Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer

Verkes publikationer.

Ett nytt material med titeln ’Barnets och ungdomens rättigheter i digitala miljöer’, specifikt framtaget för ungdomsarbetare, har nyligen publicerats. Materialet betonar hur viktigt det är att ungdomsarbetare känner igen och förstår barns och ungdomars rättigheter samt möjligheter i digitala miljöer.

Materialets hustavla innehåller riktlinjer som hjälper ungdomsarbetare att främja barns och ungdomars jämlikhet och integritet i den digitala världen. Den betonar vikten av säkerhet, särskilt i motverkande av skadligt innehåll som mobbning, våld och rasism. Dessutom framhäver materialet barns och ungdomars rätt att få tillförlitlig information och utveckla sin medieläskunnighet.

Att stödja kreativitet och självständigt skapande är också ett centralt tema i materialet, liksom medborgarinflytande och förståelse för samhällsförändringar. Materialet betonar att teknologins utveckling påverkar ungdomars liv på många sätt, och ungdomsarbetare måste vara redo att stödja dem i att förstå dessa förändringar.

Materialet betonar också vikten av utbildning och egen kompetensutveckling för ungdomsarbetare, så att de kan vara bättre rustade att stödja unga i digitala miljöer.

Innehållet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter och Barnrättskommitténs allmänna kommentar nummer 25.

Materialet har utarbetats av Verke, Mannerheims Barnskyddsförbund, Suomen YMCA-förbund, Rädda Barnen rf., Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Finlands Settlementförbund rf., Koordinaatti, Lasten ja nuorten keskus rf. samt Finlands evangelisk-lutherska kyrka.

 

Länkar:

Allmän kommentar 25: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/barnkonventionen/allmanna-kommentarer/allman-kommentar-25-svenska.pdf 

Konventionen om barnets rättigheter: https://lapsiasia.fi/sv/konvention-om-barnets-rattigheter

Visa alla publikationer