Someplan

mannen tar foto med sin telefon.

Med hjälp av Verkes mall för en someplan kan du fundera på och utveckla din organisations kommunikation i sociala medier. Mallen är avsedd att fyllas i tillsammans med hela arbetsgemenskapen. Someplanen är särskilt utformad för organisationer inom ungdomsarbete som kommunicerar direkt med unga.

Materialet i Verkes someplan innehåller en checklista med nio punkter, samt mallar att fylla i, inklusive en plan för sociala medier och en årsplan. Hela materialet finns här.

I kolumnen ”gemensam” i someplanen noteras sådant som gäller hela organisationen. Därefter funderar varje arbetsform (till exempel ungdomsrådgivning, öppna verksamheten, information och rådgivning) på vad samma punkter betyder i deras arbete. Det är dock viktigt att börja med att fylla i kolumnen ”gemensam” så att alla har samma uppfattning om varför och hur saker görs.”

someplan

I someplanen finns totalt nio punkter, som här förklaras kortfattat

  • 1. Kärnbudskap: Vad är det viktigaste meddelandet som ni vill förmedla till ungdomarna om er verksamhet? Kärnbudskapet bör vara så kortfattat som möjligt. Punkt 2-9 bör alltid spegla kärnbudskapet.
  • 2. För vem: Till vilka riktar ni er kommunikation? Vilken är er målgrupp? Ni kan skriva ner alla relevanta målgrupper för er verksamhet i kolumnen ”gemensam”. I kolumnerna för olika arbetsformer funderar ni över målgrupperna ur arbetsformens synvinkel.
  • 3. Var: Vilka sociala mediekanaler är ni närvarande i? Fundera över om ni vill använda nya kanaler eller eventuellt avstå från någon befintlig.
  • 4. Vad: Vilken typ av innehåll producerar ni? Vill ni satsa på till exempel högkvalitativa bilder eller videor, eller är er kommunikation mestadels textbaserad? I detta skede kan ni också notera hur olika sociala mediekanaler skiljer sig åt, vilken typ av innehåll ni producerar till exempel på Instagram och vad ni gör på Instagram Story.
  • 5. När: Hur ofta uppdaterar ni era sociala mediekanaler? Har ni en regelbunden uppdatering? Det är också bra att anteckna konkreta siffror om hur ofta ni uppdaterar olika sociala mediekanaler. Detta underlättar utvärderingen av verksamheten.
  • 6. Vem: Vem är ansvarig för att skapa innehåll? Delar ni ansvar efter sociala mediekanaler, eller har var och en sitt eget ansvarsområde?
  • 7. Deltagande: Hur deltar ni i andra ungdomsverksamheters eller ungas uppdateringar genom att gilla, kommentera eller dela? Vid detta tillfälle bör ni också fundera över vilka spelregler ni vill skapa för er organisation, till exempel om ni regelbundet gillar ungas Instagram-bilder. Tänk också på deltagandet ur ungdomarnas perspektiv, det vill säga hur ni involverar unga i er sociala mediekommunikation eller dess utveckling.
  • 8. Mätare: Hur mäter ni resultat? Har ni tillgång till statistik från till exempel Instagram, Facebook eller X (tidigare Twitter)? Vilka statistik betonar ni särskilt? Det är också bra att fundera över hur ofta ni granskar statistiken och om det finns behov av att utse någon person att sammanställa statistiken, kanske en gång i månaden för allas synlighet.
  • Utvärdering: Hur bedömer ni framgången? Och vad gör ni om ni upptäcker att ni inte har nått era mål? Kom också ihåg att regelbundet be om feedback från ungdomarna om er some.”

Materialet innehåller också en årsplan där ni i god tid kan fylla i planerade uppdateringar för sociala medier för det kommande året. Det är bra att alla inom arbetsgemenskapen deltar i att fylla i blanketten så att alla kan se vilka uppdateringar som är planerade för året.

Visa alla vinkar