Materiaali 10.05.2018

Opinnäytetyö: ”No, parhaas tapaukses täs ollaan pelastettu monen nuoren elämä”

Annika Sabellin pro gradu -tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisen pelaamisen hyödyntämistä Suomessa ja erityisesti Turun kaupungin nuorisopalveluissa tehtävässä nuorisotyössä.

Tutkimus keskittyy Turun kaupungin nuorisopalvelujen Turku Game Academyn (TGA) eSports-pelitoimintaan. TGA-toiminta edustaa nuorisotyöalalla uudenlaista, tavoitteellisen ryhmätoiminnan ja ohjatun digitaalisen pelaamisen yhdistelmää ja toimii esimerkkinä pelinuorisotyöstä ja siitä, miten nuoria voidaan auttaa ja tukea digitaalisissa mediaympäristöissä.

Opinnäytetyön tutkimusongelma koostuu kolmesta kysymyksestä:

1) Miten digitaalista pelaamista on hyödynnetty Turun kaupungin nuorisopalvelujen Turku Game Academyn e-urheilu-toiminnassa ja mitä tuloksia on saatu?
2) Millä tavoin ja miksi digitaalinen pelaaminen soveltuu hyödynnettäväksi nuorisotyössä?
3) Millä tavoin digitaalinen pelikulttuuri voisi hyötyä nuorisotyöstä?

Tutkielma on pääosin laadullinen tutkimus. Keskeinen aineisto koostuu Turku Game Academyn eSports-peliryhmän kahden ohjaajan ryhmähaastatteluista, jotka toteutettin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Lisäksi opinnäytetyössä hyödynnetään Turun kaupungin nuorisopalvelujen henkilökunnalle tehtyä, pelinuorisotyöhön liittyvän verkkokyselyn tuloksia sekä TGA-ryhmän ohjaajan keräämää aineistoa, jossa on haastateltu viittätoista peliryhmään osallistunutta nuorta.

TGA-toiminnalla saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että digitaalinen pelaaminen soveltuu erinomaisesti hyödynnettäväksi nuorisotyössä. Nuorisotyöntekijöiden digitaaliseen pelikulttuuriin liittyvän sekä tiedollisen että kokemuspohjaisen osaamisen lisääminen on ehdottoman tärkeää, jotta nuorisotyössä pystytään jatkossa auttamaan ja tukemaan myös niitä nuoria, jotka toimivat ja kohtaavat toisiaan pääosin digitaalisissa pelikulttuureissa. Nuorisotyön ammattilaisten lisäksi on tärkeää, että lasten ja nuorten huoltajat sekä varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen ammattilaiset saavat ajantasaista ja tutkimuksiin perustuvaa, asiallista tietoa nuorten pelaamisesta. Digitaalista pelaamista kohtaan sitkeästi elävistä ennakkoluuloista, epätietoisuudesta ja vähättelystä tulisi päästä eroon, jotta ei menetetä yhteyttä suureen osaan nuorista, jotka digiosaamisestaan huolimatta tarvitsevat turvallisten, hyväksyvien ja ymmärtävien aikuisten läsnäoloa, apua ja tukea.

Sabell, Annika 2018. ”No, parhaas tapaukses täs ollaan pelastettu monen nuoren elämä.” : tapaustutkimus elektronisen urheilun ja digitaalisen pelaamisen hyödyntämisestä nuorisotyössä. Turun yliopisto, mediatutkimus, pro gradu -tutkielma.

Lataa koko opinnäytetyö: http://www.utupub.fi/handle/10024/144962