Materiaali 21.06.2016

Opinnäytetyö: Ohjelmointi osana medialukutaitoa – Koodikoulu ilmiönä Suomessa

Tämä tutkielma kuvaa ohjelmointia osana mediakasvatusta ja medialukutaitoja. Tutkielmassa kysytään, millainen osa mediakasvatusta ja medialukutaitoja ohjelmointi on. Tutkielman alakysymys on, millaisia yhteyksiä medialukutaitojen ja ohjelmoinnin välillä Koodikoulun ohjaajien käsityksistä ilmenee. Koodikoulu-ilmiötä analysoitiin mediakasvatuksen näkökulmasta, sillä tutkimuksen lähtökohtana oli Koodikoulujen toiminnan ymmärtäminen mediakasvatukseksi. Koodikoulu oli suomalaisten yritysten 4-9 -vuotiaille lapsille järjestämä ilmainen ja avoin yhden kerran mittainen tutustumistunti ohjelmointiin.

Tutkimuksessa käytetyt tiedonkeruumenetelmät ovat teemahaastattelu ja havainnointi. Tutkielman aineisto koostuu viiden Koodikoulun ohjaajan haastatteluista sekä kahdesta Koodikoulu-tapahtuman havainnoinnista.

Analyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että ohjelmoinnin opettaminen Koodikouluissa liittyy laajemmin digitaalisessa ympäristössä toimimiseen ja mediakasvatukseen. Koodikoulujen tavoitteet palvelevat myös mediakasvatuksen tavoitteita. Tutkimuksen tuloksena syntyy ohjelmoinnin lukutaidon alustava käsitteellinen määritelmä. Ohjelmoinnin lukutaidon käsite korostaa ohjelmoinnin opettamisen mediakasvatuksellista ja medialukutaidollista näkökulmaa. Tämän tutkimuksen perusteella ohjelmoinnin lukutaidon määritelmään sisältyvät saavutettavuuden, ymmärtämisen ja kriittisen arvioinnin sekä tuottamisen ulottuvuudet

Jousea, Inka (2016):Ohjelmointi osana medialukutaitoa – Koodikoulu ilmiönä Suomessa


Teemat
Avainsanat