Uutiset 13.03.2017

Verke hakee tutkijaa digitaalisen nuorisotyön selvityshankkeeseen

Verke tekee keväällä 2017 kolmatta kertaa selvityksen kuntien nuorisotyöntekijöiden digitaalisen median ja teknologian käytöstä. Verke toteuttaa selvityksen tilastollisen osuuden itse, mutta pienimuotoiseen laadulliseen osioon haetaan nyt tutkijaa tai yhteistyökumppaniorganisaatiota.

Laadullisen osion tavoitteena on syventää tilastollisen aineiston antia. Laadullisen tutkimuksen tutkimuskysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Miksi nuorisotyöntekijät käyttävät digitaalisia välineitä työssään nuorten parissa? Mitä esteitä tai haasteita välineiden käyttöön liittyy? Millaisena nuorisotyöntekijät kokevat media- ja teknologiakasvatuksen roolin nuorisotyössä? Lopulliset tutkimuskysymykset nousevat kuitenkin tilastollisen aineiston pohjalta.

Laadullinen aineisto voi olla esimerkiksi fokusryhmähaastatteluja, yksilöhaastatteluja tai havainnointeja. Hankkeeseen valittava tutkija tekee lopullisen päätöksen siitä, mitä aineistonkeruumetodia käytetään. Verke haluaa, että aineistoa kerätään vähintään 4 paikkakunnalla eri puolilla Suomea siten, että isoja ja pieniä kuntia on edustettuina. Laadullisen selvityksen toteutus vastaa laajuudeltaan noin kuukauden työmäärää. Työ ajoittuu suunnilleen huhtikuun puolivälin ja elokuun lopun väliselle ajalle.

Tutkijan tehtäviin kuuluu:

  • Tutustuminen tilastollisen kyselyn alustaviin tuloksiin ja laadullisen tutkimuksen tutkimuskysymysten muotoilu sen pohjalta yhdessä Verken kanssa
  • Aineistonkeruumenetelmän valitseminen
  • Tutkittavien ryhmien valitseminen ja yhteydenpito niihin
  • Aineiston kerääminen huhti-toukokuussa
  • Raportin kirjoittaminen kesä-elokuussa, raportin enimmäispituus 10 sivua

Edellytämme tutkijaksi valittavalta perehtyneisyyttä digitaaliseen nuorisotyöhön sekä kokemusta laadullisten tutkimusmenetelmien käytöstä. Lähetä tarjouksesi palkkiopyynnön, kirjoitusnäytteen ja cv:n kera viimeistään 2.4. osoitteeseen info@verke.org.

Lisätiedot:

Suvi Tuominen, suvi.tuominen@verke.org , 041 5121703
Sonja Hernesniemi, sonja.hernesniemi@verke.org, 040 6215 766