Materiaali 31.07.2016

Opinnäytetyö: Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun miten mediakasvatusta tulisi kehittää palvelemaan monikulttuuristen nuorten tarpeita, sekä heidän mahdollisuuksistaan toimi yhteiskunnassa toimijoina, eikä pelkästään palveluiden kohteena. Tutkimuksen ote on nuorisotyötä kehittävä ja sen tarkoituksena on kehittää osallistavaa valokuvausta monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Tutkimus on osa viestinnän, median ja teatterin tutkimusyksikkö COMETin Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla -tutkimushanketta.

Tutkimuksen aineisto kerättiin monikulttuurisessa nuorisokahvilassa Tampereella syksyn 2015 aikana. Aineisto koostuu havaintopäiväkirjasta, nuorten ottamista valokuvista, puolistrukturoiduista teemahaastatteluista ja Nuoret estradille -hankkeen loppukyselyistä. Tutkimukseen osallistui neljä 15 – 17 -vuotiasta nuorisokahvilan kävijää, jotka valokuvasivat aiheita joihin halusivat vaikuttaa tai joissa he tunsivat äänensä tulevan vaimennetuiksi. Nuoret julkaisivat valokuvia projektia varten luodulle Instagram-tilille. Kuvia julkaistiin myös nuorten lehti Curlyssä, Nuoret estradille -hankkeen blogissa sekä nuorisokahvilassa toteutetussa valokuvanäyttelyssä. Tutkimusmenetelmänä toimii toimintatutkimus, jossa tutkija on osa toteutettavaa toimintaa. Tutkimus nojaa Freireläiseen pedagogiikkaan ja kriittiseen mediakasvatukseen. Näiden taitekohtaan asemoin osallistavan valokuvauksen, mediakasvatuksen ja nuorisotyön teorian.

Tutkimus osoittaa, että osallistava valokuvaus ja mediatuotosten julkaiseminen yhdessä tukevat monikulttuuristen nuorten osallisuuden tunnetta sekä se, että mediakasvatus nuorisotyössä vaatii nuorten ehdoilla toimimista ja luottamuksellisia suhteita nuoriin.

Kiuru, Inka (2016): ”Hyvin otettu kuva voi kertoa tarinan” Osallistava valokuvaus monikulttuurisessa nuorisotyössä. (PDF)

 


Teemat
Avainsanat