi kertoa vaikeitakin asioita. Ryhmiä seuraavat kokivat myös saaneensa tukea ja ymmärrystä sekä neuvoja ja tukea. Oman tilanteen jakaminen ja kannustuksen saaminen koettiin myös toteutuneen hyvin. Miesten osuus ryhmiin kirjoittaneista on merkittävä: yli puolet kirjoittajista on miehiä. Ryhmillä tavoitetaan hyvin varsinkin yksinäisyyttä ja sinkkuutta pohtivia miehiä. Vastaavanlaisia avoimia, ohjattuja ja etukäteen moderoituja internetissä toimivia keskusteluryhmiä ei ole juuri tarjolla.

Arviointi

Ryhmien toimintaa ja osallistujien tarpeita arvioidaan jatkuvasti. Jokaisen ryhmän aikana ja seuraavan ryhmän alkamiseen asti osallistujilla on mahdollisuus antaa ryhmästä anonyymiä palautetta verkossa olevalla palautelomakkeella. Ohjaaja kerää lisäksi palautetta ryhmään tulleista viesteistä. Joka toinen vuosi tehdään verkossa käyttäjäkysely, jossa tiedustellaan toiveita, tarpeita ja odotuksia nettiryhmiä kohtaan. Sen lisäksi kysytään tyytyväisyyttä, kehittämistarpeita sekä vastaajan taustatietoja. Nettiryhmiä arvioidaan periodien loputtua Nettiryhmien toteutukseen ja kehittämiseen liittyvässä työryhmässä, johon kuuluu myös ulkopolinen työnohjaaja. Nettiryhmistä saatua palautetta, kokemusta ja kyselyjen tuloksia käytetään hyväksi ryhmien kehittämisessä ja uudistamisessa. Myös rekisteröinnin yhteydessä kerättyjä taustatietoja hyödynnetään ryhmien kehittämisessä mm. eri kirjoittajaryhmien segmentoimiseksi ja palveluiden kohdentamiseksi vastaamaan paremmin eri asiakasryhmien tarpeita. Nettiryhmistä on tehty vuoden 2005 jälkeen kolme amk-opinnäytetyötä, kaksi kandidaatin tutkielmaa ja kuusi pro gradu-työtä.

Hyödyt nuorisotyön kannata

Nettiryhmät antavat mahdollisuuden keskustella anonyymisti ja ohjatusti vaikeaksi koetuista asioista. Osallistujat saavat vertaistukea ja neuvoja tilanteeseensa ja eteenpäin ohjausta tarvittaessa.

Toteutuksen ajankohta

Jatkuvaa toimintaa.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Nyyti ry
suunnittelija Päivi Maria Väisänen, puh. 09 6840 6641, paivi.vaisanen@nyyti.fi

Yhteistyökumppanit

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi