Uutiset 15.10.2019

Tulevaisuuden nuorisotyössä tarvitaan osallisuuden kehittämistä, digitaalista osaamista ja teknologiakasvatusta

Tuoreiden tutkimusten mukaan yhteiskunnan muuttuminen merkitsee vaihtelevia ja monimutkaistuvia toimintaympäristöjä tulevaisuuden nuorisotyössä. Osallisuuden kehittäminen, teknologiakasvatus ja digitaalinen osaaminen korostuvat tulevaisuuden nuorisotyössä. Digitalisoitumisen laajat yhteiskunnalliset vaikutukset tulee ottaa yhä perusteellisemmin huomioon nuorisotyön käytännöissä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia on toteuttanut kaksi kattavaa tutkimusta nuorisotyön digitalisaatiokehityksestä. Verken tilaamien tutkimusten tavoitteena oli tuottaa laadullista tietoa siitä, miten nuorisoalan ammattilaiset näkevät nuorisotyön digitalisaatiokehityksen seuraavan kymmenen vuoden aikana sekä miten nuorisoalan tutkintoon johtava ammatillinen opisto- ja korkeakoulutus vastaavat nuorisotyön digitalisoitumiseen liittyviin osaamistarpeisiin.

Nuorisotyön opetuksen digitalisaatiota käsittelevä tutkimus tarkastelee nuorisotyön ammattiin valmistavan koulutuksen opetus- ja koulutussisältöjä. Tutkimuksessa analysoidaan opetussuunnitelmia sekä digitaalisista opetussisällöistä vastaavien lehtoreiden ja muun opetushenkilökunnan näkemyksiä. Tutkimuksessa nousi esille, että oppilaitosten välillä on paljon vaihtelua digitaalisissa opetussisällöissä. Opetuksessa käsitellään erityisesti mediakasvatuksellisia teemoja sekä verkkokohtaamista, jotka ovat digitaalisen nuorisotyön keskeisiä alueita, mutta kokonaisvaltainen käsitys nuorisotyön digitalisaatiosta uupuu opetuksesta.

Jokaisen nuorisotyön ammattilaisen tulisi hahmottaa digitalisaation kokonaisvaltainen vaikutus nuoriin ja yhteiskuntaan. Tämän tutkimuksen mukaan siihen on kuitenkin vielä matkaa, sillä digitaalinen nuorisotyö ei juurikaan näy opetussuunnitelmissa eivätkä läheskään kaikki opetushenkilökunnassa koe omaavansa valmiuksia digitaalisen nuorisotyön lisäämiseen opetussisältöihinsä.
-Suvi Tuominen, Verke

Nuorisotyön digitalisaatio 2030 -tutkimuksen kohteena puolestaan olivat nuorisotyön ammattilaisten näkemykset digitaalisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä digitalisoitumisen vaikutuksista nuorisoalaan. Nuorisotyön digitalisoitumista selvitettiin eDelfoi-kyselyn ja kuuden fokusryhmähaastattelun avulla. Tutkimuksen myötä voidaan todeta, että nuorisotyön ytimenä nähdään edelleen nuoren elämän ymmärtäminen ja tukeminen – mutta muuttuneissa välineissä ja konteksteissa. Yksi tutkimuksen keskeisin huomio on nuorisotyön ammattilaisten peräänantamaton näkemys siitä, ettei digitaalisuuden tule antaa korvata kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta, vaikka erilaiset verkkokohtaamisen muodot nähdäänkin vuorovaikutteisen työn olennaisina täydentäjinä.

“Nuorisotyön tulevaisuutta koskevassa digikeskustelussa painottuu selvästi enemmän riskipuhe kuin se, mitä mahdollisuuksia uusi teknologia voi tarjota. Tutkimustulokset osoittavat, että toimialalla kaivataan sekä tulevaisuuden ennakointia että uusia ja rohkeita avauksia digitalisaation nuorisotyölliseen hyödyntämiseen.”
-Heikki Lauha, Verke

Lue lisää tutkimuksista:
Digitalisaatio nuorisotyön opetuksessa -tutkimus
Nuorisotyön digitalisaatio 2030 -tutkimus

Lisätietoa tutkimuskokonaisuudesta:
Suunnittelija Heikki Lauha, puh. 040 3361 856, heikki@verke.org