Materiaali 15.04.2015

Opinnäytetyö: Digitaalisten pelin käyttö työvälineenä nuorisotyössä

Opinnäytetyön (2015) tarkoituksena oli selvittää, miten digitaalisia pelejä käytetään työvälineenä nuorisotyössä Tampereella. Opinnäytetyötä varten tehtiin kysely, jossa kartoitettiin työntekijöiden kokemuksia ja suhtautumista digitaalisiin peleihin työvälineenä. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä puolistrukturoitua kyselylomaketta.

Suurin osa kyselyyn osallistuneista työntekijöistä suhtautui positiivisesti digitaalisten pelien käyttöön työvälineenä nuorisotyössä. Moni oli käyttänyt pelejä työvälineenä jo useamman vuoden, ja he kokivat ne tärkeäksi osaksi työtään. Useampi vastaaja koki pelitoiminnalla olevan monia hyviä vaikutuksia, kuten sosiaalisuuden ja luovuuden tukeminen sekä ohjaajan ja nuoren välisen kommunikaation helpottaminen. Heidän mielestään hyvä ohjaaja sekä selkeä ohjeistus vähentävät pelien haittavaikutuksia. Haittavaikutusten nähtiin nousevan ongelmaksi pääasiassa silloin, kun nuori pelaa yksin.

Lataa opinnäytetyö pdf:nä verkosta.

Tekijä: Essi Nopanen, Tampereen Ammattikorkeakoulu / sosionomia