Materiaali 19.11.2019

Opinnäytetyö: Digitaalisen nuorisotyön nykytila ja tulevaisuuden näkymät Etelä-Savon työpajatoiminnassa

Krista Ahvenaisen opinnäytetyössä perehdytään digitalisaatioon ja digitaaliseen nuorisotyöhön nyt ja tulevaisuudessa. Suomalainen yhteiskunta on suurten rakenteellisten muutosten äärellä ja digitalisaatio on osaltaan yksi näiden muutosten mahdollistajista. Teknologia vaikuttaa ja on läsnä lähes jokaisen kansalaisen arjessa ja erityisesti nuorten arjessa digitaalisuudella on vahva sija, jonka vuoksi digitaalisen nuorisotyön merkitys nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävässä työssä on olennainen.

Tämä opinnäytetyö tuotti määrällistä tietoa digitaalisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä Etelä-Savon työpajoilla. Tutkimuksen aineisto kerättiin standardoitua verkkokyselyä hyödyntäen keväällä 2019, jossa digitaalista nuorisotyötä tarkasteltiin välineellisestä, sisällöllisestä sekä toiminnallisesta näkökulmasta. Tutkimuksen kohderyhmänä toimi Etelä-Savon työpajojen valmentautujien parissa työskentelevä henkilöstö ja tutkimuksen tilaajana Digillä duuniin! -hanke.

Tuloksista käy ilmi, että digitaalisuutta hyödynnetään Etelä-Savon työpajojen toiminnassa melko aktiivisesti ja perinteisiä menetelmiä hyödyntäen sekä digitaaliseen nuorisotyöhön suhtaudutaan pääosin myönteisesti. Edellytykset digitaalisen nuorisotyön sisällyttämiseen osaksi työpajojen päivittäisiä toimintoja ovat hyvät ja maaperä tulevaisuuden näkemysten toteuttamiselle on vankka, joskin toimenpiteitä esimerkiksi henkilöstön digitaalisen median ja teknologian hallintataitojen kehittämisen suhteen vastaajien kokemusten mukaan tarvitaan.

Tulevaisuudessa työpajatoiminta koetaan entistä moninaisemmiksi digitaalisen nuorisotyön osalta ja digitaalisen median ja teknologian kehittyessä uudet tavat toteuttaa omaa työnkuvaa nähdään osana työpajojen arkea. Tuloksista on havaittavissa, että valtaosa vastaajista pitää uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä, kuten verkkotyöpajoja, tulevaisuuden työmuotona. Henkilöstön taitojen kehittämisen lisäksi myös valmentautujien tavoitteellinen digitaalisen median ja teknologian osaamisen vahvistaminen koetaan tärkeänä toimenpiteenä.

XAMK, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi

Koko opinnäytetyö on luettavissa täällä.


Avainsanat