Materiaali 24.02.2015

Opinnäytetyö: Ohjausvuorovaikutus Suunta-chatissa

Pro gradun tavoitteena oli tuottaa kuvailevaa, laadullista tietoa siitä, millaista ohjausvuorovaikutusta rakennetaan ohjaajan ja ohjattavan välille tekstipohjaisen chatin kahdenkeskisissä, anonyymeissa keskusteluissa. Lisäksi tutkitaan, millaisia merkityksiä ohjaajat antavat keskusteluille ja miten merkitykset vertautuvat keskusteluaineistoon.

Chat toimii ohjausvälineenä ohjaajien ennakko-odotuksia paremmin. Tunteet välittyvät ja keskustelut ovat tavoiteorientoituneita, asiallisia, toista osapuolta kunnioittavia sekä usein lämminhenkisiä. Ohjaajat käyttävät monipuolisesti ohjauksen työvälineitä kuten aktiivista kuuntelua ja myötätunnon ilmauksia. Yleensä nuorten hätä helpottuu keskustelujen aikana. Suurin osa ohjattavista kertoo nopeasti henkilökohtaisia asioita ja avoimuus lisääntyy keskustelujen aikana. Onnistuneessa chat-ohjauskeskustelussa on riittävästi aikaa ohjattavan asian edistämiseksi rauhallisessa tahdissa aktiivisessa yhteistyössä.

Chat-ohjauksessa kohdataan aikaan, chatissa kommunikoimisen tapaan, ohjaajan tiedolliseen osaamiseen ja ohjaussuhteeseen liittyviä haasteita. Miltei kaikissa keskusteluissa ohjaajat jakavat nuorille linkkivinkkejä, mutta niitä ei juurikaan tutkita yhdessä. Keskusteluissa esiintyy piirteitä sekä kannattelevasta, tutkivasta että ratkaisukeskeisestä ohjauksen orientaatiosta, joista viimeinen on hieman muita yleisempi. Neuvoessaan nuoria ohjaajat tasapainottelevat asiantuntijavuorovaikutuksen ja ohjausihanteen mukaisen tasa-arvoisen yhteistyösuhteen välillä.

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa.

Tekijä: Sara Peltola, Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta, kasvatustiede