Materiaali 07.06.2018

Opinnäytetyö: ”Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen seurakunnassa : mobiilia hyödyntäen”

Janne Pehkosen opinnäytetyössä tavoitteena oli tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämistä erillisen kehittämissuunnitelman avulla.

Tarkoituksena oli suunnitella selkeä, tiivis, visuaalinen ja helppokäyttöinen kehittämissuunnitelma Lappeenrannan seurakunnan nuoriso, – ja rippikoulutyöhön. Opinnäytetyössä tuodaan esiin myös digitaalisen nuorisotyön kehittämisen lähtökohtia ja perusteita.

Opinnäytetyöhön kuului kartoitus Lappeenrannan seurakunnan digitaalisen nuorisotyön nykytilasta. Työelämäkumppanilta ja seurakunnan toimintaan osallistuvilta nuorilta kerättiin kirjallisesti ajatuksia ja kehittämisehdotuksia. Työelämäkumppanin kanssa kehittämisideoita kartoitettiin hyödyntämällä Verken julkaisemaa digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelmalomaketta. Jossa esiin nousseet asiat käsiteltiin opinnäytetyössä.

Opinnäytetyön liitteeksi luotiin digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelma Lappeenrannan seurakunnalle. Kehittämissuunnitelmaan kirjatut asiat ovat otettu työelämäkumppanin kanssa tehdyn kartoituksen pohjalta. Kehittämissuunnitelma toimii pohjana seurakunnassa aloitettavalle digitaalisen nuorisotyön kehittämiselle.

Pehkonen Janne. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen seurakunnassa – mobiilia hyödyntäen. Pieksämäki, kevät 2018, 53s., 1 liite. Diakonia ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, kirkon nuorisotyöntekijän suuntautumisvaihtoehto, Sosionomi (AMK) + kirkon nuorisotyönohjaajan virkakelpoisuus.

Opinnäytetyön linkki: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805036260