Materiaali 15.05.2015

Opinnäytetyö: Etsivä löytää, vai löytääkö?

Gradussa (2015) tarkastellaan kuntien etsivien nuorisotyöntekijöiden kokemuksia sosiaalisen median käytöstä nuorten tavoittamisen ja yhteydenpidon välineenä. Tutkielman menetelmänä käytettiin mm. kvalitatiivista sisällönanalyysia ja osa-aineistona toimi Verken kuntakyselyn (2013) tulokset etsivää nuorisotyötä tekevien osalta.

Tutkimustulokset osoittavat, että sosiaalisen median ja Internetin hyödyntäminen on kiinteä osa etsivää nuorisotyötä, ja että niitä osataan hyödyntää nuorten tavoittamisen keinona melko monipuolisesti ja kekseliäästi. Ongelmia tuottavat erityisesti etsivien nuorisotyöntekijöiden heikot ajankäytölliset, laitteelliset ja tiedolliset resurssit sekä nuorten nopeus vaihtaa sosiaalisen median palvelusta toiseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että etsivät nuorisotyöntekijät kokevat sosiaalisen median erittäin hyödyllisenä eli helposti lähestyttävänä ja ajasta ja paikasta riippumattomana keinona tavoittaa nuoria ja pitää heihin yhteyttä. Toisaalta haittoina nähdään sosiaalisen median epävarmuus arkaluontoisten asioiden käsittelyssä sekä kasvottomuuden aiheuttamat kommunikointivaikeudet sekä luottamuspula.

Lue koko gradu pdf:nä verkossa.
Tekijä: Johanna Huotari, Jyväskylän yliopisto / yhteiskuntapolitiikka