Oppilaitosyhteistyö

Verke tekee yhteistyötä nuorisoalan oppilaitosten kanssa. Tarjoamme opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille monipuolisia mahdollisuuksia digitaalista nuorisotyötä koskevan osaamisen kehittämiseen. Oppilaitosyhteistyömme muotoja ovat muun muassa erilaiset konsultoinnit, opinnäytetyöt, harjoittelut sekä opintovierailut.

Opetussuunnitelmien kehittäminen ja konsultointi

Verke haluaa olla mukana oppilaitosten koulutustarjonnan ja opetussisältöjen kehittämisessä. Tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme niin digitaalista nuorisotyötä käsittelevien opintojaksojen ja -materiaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämiseen. Verken tuottamaa itseopiskeluaineistoa, videoita, esityksiä ja muita materiaaleja saa vapaasti hyödyntää opetuksessa.

Meille saa myös tulla kylään – joko paikan päälle tai virtuaalisesti! Jos siis olet opiskelijaryhmäsi kanssa kiinnostunut tutustumaan Verken toimintaan ja kuulemaan digitaalisen median hyödyntämisestä nuorisotyössä, ota yhteyttä.

Harjoittelut

Ilmoitamme Verken avoimista harjoittelupaikoista erikseen ajankohtaisissa uutisissa.

Opinnäytetyöt

Onko suunnitelmissasi tehdä opinnäytetyö digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvästä teemasta? Hieno juttu! Tuotat arvokasta tietoa nuorten parissa tehtävän työn kehittämiseksi. Verke voi tarjota ideoita opinnäytetyön aiheiksi, empiiristä tausta-aineistoa sekä sisällöllistä tukea. Verke ei kuitenkaan toimi opinnäytetyön tilaajana tai varsinaisena ohjaajana, vaan pikemminkin kommentoijana ja sparraajana. Ole siis yhteydessä, mikäli kaipaat jeesiä oppariin!

Julkaisemme blogissamme tekstejä pohjautuen tuoreisiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin. Jos olet tehnyt opinnäytetyön digitaalisen median hyödyntämisestä nuorisotyössä tai nuorten verkkokulttuureista, ja haluat kirjoittaa työsi tuloksista Verken blogiin, ota yhteyttä.

Ideoita opinnäytetöiden aiheiksi

 • Millaisia tavoitteita digitaaliselle nuorisotyölle asetetaan ja miten niitä arvioidaan?
 • Miten digitaalinen nuorisotyö kytkeytyy osaksi organisaation muita nuorisotyöllisiä tavoitteita ja toimintoja?
 • Millaisia tietoja, taitoja ja osaamista digitaalisen median ja teknologian hyödyntäminen nuorisotyössä edellyttää nuorisotyöntekijöiltä?
 • Nuorisotyön esimiesten kokemukset digitaalisesta nuorisotyötä (mm. asenteet, haasteet, työn organisointi)
 • Nuorisoalan opiskelijoiden ja opettajien toiveet sekä tarpeet aihepiirin opetukseen liittyen
 • Nuorten kokemukset ja toiveet digitaalisen median ja teknologian hyödyntämisestä nuorten parissa tehtävässä työssä
 • Digitaalisen nuorisotyön historia

Verken tarjoamia tausta-aineistoja opinnäytetöihin

Verke tarjoaa seuraavia tilastollisia aineistoja opinnäytetöiden tekijöille. Aineistot anonymisoidaan ennen niiden lähettämistä. Toimitamme koko aineiston tutkimuskäyttöön excel- tai spss-muodossa. Avoimien kysymysten aineiston toimitamme tutkimustarkoitukseen erikseen pyydettäessä.

Verke on laatinut kustakin kyselyaineistosta raportin, mutta aineiston laajuuden vuoksi niissä riittää analysoitavaa useampaankin tutkimukseen. Verken aineisto (tai osa siitä) voi toimia myös täydentävänä aineistona opinnäytetyössä.

Ota siis yhteyttä, mikäli aineiston hyödyntäminen kiinnostaa!

Vuonna 2019 kerätyt aineistot

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N= 1250) (ks. raportti)

Vuonna 2018 kerätyt aineistot

 • Järjestöissä nuorten parissa toimiville työntekijöille, vapaaehtoisille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 164) (ks. raportti)

Vuonna 2017 kerätyt aineistot

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille ja esimiehille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 633) (ks. raportti)

Vuonna 2015 kerätyt aineistot

 • Kuntien nuorisotyöntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 915) (ks. raportti)

Vuonna 2013 kerätyt aineistot

  • Kuntien nuorisotyöntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 888)
  • Järjestöissä nuorten parissa toimiville työntekijöille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 142)
  • Nuorisotyön opettajille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 21)
  • Nuorisotyön opiskelijoille tehdyn verkkokyselyn aineisto (N = 206)

Opinnäytetyöt

Alle on listattuna opinnäytetöitä, joissa Verke on ollut mukana konsultoivassa roolissa opinnäytetyöntekijän tukena. Lisää digitaaliseen nuorisotyöhön liittyviä opinnäytetöitä löytyy näiden sivujen materiaalipankista.

Osallistumisesta osallisuuteen – Nuorten sisällöntuottajien polku digitaaliseen osallisuuden kulttuuriin
Gradun (2019) aiheena on nuorten osallisuus digitaalisessa kulttuurissa. Gradussa pohditaan muun muassa osallistumisen ja osallisuuden eroja ja millaiseen julkiseen ja sosiaaliseen tiedon tuottamiseen nuoret osallistuvat. Aineistona toimii digitaalisuutta jo ammattimaisesti hyödyntävien nuorten aikuisten haastattelut. Tarkoituksena on selvittää heidän polkuaan osallistumisesta osallisuuteen digitaalisessa yhteiskunnassa.
Tekijä: Noora Järvi, Helsingin yliopisto / yhteiskuntapolitiikka

Digitaidot nuorten toimijuuden tukena

Opinnäytetyössä (2019) kehitettiin ja tutkittiin uutta työmuotoa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaitojen vahvistamiseksi. Työn teoreettinen viitekehys kytkeytyy toimijuuteen, valtaan ja osallisuuteen. Kyseessä on toimintatutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tutkimuksellisessa osuudessa käytetty monipuolinen aineisto on hankittu osallistuvan toimintatutkimuksen toteutuksen aikana havainnoinnin, tutkimuspäiväkirjan, lomakekyselyiden ja testien avulla. Opinnäytetyössä kerrotaan digitaitovalmennuksen kehittämisestä ja arvioidaan tehtyä kehittämistyötä ja sen vaikutusta nuorten digitaitojen kehittymiseen peilaten valmennuksen tuloksia kirjallisuuteen ja omiin kokemuksiin.
Tekijä: Katriina Räisänen, Humanistinen ammttikorkeakoulu / järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (ylempi amk)

Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen seurakunnassa
Opinnäytetyön (2018) tavoitteena oli tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämistä Lappeenrannan seurakunnassa. Tarkoituksena oli suunnitella selkeä, tiivis, visuaalinen ja helppokäyttöinen kehittämissuunnitelma seurakunnan nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Opinnäytetyössä tuodaan esiin myös digitaalisen nuorisotyön kehittämisen lähtökohtia ja perusteita. Opinnäytetyön liitteeksi luotiin digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma Lappeenrannan seurakunnalle hyödyntäen Verken vuonna 2016 laatimaa digitaalisen nuorisotyön suuntaviivojen kehittämissuunnitelmalomaketta.
Tekijä: Janne Pehkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Tapaustutkimus elektronisen urheilun ja digitaalisen pelaamisen hyödyntämisestä nuorisotyössä
Pro gradu -tutkielmassa (2018) tarkastellaan laadullisin menetelmin digitaalisen pelaamisen hyödyntämistä Suomessa ja erityisesti Turun kaupungin nuorisopalveluissa tehtävässä nuorisotyössä. Tutkielman keskeinen aineisto koostuu Turku Game Academyn (TGA) eSports-peliryhmän, ryhmähaastatteluista, nuorisopalvelujen henkilökunnalle toteutetusta verkkokyselystä sekä TGA-ryhmän ohjaajan keräämästä aineistosta. Opinnäytetyön johtopäätösten mukaan digitaalinen pelaaminen soveltuu erinomaisesti hyödynnettäväksi nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijöiden digitaaliseen pelikulttuuriin liittyvän sekä tiedollisen että kokemuspohjaisen osaamisen lisääminen on ehdottoman tärkeää, jotta nuorisotyössä pystytään jatkossa auttamaan ja tukemaan myös niitä nuoria, jotka toimivat ja kohtaavat toisiaan pääosin digitaalisissa pelikulttuureissa.
Tekijä: Annika Sabell, Turun yliopisto / mediatutkimus

Elektroninen urheilu osana nuoren vapaa-aikaa
Opinnäytetyössä (2016) selvitetään, mitä digitaalinen pelaaminen ja elektroninen urheilu merkitsevät nuorille sekä miten elektroninen urheilu soveltuu nuorisotyöhön. Opinnäytetyön tilaajana on toiminut Turun kaupungin nuorisopalvelut ja tavoitteena on ollut kehittää nuorisopalveluille elektronista urheilua hyödyntävää nuorisotyöllistä toimintaa, jolla tavoitettaisiin nuorisopalveluiden ulkopuolisia, muuten hankalasti tavoitettavia nuoria.
Tekijä: Oscar Kivikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu / kansalaistoiminta ja nuorisotyö

Nuorten videopeliharrastuksen hyödyntämismahdollisuudet nuorisotyössä
Opinnäytetyössä (2016) käsitellään nuorten videopelaamista painottaen harrastuksen sosiaalisia tekijöitä. Yhteisöllisyyden tunne peliharrastajien välillä saattaa olla harrastuksen ulkopuoliselle yllätyksellisen voimakasta. Opinnäytetyö antaa lukijalle mahdollisuuden tutustua videopeliharrastuksen yhteisöllisiin tekijöihin. Opinnäytetyön tilaajana on toiminut Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut ja tavoitteena on ollut kehittää opinnäytetyön avulla nuorisopalveluiden nuoriso-osaamista.
Tekijä: Mikko Ylimäki, Centria-ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Nuorten kokemuksia poikien digitaalisen pelaamisen ryhmästä
Opinnäytetyön (2016) aiheena on poikien peliryhmän ensimmäisten jäsenten kokemukset ryhmän vaikutuksesta heihin sen päätyttyä. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, ovatko mukana olleet pojat kokeneet peliryhmän toiminnan hyödyntäneen heidän elämäänsä pidemmällä aikavälillä. Opinnäytetyö toimii osaltaan pohjana peliryhmän jatkokehittämistä ja laaduntamista. Opinnäytetyön aineisto kerätään teemahaastatteluilla.
Tekijät: Juho Takalo ja Ville Arminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Digitaalisen pelaamisen merkitys 12-18-vuotiaille nuorille
Opinnäytetyössä (2016) tarkastellaan 12-18- vuotiaiden nuorten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta sekä sitä, millaisia merkityksiä pelaamisella on nuorille. Opinnäytetyössä käsitellään myös mm. digitaalisen pelaamisen historiaa ja nykyhetkeä sekä sukupuolieroja. Aineisto on kerätty verkkokyselyllä ja aineistona on käytetty myös aikaisempia tutkimuksia.
Tekijä: Katja Veijalainen, Laurea-ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Tyttöjen ystävyyssuhteet – kasvokkain ja verkossa
Gradu (2016) käsittelee 13-17-vuotiaiden tyttöjen ystävyyssuhteiden muotoutumista ja näihin ystävyyksiin liittyviä käytäntöjä. Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin tyttöjen näkemyksiä ja kokemustietoa heidän ystävyyssuhteiden muodostumisesta, ylläpidosta ja vahvistumisesta sekä kasvokkain että internetissä. Aineistonkeruumenetelmänä olivat teemahaastattelut.
Tekijä: Annukka Lehtikangas, Helsingin yliopisto / sosiologia

Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön tuntemus MMO-pelaajien keskuudessa
Opinnäytetyössä (2015) kartoitetaan massiivisten moninpelien pelaajien tietoisuutta oman alueensa nuorisotyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä, sekä heidän suhtautumistaan nuorisotyöntekijöihin pelimaailman yhteisössä. Tutkimuksella pyritään havainnollistamaan pelien sisäistä yhteisötoimintaa ja pelaajien hyvinvointia sekä selvittämään pelimaailman yhteisöjen sopivuutta nuorisotyön työkentäksi.
Tekijä: Pekka Haanpää, Turun Ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Vloggaaminen ja vloggaajien yhteisöllisyys
Opinnäytetyö (2015) tarkastelee videobloggaamista ilmiönä sekä vloggaajien yhteisöllisyyttä. Tutkimusmenetelmänä havainnointi sekä ehkä laadulliset haastattelut. Aineistona 15-29-vuotiaiden videobloggaajien esittelyvideot.
Tekijä: Laura Oksanen, Mikkelin ammattikorkeakoulu / kansalaistoiminta ja nuorisotyö

Verkkoperustaisten nuorisotyön palveluiden merkitys NEET-nuorille
Opinnäytetyö (2015) tarkastelee NEET-nuorten kokemuksia verkkoperustaisista nuorisotyön palveluista sekä kyseessä olevan työmuodon tärkeyttä heille. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat noin 15-29-vuotiaat työttömät ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret. Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullisia haastatteluja.
Tekijät: Merja Mäntylä ja Pauliina Ihalempiä, Mikkelin ammattikorkeakoulu / kansalaistoiminta ja nuorisotyö

Verken verkkosivujen materiaalipankin uudistaminen
Opinnäytetyön (2015) tarkoituksena oli parantaa Verken materiaalipankin toimintaa. Uudistuksen kohteena olivat muun muassa materiaalipankin ulkoasu ja asettelu, hakutoiminnot, asiasanojen käyttö sekä materiaalin päivittämisen automatisointi.
Tekijä: Mikael Westman, Metropolia Ammattikorkeakoulu / mediatekniikka

Etsivä löytää, vai löytääkö?
Gradussa (2015) tarkastellaan kuntien etsivien nuorisotyöntekijöiden kokemuksia sosiaalisen median käytöstä nuorten tavoittamisen ja yhteydenpidon välineenä. Tutkielman menetelmänä käytettiin mm. kvalitatiivista sisällönanalyysia ja osa-aineistona toimi Verken kuntakyselyn (2013) tulokset etsivää nuorisotyötä tekevien osalta.
Tekijä: Johanna Huotari, Jyväskylän yliopisto / yhteiskuntapolitiikka

Digitaalisten pelien käyttö työkaluna nuorisotyössä
Opinnäytetyön (2015) tarkoituksena oli selvittää, miten digitaalisia pelejä käytetään työvälineenä nuorisotyössä Tampereella. Opinnäytetyötä varten tehtiin kysely, jossa kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia ja suhtautumista digitaalisiin peleihin työvälineenä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä puolistrukturoitua kyselylomaketta.
Tekijä: Essi Nopanen, Tampereen Ammattikorkeakoulu / sosionomia

Nuorten ajatuksia internetistä
Gradu (2015) käsittelee nuorten ajatuksia netistä kysyen millainen olisi nuorten mielestä parempi internet ja millaista tukea nuoret toivoisivat saavansa aikuisilta netin käyttöönsä. Tutkielman aineisto on kerätty verkkokyselyllä 10-17-vuotiailta nuorilta ja se koostuu sekä määrällisestä että laadullisesta osiosta, joista laadullista osiota tarkastellaan sisällönanalyysin keinoin.
Tekijä: Hanne Korpelainen, Lapin yliopisto / mediakasvatus

Nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä verkkonuorisotyöstä
Gradussa (2014) tutkitaan pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöiden näkemyksiä verkkonuorisotyöstä, eli sitä miten he kokevat verkon läsnäolon työssään, millä tavalla he verkkoa hyödyntävät, ja koetaanko se myönteisenä vai kielteisenä asiana. Tutkielma toteutettiin kvalitatiivisena sisällönanalyysina ja aineistona käytetään Verken kuntakyselyn (2013) pääkaupunkiseudun nuorisotyöntekijöiden vastauksia.
Tekijä: Tiia Urkila, Helsingin yliopisto / yleinen ja aikuiskasvatustiede

Vinkkejä, viihtyisyyttä ja vuorovaikutusta – Nuorten osallisuus anonyymeissä verkkoyhteisöissä
Opinnäytetyössä (2014) tarkastellaan, miten nuoret itse kokevat osallistumisen anonyymeissä verkkoyhteisöissä. Kohderyhmänä olivat 13-18-vuotiaat nuoret ja aineisto kerättiin kyselytutkimuksena.
Tekijät: Lauri Sundberg & Saku Räsänen, Metropolia Ammattikorkeakoulu / sosiaaliala

Uudenlaista pelisilmää etsimässä – Nuorisotyön ammatillinen rooli internetin toimintaympäristössä
Pro gradu -tutkielmassa (2014) tarkastellaan nuorisotyön internetin toimintaympäristössä erityisesti ammatillisuuden ja nuorisotyöllisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tutkielmassa korostuu nuorisotyöntekijöiden näkökulma internetissä tehtävään nuorisotyöhön. Gradu on tehty laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto koostuu Verken kuntakyselyn (2013) avoimista vastauksista sekä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen nuorisotyöntekijöiden fokusryhmien haastatteluista.
Tekijä: Sylvia Hyry, Helsingin yliopisto / sosiologia

Internet nuorten sosioemotionaalisen kehityksen viitekehyksenä
Proseminaarityössä (2014) tutkitaan Turun seudun lukiolaisten kokemuksia internetistä uudenlaisena sosiaalisena ja sosioemotionaalisena ympäristönä. Miten nuoret kokevat eri teknologioiden kautta välittyvän sosiaalisuuden. Entä millaisia tarpeita internet, sosiaalinen media ja verkkopelaaminen heissä tyydyttää.
Tekijä: Milla Kruskopf, Turun yliopisto / kasvatustiede

Verkkoa hyödyntävä nuorisotyö nuorten kokemana
Opinnäytetyö (2013) tarkastelee espoolaisten nuorten kokemuksia verkkoa hyödyntävästä nuorisotyöstä. Tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä nuorten verkon käytöstä sekä heidän tuntemista nuorisotyön verkkopalveluista ja tarpeesta niille.
Tekijä: Sini Savolainen, Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) / yhteisöpedagogiikka

Verkkonuorisotyön viestinnän haasteet ja toimintaympäristöt nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta
Seminaarityössä (2013) selvitetään millaisia viestinnällisiä haasteita liittyy internetin avulla tehtävään nuorisotyöhön sekä millaisia netin toimintaympäristöjä nykypäivänä voidaan viestimiseen käyttää perinteisten nuorisotyön ohella. Aineistona on käytetty Verken tekemän kuntakyselyn tuloksia.
Tekijä: Maarit Lidman, Vaasan yliopisto / viestintä

Internetin käyttö järjestöjen nuorisotyössä
Seminaarityö (2013) tarkastelee, miten järjestöjen nuorisotyöntekijät kokevat oman osaamisensa internetin käytössä sekä miten nuorisotyöntekijöiden ikä vaikuttaa asenteisiin netin käyttöä kohtaan. Aineistona on käytetty Verken toteuttaman järjestökyselyn tuloksia.
Tekijä: Sara Heinonen, Tampereen yliopisto / kasvatustiede