Tips för verksamhet: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

mannen tar foto med sin telefon.

Vi har sammanställt ett material riktat till ungdomsarbetare baserat på materialet Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer. I listan ger vi tips om hur de tio punkterna i publikationen om barns och ungdomars rättigheter i digitala miljöer kan beaktas konkret i ungdomsverksamheten.

Publikation: Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer
  • Se till att ungdomar har hinderfri tillgång till digitala resurser. Detta innebär praktiskt taget till exempel att de webbplatser och digitala plattformar som används i ungdomsarbete är tillgängliga för olika användargrupper, inklusive ungdomar med särskilda behov. Erbjud undervisning och stöd för användning av assisterande teknik, såsom skärmläsarprogram och text-till-tal-tjänster. Se också till att alla dina publiceringar och kommunikation, såsom inlägg i sociala medier och webbplatsinnehåll, är tydligt uttryckta och förståeliga för olika åldrar och personer från olika bakgrunder.

  • Granska och försäkra att de sociala medieplattformar och webbplatser du använder inte diskriminerar någon. Detta kan innebära att producera och publicera kulturellt känsliga och flerspråkiga material. Ta hänsyn till olika kulturella och sociala bakgrunder i innehållsproduktionen. Försäkra att alla ungdomar kan delta i verksamheten och att deras röster hörs likvärdigt.

  • Undervisa ungdomar om grunderna i dataskydd i digitala miljöer. Detta inkluderar att öka medvetenheten om hur personuppgifter samlas in och används online, samt praktiska råd för att hantera integritetsinställningar på sociala medieplattformar. Arrangera workshops eller diskussioner som behandlar dessa teman.

  • Skapa tydliga riktlinjer och instruktioner för hur man agerar om en ung person stöter på skadligt innehåll online. Lär dig att identifiera och rapportera skadligt innehåll, såsom mobbning, våld och rasism. Samarbeta med andra organisationer och myndigheter för att bekämpa skadligt innehåll.

  • Se till att ungdomar får tillförlitlig och aktuell information om olika ämnen. Detta kan innebära att rekommendera pålitliga och objektiva informationskällor, samt att lära ut hur man identifierar vilseledande information och falska nyheter. Behandla kritiskt tänkande och informationsgranskning med ungdomarna.

  • Lär ungdomar att förstå mediernas funktion och påverkan. Detta kan inkludera till exempel utbildning i förståelse av sociala mediers algoritmer, bedömning av olika mediekanalers tillförlitlighet och identifiering av falska nyheter. Arrangera workshops och gruppdiskussioner om dessa ämnen.v

  • Uppmuntra ungdomar att använda digitala verktyg på ett kreativt och produktivt sätt. Arrangera till exempel digitala konstverkstäder, kodningskurser, AI-workshops eller andra projekt där ungdomar kan uttrycka sig och utveckla sina digitala färdigheter. Detta kan också inkludera tillfällen då ungdomar planerar sina egna applikationer, webbplatser eller digitalt innehåll. Du kan också stödja ungdomar i genomförandet av deras egna digitala projekt genom att erbjuda teknisk hjälp och råd.

  • Uppmuntra ungdomar att delta i digitalt medborgarinflytande på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Detta kan innebära att arrangera utbildningar om hur man använder sociala medier för att åstadkomma positiv förändring eller hur man deltar i online-diskussioner på ett konstruktivt sätt.

  • Lär ungdomar att förstå hur digitala innovationer påverkar deras eget liv och samhället i större skala. Arrangera diskussionstillfällen och workshops där man behandlar till exempel teknikens påverkan på arbetslivet, utbildningen och vardagen. Detta kan hjälpa ungdomar att förstå hur de kan anpassa sig till och dra nytta av dessa förändringar i sina egna liv.

  • Utveckla kontinuerligt din egen kompetens inom digitala frågor och dela denna kunskap med ungdomarna. Delta i utbildningstillfällen som behandlar olika digitala verktyg och teknologier. Detta kan inkludera till exempel användning av sociala medier, digital säkerhet, grunderna i programmering eller presentationer av de senaste teknologiska innovationerna. Kontinuerlig utbildning och utveckling säkerställer att både ungdomsarbetare och ungdomar håller sig uppdaterade med digitala trender och förändringar.

Visa alla vinkar