Verke Vad är digitalt ungdomsarbete? Och vad gör Verke?

Verkes primära uppdrag har under över 13 år varit att stärka kompetensen hos yrkesverksamma som arbetar med unga i olika ungdomsorganisationer och läroanstalter i skärningspunkten mellan digitalisering och förändringar i ungdomskulturen.

Verke har också ökat sin internationella synlighet och aktivt deltagit i det europeiska samarbetet. Verkens historia har varit en mångfacetterad resa som speglar utvecklingen inom ungdomsarbetet och digitaliseringens betydelse på området.

Strategin svarar mot förändringstakten

I en digitaliserad, teknologiserad samt informationsfylld samhällsmiljö kräver förändringstakten i verksamhetsmiljön snabbt lärande och reaktion.

I framtiden kommer Verkens kärnuppgift fortsättningsvis att vara att stödja ungas välbefinnande och aktiva medborgarskap genom att producera information, utbildning och arbetsmetoder för användning, hantering och tillämpning av digitala medier och teknologi inom ungdomsarbetet. I praktiken kan detta innebära exempelvis hur ungdomsarbetet kan stödja ungas delaktighet genom att utnyttja artificiell intelligens. Utgångspunkten är att agera som en pålitlig samarbetspartner och expert samt som en framåtblickande ”propellermössa” i fråga om framtiden.

Med digitalt ungdomsarbete avses förenklat att man drar nytta av och behandlar digitala medier och teknologi i ungdomsarbetet. Digitalisering bör inom ungdomsarbetet begripas förutom som ett redskap, även som ett innehåll och en verksamhetsmiljö. Det digitala ungdomsarbetets viktigaste mål är att stödja ungdomars agentskap i det digitaliserade samhället.

Kompetenscenterperioden 2020–2023 avslutad

Under de senaste fyra åren har Verke agerat som huvudman för kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Som delutförare har Koordinaatti från Uleåborgs stad fungerat som partner. Kompetenscenterperioden avslutades i mars 2024. Mikko Vatka, chef för Helsingfors stads ungdomsservice: ”Efter detta kommer Verke fortsätta sin verksamhet som en del av Helsingfors stads ungdomstjänster. Ungdomarnas värld är starkt digital och i denna värld måste vi agera kraftfullt och stödja ungas handlingsförmåga.”

Mot en ny period med stöd från Helsingfors stad

Kompetenscenterverksamheten är inskriven i ungdomslagen och arbetsområdet definieras för varje regeringsperiod i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik (RUNGPO). Regeringen godkände RUNGPO-programmet för perioden 2024–2027 den 21 mars 2024. Ansökan om statsbidrag för ungdomsarbets kompetenscentrum har öppnats. Verke avser att ansöka om en ny period som kompetenscentrum för att stärka framtidsprognoser och -tänkande samt för att stärka kompetensen hos ungdomsorganisationer inom områdena ungas digitala välbefinnande, rättigheter och säkerhet. Under tiden kommer Verke att fortsätta enligt sin strategi, med en blick som ser framåt och stödja både Helsingfors stads målinriktade genomförande av digitalt ungdomsarbete och många andra organisationer inom ungdomssektorn i liknande utmaningar.

 

Det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik för perioden 2024–2027 finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

Hur kan vi stå till tjänst?

Verke erbjuder ungdomssektorn tjänster i form av bland annat utbildningar, konsultationer och evenemang.

Bekanta dig med Verkes tjänster