Materiaali 23.05.2014

Opinnäytetyö: Kutsunta- ja varusmiespalvelusikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuoda esiin kutsunta- ja varusmiespalvelusikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta sekä sosiaalisena että kulttuurisena ilmiönä. Tavoitteena oli välittää nuorten mielipiteitä ja kokemuksia pelaamisesta, mitä pelaaminen merkitsi heille, miten se näkyi arjessa ja miten se oli vaikuttanut heidän sosiaalisiin suhteisiin.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena haastattelemalla kolmeatoista 18-24-vuotiasta miestä episodisen haastattelun menetelmän avulla. Haastattelut analysoitiin teemoittelun avulla.

Nuorten miesten kokemuksissa digitaalisesta pelaamisesta korostui vahvasti siihen liittynyt sosiaalinen puoli, ja pelaaminen oli miehille luonnollinen tapa pitää yhteyttä kavereihin. Pelaaminen oli mukavaa ajanvietettä, harrastus sekä vastapaino arjelle, mikä ei kuitenkaan vienyt pääsääntöisesti aikaa muilta velvollisuuksilta, kuten opiskelulta tai parisuhteelta. Pelaamisen haitat keskittyivät ajankäytön hallintaan.

Tutustu opinnäytetyöhön verkossa.

Tekijät: Kaisa Kosunen ja Minna Laakso, Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Sosiaalialan koulutusohjelma


Avainsanat