Avitus-chat on matalan kynnyksen anonyymi ohjauspalvelu opiskelijoille. Avituksessa toimii moniammatillinen päivystäjäryhmä mm. kuraattoreja, terveydenhuollon ammattilaisia ja ev.lut. oppilaitospastoreita.

Kohderyhmä

Avitus-chatin kohderyhmänä ovat Oulun Diakoniaopiston, Oulun seudun ammattiopiston, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun Palvelualan opiston opiskelijat.

Tavoitteet

Anonyymi chat-palvelu tarjoaa mahdollisuuden oppilaitoksille kohdata opiskelija hänen ehdoillaan ja olla läsnä opiskelijaa varten arkisissakin asioissa. Opiskelija saa tilaisuuden keskustella nimettömästi ammattihenkilön kanssa, kuitenkin oman oppilaitoksensa sisällä.

Toteuttaminen

Avitus-chat on anonyymi, moniammatillinen palvelu oppilaitoksen omille opiskelijoille. Avitus toimii ensikontaktina ammattihenkilöön esimerkiksi silloin, kun nuori on epävarma siitä, kenelle hänen tulisi huolestaan puhua tai kun kynnys keskustella asioista kasvokkain on liian korkea. Chat tarjoaa mahdollisuuden ennaltaehkäisevään työhön niille ammattihenkilöille oppilaitoksessa, jotka ovat päivittäin muutenkin nuoren lähellä.
Palvelusta voi saada apua monenlaisiin opiskelua ja arkea koskeviin ongelmiin. Avituksessa käydään kahdenkeskistä, anonyymia keskustelua, eli opiskelijan tiedot eivät välity päivystäjälle tai tallennu keskusteluhistoriaan. Palvelussa käsiteltäviä asioita tai ongelmia ei ole rajattu, vaan oppilaitoksen työntekijät kohtaavat opiskelijan hänen ehdoillaan. Neuvoja tai kuuntelijaa voi hakea niin arkipäiväisiin asioihin kuin vakavampiinkin ongelmiin, kuten kiusaamiseen.

Käyttäjät ovat 16-24-vuotiaita oululaisia opiskelijoita. Avittajat tuntevat opiskelijoiden arjen ja oppilaitoksen sekä toisensa, ja osaavat siten ohjata nuoren eteenpäin oppilaitoksen tai kunnan palveluihin. Jatko-ohjaus Avituksessa onkin tehokasta. Avittajat ovat opiskelijan tavoitettavissa myös chatin ulkopuolella, ja chat-keskustelut ovatkin johtaneet aitoihin kohtaamisiin oppilaitoksessa.

Resurssit

Avitus-chatin kaltainen palvelu edellyttää, että työntekijällä on käytettävissään chat-sovellus, joka mahdollistaa anonyymin keskustelun asiakkaan ja työntekijän välillä. Henkilöstöresurssien kannalta työaikaa tulee varata palvelun kehittämiseen ja koordinointiin. Tämä pitää sisällään mm. markkinoinnin, päivystysvuorojen hallinnoinnin, päivystäjien rekrytoinnin, palautteen ja tiedon keruun, palvelun arvioinnin sekä työntekijöiden/päivystäjien kouluttamisen. Työntekijäresurssia tulee osoittaa myös itse palvelun pyörittämiseen; Avitus-chat toimii neljänä päivänä viikossa, kaksi tuntia kerrallaan.

Kokemuksia

Uuden chat-palvelun käyttöönotto ei tapahdu hetkessä. Ensimmäinen vuosi Avituksen toiminnassa on vaatinut runsaasti resursseja ja aikaa toimintamallin suunnitteluun, työntekijöiden koulutukseen ja uudesta palvelusta tiedottamiseen. Palvelua arvioidaan päivystäjien ja oppilaitosten johdon toimesta puolivuosittain. Palautetta kerätään niin päivystäviltä työntekijöiltä kuin opiskelijoilta, ja kerättyä tietoa käytetään toiminnan kehittämiseen.

Noin vuoden pilotoinnin jälkeen opiskelijat ovat löytäneet palvelun ja chat-keskusteluja on tasaisesti. Keskusteluaiheet käsittelevät opiskeluun liittyviä teemoja, kuten koulunkäyntiä koskevia käytännön ongelmia ja kaverisuhteita. Opiskelijoilla on valmistumisenpelkoa sekä jaksamis- ja mielialaongelmia. Avituksessa puhutaan myös parisuhdeväkivallasta, raha- ja etuusasioista, seksuaalisuudesta ja parisuhteista. Tärkeänä teemana nousee esiin myös opiskelijoiden yksinäisyys: varsinkin nuoremmat keskustelijat tuntuvat kaipaavan aikuisen läsnäoloa. Silloin päivystäjän kanssa vaihdetaan kuulumisia ja jutellaan arkisista asioista.

Arviointi

Toiminnan tuloksia arvioida säännöllisesti. Arvioinnissa tarkastellaan mm. millaisia aiheita chatissa nousee esiin sekä onko päivystäjillä valmiuksia vastata esiinnousseisiin asioihin. Saatua palautetta hyödynnetään työntekijöiden kouluttamisessa sekä palvelun kehittämisessä.

Avituksessa laadullista palautetta kerätään jokaisen keskustelun jälkeen. Keskustelujen jälkeen työntekijä täyttää palautelomakkeen, jossa kirjataan mm. keskustelun aiheet, pituus, päättyminen ja tarve jatko-ohjaukselle. Lisäksi päivystäjä täyttää päiväkirjaa, johon hän merkitsee lyhyesti esim. keskustelun sisällön. Opiskelijalla on niin ikään mahdollisuus vastata keskustelun jälkeen palautekyselyyn. Määrällistä palautetta kerätään ja analysoidaan vähintään kahdesti vuodessa. Tilastoista saadaan tietoa mm. keskustelujen kestoista, keskustelujen määristä eri oppilaitoksissa sekä Avituksen sivuston kävijämääristä.

Toteutuksen ajankohta

Syksystä 2012 alkaen.

Toteuttajataho ja yhteystiedot

Oulun seudun ammattiopisto
projektikoordinaattori Anna-Mari Saarela, anna-mari.saarela@osao.fi, puh. 010 2725 078

Yhteistyökumppanit

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Oulun Diakoniaopisto
Oulun Palvelualan opisto