Materiaali 23.05.2019

Opinnäytetyö: Digitaidot nuorten toimijuuden tukena

Katriina Räisäsen keväällä 2019 valmistunut opinnäytetyö (yhteisöpedagogi YAMK) on tutkimuksellista kehittämistoimintaa, jossa kehitetään uutta työmuotoa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaitojen vahvistamiseksi. Tarve nuorten digitaitojen vahvistamiselle on huomattu heidän kanssaan työskenneltäessä sekä aiheesta tehdyissä tutkimuksissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Työn tavoitteena on ottaa osaa keskusteluun yhteiskunnan polarisoitumisen ehkäisemisestä nuorten toimijuutta tukien, ja olla osaltaan katkaisemassa syrjäytymiseen johtavia kehityssuuntia.

Työn teoreettinen viitekehys kytkeytyy toimijuuteen, valtaan ja osallisuuteen. Kyseessä on toimintatutkimuksellinen kehittämistyö, jonka tutkimuksellisessa osuudessa käytetty monipuolinen aineisto on hankittu osallistuvan toimintatutkimuksen toteutuksen aikana havainnoinnin, tutkimuspäiväkirjan, lomakekyselyiden ja testien avulla. Opinnäytetyössä kerrotaan digitaitovalmennuksen kehittämisestä ja arvioidaan tehtyä kehittämistyötä ja sen vaikutusta nuorten digitaitojen kehittymiseen peilaten valmennuksen tuloksia kirjallisuuteen ja omiin kokemuksiin.

Teemoittelun tuloksena aineistosta erityisesti esille nousseita tuloksia olivat nuorten 1) innostuksen ja kiinnostuksen lisääntyminen, 2) oman osaamisen ja sen puutteiden tunnistamisen kehittyminen sekä 3) uuden oppiminen. Digitaitoprojektin ajalta kerätty aineisto osoitti toiminnan vaikuttavuuden ja sen, että osana valmennustyötä voidaan nuorten kanssa käsitellä ja kehittää näitä asioita.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamos ja työllisyys -palvelut. Työn toiminnallinen osuus on toteutettu Vamos Helsingissä osana starttityöpajaryhmän toimintaa keväällä 2018. Vamoksen tarkoitus on tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita nuoria kohti työ- ja koulutuspolkuja.

Lue opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905139505